Normatywne i empiryczne teorie demokracji

Authors

  • Andrzej Antoszewski Uniwersytet Wrocławski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.07

Keywords:

democracy, norms, evaluation, explanation

Abstract

Normative and empirical theories of democracy

The phenomenon of democracy may be considered either as some desired political project or some kind of political reality. This paper focuses on normative and empirical theories of democracy. They are both essential in the research of it. The main task of normative theories is to deliver the vision of political system based on such values as liberty, equality and dignity of individuals, protecting civil and political freedoms, and making the government accountable to the citizens. Empirical theories describe and explain the mechanisms of such a systems. Without normative theories we lack the knowledge about how should democracy function. Without empirical theories we do not know how and why does it really work. What we really need in order to understand democracy is the uniting of both approaches.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Andrzej Antoszewski, Uniwersytet Wrocławski

Kierownik Zakładu Systemów Politycznych w Instytucie Politologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w problematyce funkcjonowania współczesnych demokracji – ich zasad, instytucji i procedur. Jest autorem takich prac, jak Erozja systemu politycznego PRL w latach osiemdziesiątych. Studium procesu (Wrocław 1992), Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich (Wrocław 2004), Partie polityczne Europy Środkowej i Wschodniej (Poznań 2005), Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków (Toruń 2008), System polityczny RP (Warszawa 2012).

References

Bauböck R., Normative Political Theory and Empirical Research, [w:] Approaches and Methodologies in Social Sciences. A Pluralist Perspective, red. D. Della Porta, M. Keating, Cambridge 2008.
Google Scholar

Bevir M., Rhodes R., Teoria interpretacjonistyczna, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, Politika.
Google Scholar

Beyme K. von, Współczesne teorie polityczne, przeł. J. Łoziński, Warszawa 2005, Humanistyka Europejska.
Google Scholar

Buckler S., Teoria normatywna, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, Politika.
Google Scholar

Burgoński P., Modele relacji między religią i polityką, [w:] Religia i polityka. Zarys problematyki, red. tenże, M. Gierycz, Warszawa 2014.
Google Scholar

Canovan M., Zaufajcie ludowi! Populizm i dwa oblicza demokracji, przeł. E. Klekot, [w:] Populizm, red. O. Wysocka, Warszawa 2010, Kolory Idei.
Google Scholar

Dahl R., Demokracja i jej krytycy, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1995, Demokracja.
Google Scholar

Dahl R., O demokracji, przeł. M. Król, Kraków 2000, Demokracja.
Google Scholar

Dahl R., Stinebrickner B., Współczesna analiza polityczna, przeł. P. Kazimierczak, Warszawa 2007, Społeczeństwo Współczesne.
Google Scholar

Easton D., Alternative Strategies in Theoretical Research, [w:] Varieties of Political Theory, red. tenże, Englewood Cliffs 1966, Prentice‑Hall Contemporary Political Theory Series.
Google Scholar

Easton D., The Decline of Modern Political Theory, „Journal of Politics” 1951, Vol. 13, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.2307/2126121. DOI: https://doi.org/10.2307/2126121
Google Scholar

Easton D., The New Revolution in Political Science, „American Political Science Review” 1969, Vol. 63, nr 4, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0003055400263193. DOI: https://doi.org/10.2307/1955071
Google Scholar

Gentile E., Political Religion: A Concept and its Critics – A Critical Survey, „Totalitarian Movements and Political Religions” 2005, Vol. 6, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1080/14690760500099770. DOI: https://doi.org/10.1080/14690760500099770
Google Scholar

Gerring J., Yesnowitz J., A Normative Turn in Political Science?, „Polity” 2006, Vol. 38, nr 1, [online] http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300054. DOI: https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300054
Google Scholar

Giezek J., Metoda prawa karnego. O budowaniu „karnistycznych” teorii naukowych oraz ich wpływie na odpowiedzialność karną, „Wrocławskie Studia Erazmiańskie” 2014, z. 8: Rozprawa o metodzie prawa i polityki.
Google Scholar

Held D., Modele demokracji, przeł. W. Nowicki, Kraków 2010, Politika.
Google Scholar

Holmes S., Anatomia antyliberalizmu, przeł. J. Szacki, Kraków 1998, Demokracja.
Google Scholar

