Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07

Keywords:

dignity anthropology, postmodern anthropology, political sciences, personalism, approach

Abstract

PERSONALISM AS AN APPROACH IN POLITICAL SCIENCES

Social sciences such as political sciences, psychology, and sociology formulate two types of theories: more general approaches and specific theories build within this domain. The article presents dominant approaches in psychology, sociology, and political sciences. In psychology, the approaches include psychoanalysis, behaviorism, and humanistic psychology. In political sciences, there are seven main approaches: behavioralism, rational choice, institutionalism, feminism, interpretative theory, Marxism, and normative theory. Every approach encompasses many specific theories regarding individual problems. The article defends the idea that we need to accept personalism as an approach in political sciences. There are many studies and theories developed in personalistic approach that legitimate this stance. Next, the article analyzes the dispute over anthropology. The last part contains implications of dignity anthropology to formulate detailed political theories.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

References

Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 2007.
Google Scholar

Andrzejuk A., Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa 2012.
Google Scholar

Andrzejuk A., Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej antropologii, „Studia Theologica Varsaviensia” 2017, t. 55, nr 1, https://doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.01. DOI: https://doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.01
Google Scholar

Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako psycholog, Warszawa 2020.
Google Scholar

Andrzejuk I., Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu, Warszawa 2021.
Google Scholar

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.
Google Scholar

Bostrom N., Transhumanist Values, [w:] Ethical Issues for the Twenty-First Century, red. F. Adams, Charlottesville 2005, [„Journal of Philosophical Research” 2005, vol. 30, Supplement], https://doi.org/10.5840/jpr_2005_26. DOI: https://doi.org/10.5840/jpr_2005_26
Google Scholar

Brzezińska M., Burgoński P., Gierycz M., Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Warszawa 2018.
Google Scholar

Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001.
Google Scholar

Dylus A., Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.
Google Scholar

Dylus A., Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.
Google Scholar

Foucault M., Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herer, Warszawa 2012.
Google Scholar

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstępem opatrzył B. Baran, Warszawa 2022.
Google Scholar

Gierycz M., Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Warszawa 2017.
Google Scholar

Gierycz M., Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Warszawa 2021.
Google Scholar

Góra-Szopiński D., Czym może, a czym nie powinna być politologia religii?, [w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. R. Michalak, Zielona Góra 2015.
Google Scholar

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.
Google Scholar

Habermas J., Religia w sferze publicznej. Poznawcze założenia „publicznego czynienia użytku z rozumu” przez obywateli wierzących i niewierzących, [w:] J. Habermas, Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne, przeł. M. Pańków, Warszawa 2012.
Google Scholar

Kaczorowski P., Carl Schmitt. Positionen and Begriffe. The Difference Between Politics and the Political, „Studia Polityczne” 2019, t. 47, nr 4, https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.01. DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.01
Google Scholar

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.
Google Scholar

Krąpiec M., Osoba, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk [i in.], Lublin 2006.
Google Scholar

Maritain J., Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł. K. Michalski, Warszawa–Ząbki 2005.
Google Scholar

Mazurkiewicz P., Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej, Warszawa 2017.
Google Scholar

Mazurkiewicz P., Europa jako kinder niespodzianka, Kraków 2017.
Google Scholar

Ratzinger J., Europa w kryzysie kultur, [w:] J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 3/2, Bóg wiary i Bóg filozofów, przeł. J. Kobienia, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2021.
Google Scholar

Ratzinger J., Opera Omnia, t. 3/1, Bóg wiary i Bóg filozofów, przeł. J. Merecki, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2021.
Google Scholar

Scruton R., Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, przeł. T. Bieroń, Poznań 2003.
Google Scholar

Simon Y.R., The Community of the Free, Lanham, MD 1984.
Google Scholar

Sowell T., A Conflict of Visions. Ideological origins of Political Struggles, New York 2007.
Google Scholar

Stawrowski Z., Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków 2018.
Google Scholar

Stawrowski Z., Solidarność znaczy więź ad 2020, Kraków 2020.
Google Scholar

Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006.
Google Scholar

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka [i in.], Warszawa 2004.
Google Scholar

Węgrzecki J., W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 2019.
Google Scholar

Węgrzecki J., The Clash of Cultures of Radical Enlightenment and Humanism Open to Transcendence.
Google Scholar

The Perspective of Pope Benedict XVI, „Religions” 2021, vol. 12, nr 7, https://doi.org/10.3390/rel12070460. DOI: https://doi.org/10.3390/rel12070460
Google Scholar

Wolska U., Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocznik Tomistyczny” 2015, vol. 4.
Google Scholar

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Węgrzecki, Janusz. 2022. “Personalizm Jako Perspektywa Teoretyczna Nauk O Polityce”. Politeja 19 (2(77):163-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07.