Personalizm jako perspektywa teoretyczna nauk o polityce

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07

Keywords:

dignity anthropology, postmodern anthropology, political sciences, personalism, approach

Abstract

PERSONALISM AS AN APPROACH IN POLITICAL SCIENCES

Social sciences such as political sciences, psychology, and sociology formulate two types of theories: more general approaches and specific theories build within this domain. The article presents dominant approaches in psychology, sociology, and political sciences. In psychology, the approaches include psychoanalysis, behaviorism, and humanistic psychology. In political sciences, there are seven main approaches: behavioralism, rational choice, institutionalism, feminism, interpretative theory, Marxism, and normative theory. Every approach encompasses many specific theories regarding individual problems. The article defends the idea that we need to accept personalism as an approach in political sciences. There are many studies and theories developed in personalistic approach that legitimate this stance. Next, the article analyzes the dispute over anthropology. The last part contains implications of dignity anthropology to formulate detailed political theories.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Andrzejuk A., Człowiek i decyzja, Warszawa 2007.

Andrzejuk A., Metafizyka obecności. Wstęp do teorii relacji osobowych, Warszawa 2012.

Andrzejuk A., Personalizm tomistyczny wobec nowoczesnej i ponowoczesnej antropologii, „Studia Theologica Varsaviensia” 2017, t. 55, nr 1, https://doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.01. DOI: https://doi.org/10.21697/stv.2017.55.1.01

Andrzejuk A., Tomasz z Akwinu jako psycholog, Warszawa 2020.

Andrzejuk I., Od etyki Arystotelesa do filozofii moralnej Tomasza z Akwinu, Warszawa 2021.

Bauman Z., Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Warszawa 1994.

Bostrom N., Transhumanist Values, [w:] Ethical Issues for the Twenty-First Century, red. F. Adams, Charlottesville 2005, [„Journal of Philosophical Research” 2005, vol. 30, Supplement], https://doi.org/10.5840/jpr_2005_26. DOI: https://doi.org/10.5840/jpr_2005_26

Brzezińska M., Burgoński P., Gierycz M., Analiza dyskursu politycznego. Teoria, zastosowanie, granice naukowości, Warszawa 2018.

Dylus A., Globalny rynek i jego granice, Warszawa 2001.

Dylus A., Gospodarka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

Dylus A., Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

Foucault M., Hermeneutyka podmiotu, przeł. M. Herer, Warszawa 2012.

Gadamer H.-G., Prawda i metoda. Zarys hermeneutyki filozoficznej, przeł. i wstępem opatrzył B. Baran, Warszawa 2022.

Gierycz M., Europejski spór o człowieka. Studium z antropologii politycznej, Warszawa 2017.

Gierycz M., Mała pochwała katolicyzmu. Kościół i polityka w późnej nowoczesności, Warszawa 2021.

Góra-Szopiński D., Czym może, a czym nie powinna być politologia religii?, [w:] Polityka jako wyraz lub następstwo religijności, red. R. Michalak, Zielona Góra 2015.

Habermas J., Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawnego, przeł. A. Romaniuk, R. Marszałek, Warszawa 2005.

Habermas J., Religia w sferze publicznej. Poznawcze założenia „publicznego czynienia użytku z rozumu” przez obywateli wierzących i niewierzących, [w:] J. Habermas, Między naturalizmem a religią. Rozprawy filozoficzne, przeł. M. Pańków, Warszawa 2012.

Kaczorowski P., Carl Schmitt. Positionen and Begriffe. The Difference Between Politics and the Political, „Studia Polityczne” 2019, t. 47, nr 4, https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.01. DOI: https://doi.org/10.35757/STP.2019.47.4.01

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Warszawa 2000.

Krąpiec M., Osoba, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7, red. A. Maryniarczyk [i in.], Lublin 2006.

Maritain J., Trzej reformatorzy. Luter, Kartezjusz, Rousseau, przeł. K. Michalski, Warszawa–Ząbki 2005.

Mazurkiewicz P., Dwie wieże i minaret. Szkice z katolickiej nauki społecznej, Warszawa 2017.

Mazurkiewicz P., Europa jako kinder niespodzianka, Kraków 2017.

Ratzinger J., Europa w kryzysie kultur, [w:] J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 3/2, Bóg wiary i Bóg filozofów, przeł. J. Kobienia, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2021.

Ratzinger J., Opera Omnia, t. 3/1, Bóg wiary i Bóg filozofów, przeł. J. Merecki, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2021.

Scruton R., Zachód i cała reszta. Globalizacja a zagrożenie terrorystyczne, przeł. T. Bieroń, Poznań 2003.

Simon Y.R., The Community of the Free, Lanham, MD 1984.

Sowell T., A Conflict of Visions. Ideological origins of Political Struggles, New York 2007.

Stawrowski Z., Prawo naturalne a ład polityczny, Kraków 2018.

Stawrowski Z., Solidarność znaczy więź ad 2020, Kraków 2020.

Teorie i metody w naukach politycznych, red. D. Marsh, G. Stoker, przeł. J. Tegnerowicz, Kraków 2006.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej, przeł. G. Woroniecka [i in.], Warszawa 2004.

Węgrzecki J., W obronie rozumu politycznego. Myśl Josepha Ratzingera/Benedykta XVI, Warszawa 2019.

Węgrzecki J., The Clash of Cultures of Radical Enlightenment and Humanism Open to Transcendence.

The Perspective of Pope Benedict XVI, „Religions” 2021, vol. 12, nr 7, https://doi.org/10.3390/rel12070460. DOI: https://doi.org/10.3390/rel12070460

Wolska U., Wizja człowieka ponowoczesnego a tomistyczna teoria osoby, „Rocznik Tomistyczny” 2015, vol. 4.

Downloads

Published

2022-07-14

How to Cite

Węgrzecki, Janusz. 2022. “Personalizm Jako Perspektywa Teoretyczna Nauk O Polityce”. Politeja 19 (2(77):163-77. https://doi.org/10.12797/Politeja.19.2022.77.07.