Johnson J., Reynolds F., Mycoff J., Metody badawcze w naukach politycznych, przeł. A. Kloskowska‑Dudzińska, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kitschelt H., Linkages between Citizens and Politicians in Democratic Polities, „Comparative Political Studies” 2000, Vol. 33, nr 6‑7, [online] http://dx.doi.org/10.1177/001041400003300607. DOI: https://doi.org/10.1177/001041400003300607
Google Scholar

Koczanowicz L., Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach, Kraków 2012, Horyzonty Nowoczesności, 87.
Google Scholar

Kołakowski L., Niepewność epoki demokracji, wybór i wstęp Z. Mentzel, Kraków 2014.
Google Scholar

Krasnodębski Z., Demokracja peryferii, Gdańsk 2003, Idee i Polityka.
Google Scholar

Kymlicka W., Współczesna filozofia polityczna. Wprowadzenie, przeł. A. Pawelec, Kraków 1998, Demokracja.
Google Scholar

Lijphart A., Constitutional Design for Divided Societies, „Journal of Democracy” 2004, Vol. 15, nr 2. DOI: https://doi.org/10.1353/jod.2004.0029
Google Scholar

Lijphart A., Patterns of Democracy. Government Forms and Performance in Thirty‑Six Countries, New Haven 1999.
Google Scholar

Linz J.J., Kilka myśli o zwycięstwie i przyszłości demokracji, [w:] Przyszłość demokracji. Wybór tekstów, wybór i wstęp P. Śpiewak, przeł. P. Rymarczyk, Warszawa 2005, Biblioteka Polityczna Aletheia, 18.
Google Scholar

Lowndes V., Instytucjonalizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, Politika.
Google Scholar

Mattila M., Raunio T., Does Winning Pay? Electoral Success and Government Formation in 15 West European Countries, „European Journal of Political Research” 2004, Vol. 43, nr 2, [online] http://dx.doi.org/10.1111/j.1475‑6765.2004.00154.x. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.2004.00154.x
Google Scholar

Morgenthau H., Polityka między narodami. Walka o potęgę i pokój, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010.
Google Scholar

Mouffe Ch., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, przeł. B. Szelera, Warszawa 2015, Idee, 57.
Google Scholar

Preece J., Prawa mniejszości, przeł. M. Stolarczyk, Warszawa 2007, Key Concepts.
Google Scholar

Putnam R., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, przeł. J. Szacki, Kraków 1993, Demokracja.
Google Scholar

Sanders D., Behawioralizm, [w:] Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006, Politika.
Google Scholar

Sartori G., Teoria demokracji, przeł. P. Amsterdamski, D. Grinberg, Warszawa 1994.
Google Scholar

Schumpeter J., Kapitalizm, socjalizm, demokracja, przeł. M. Rusiński, Warszawa 1995.
Google Scholar

Shapiro I., Stan teorii demokracji, przeł. I. Kisilowska, Warszawa 2006.
Google Scholar

Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii. Dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
Google Scholar

Stankiewicz W., Demokracja w teorii i praktyce, przeł. M. Hudak, Wrocław 2010.
Google Scholar

Stankiewicz W., Niezbędność teorii politycznej. Klasyczne pojęcia w dobie relatywizmu, przeł. B. Czaykowski, Wrocław 2003.
Google Scholar

Sztompka P., Analiza systemowa w naukach politycznych (Próba rekonstrukcji), [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, Biblioteka Nauk Politycznych.
Google Scholar

Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.
Google Scholar

Waltz K., Struktura teorii stosunków międzynarodowych, przeł. R. Włoch, Warszawa 2010, Teoria Stosunków Międzynarodowych.
Google Scholar

Weldon S., Political Theory as a Vocation, „American Political Science Review” 1969, Vol. 63, nr 4. DOI: https://doi.org/10.2307/1955072
Google Scholar

Zachariasz A., Demokracja i granice jej zasadności, [w:] Demokracja w XXI wieku, red. M. Szyszkowska, Warszawa 2009, Różnorodność i Wolność.
Google Scholar

Published

2015-08-24

How to Cite

Antoszewski, Andrzej. 2015. “Normatywne I Empiryczne Teorie Demokracji”. Politeja 12 (4 (36):119-31. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.07.