Rodzice, krewni i powinowaci a pamięć rodowa szlachty województwa ruskiego w XVII wieku (w świetle akt sejmikowych deductionis nobilitatis)

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.03

Keywords:

Rus province in the 17th century, deputy dietines, dietines in Wisznia, dietines in Halicz, nobility, proof of nobility (deductionis nobilitatis), blood relatives, relationship, kinship

Abstract

Parents, blood and affined relatives and the tribal memory of Rus province’s nobility in the 17th – first half of the 18th centuries (in the light of the dietines’ acts of deductionis nobilitatis)

The nobles, who were accused for the ignoble origin, had to go through the special procedure of proofing their nobility (deductionis nobilitatis) in the Polish-Lithuanian Commonwealth. They were required, according to the decision of the Diet in 1601, to submit a number of relatives-witnesses and documentary evidence during the annual deputy dietines and in front of the noble corporations’ representatives of that province from where the accused or his ancestors came from. A number of attestations, that were concluded in the 17th century as a result of successful proofs of nobility during dietines in Wisznia and Halicz, were known from the territories of Rus province. The understanding of family’s past, the former and current members of relatives of some privileged class, whose ancestral’s memory was stimulated by the threat of losing their social status, were reflected in these acts. The accusation of being ignoble had to push nobleman to restore his memory of the family, to reconstruct these ideas in a system of knowledge and to supplement them by the memory of his relatives and by documentary evidences. In the light of dietines’ attestations, the knowledge of ancestors and relatives, which differ in each case, was generally limited to three or four generations, usually no distant then grandfather’s generation (maximum great-grandfather). The memory of their ancestors from the female side was less profound (often no distant then grandfather), while from male side, due to property (hereditary) interest, it was supplemented with information from documentary records. A certain number of blood relatives, usually two or three dozen people and the representatives of older generations as well as coevals (cousins or second cousin and uncles) were known from the lateral branches. The relationship with them, in a mind of nobleman, was lined by the belonging to the descendants of any of the blood and affined relatives of his own ancestors. Preferably, the knowledge concerns men due to the patriarchal nature of noble families and perception of family as male (knight) corporation.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ołeksij Winnyczenko, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Doktor nauk historycznych, docent Katedry Historii Dawnej Ukrainy i Archiwistyki Lwowskiego Uniwersytetu im. Iwana Franki. Zajmuje się historią polityczną i społeczną ziem ukraińskich Rzeczypospolitej w XVI-XVII wieku, a zwłaszcza sejmikami województw ruskiego i bełskiego, stanem szlacheckim oraz relacjami międzystanowymi.

References

Antoniewicz M., Protoplaści książąt Radziwiłłów. Dzieje mitu i meandry historiografii, War-szawa 2011.
View in Google Scholar

Bednaruk W., Trybunał Koronny. Szlachecki sąd najwyższy w latach 1587-1794, Lublin 2008.
View in Google Scholar

Cetwiński M., Mityczne wzorce i społeczne funkcje legend herbowych Czartoryskich i Czetwer-tyńskich, [w:] Genealogia. Studia i materiały historyczne, red. M. Górny, t. 1, Poznań––Wrocław 1991, s. 43-58.
View in Google Scholar

Cynarski S., Dzieje rodu Lanckorońskich z Brzezia od XIV do XVIII wieku. Sprawy kariery urzędniczej i awansu majątkowego, Warszawa–Kraków 1996.
View in Google Scholar

Filipczak-Kocur A., Sejmik sieradzki za Wazów (1587-1668), Opole 1989.
View in Google Scholar

Kozyrski R., Sejmik szlachecki ziemi chełmskiej 1648-1717, Lublin 2006.Kriegseisen W., Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1991.
View in Google Scholar

Lasocki Z., O falsyfikatach w Archiwum Skarbca Koronnego, „Miesięcznik Heraldyczny” R. 9, 1930, nr 9, s. 177-192.Łoziński W., Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku, t. 1: Czasy i ludzie, Kraków 1960.
View in Google Scholar

Majsel W., Trybunał Koronny w świetle laudów sejmikowych i konstytucji sejmowych, „Czaso-pismo Prawno-Historyczne” 1982, t. 34, z. 2, s. 73-109.Semkowicz W., Nagana i oczyszczenie szlachectwa w Polsce XIV i XV wieku, Lwów 1899, Stu-dia nad historią prawa polskiego, t. 1, z. 1.
View in Google Scholar

Trawicka Z., Sejmik województwa sandomierskiego w latach 1572-1696, Kielce 1985.Trybunał Koronny w kulturze prawnej Rzeczypospolitej, red. A. Dębiński, W. Bednaruk, M. Lipska, Lublin 2008.
View in Google Scholar

Ujma M., Sejmik lubelski 1572-1696, Warszawa 2003.Urzędnicy województwa ruskiego XIV-XVIII wieku (ziemie halicka, lwowska, przemyska, sa-nocka). Spisy, oprac. K. Przyboś, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987.
View in Google Scholar

Wolff A., Księgi Trybunału Koronnego 1578-1794, [w:] Straty archiwów i bibliotek warszaw-skich w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych, t. 1: Archiwum Główne Akt Dawnych, Warszawa 1957, s. 128-131.
View in Google Scholar

Zielińska T., Propaganda świetności domu radziwiłłowskiego epoki Michała K. Radziwiłła „Ry-beńki” w ówczesnych „środkach masowego przekazu”, [w:] Między Wschodem a Zachodem Rzeczpospolita XVI–XVIII w. Studia ofiarowane Zbigniewowi Wójcikowi w siedem-dziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1993, s. 205-214.
View in Google Scholar

Zielińska T., Więź rodowa domu radziwiłłowskiego w świetle diariusza Michała Kazimierza Radziwiłła „Rybieńki”, [w:] Miscellanea Historico-Archivistica, t. 3: Radziwiłłowie XVI-XVIII wieku w kręgu polityki i kultury, Warszawa–Łódź 1989, s. 175-190.
View in Google Scholar

Vіnničenko O., Dovedennâ šlâhetstva na sejmikah Rusʹkogo voєvodstva u Višnі (XVII – seredina XVIII st.): pravova reglamentacіâ і povsâkdenna praktika, [w:] Povsâkdennâ rannʹomodernoї Ukraїni. Іstoričnі studії v 2-h tomah, t. 1: Praktiki, kazusi ta devіacії povsâkdennâ, Kiїv 2012, s. 13-40 [Вінниченко O., Доведення шляхетства на сеймиках Руського воєводства у Вишні (XVII – середина XVIII ст.): правова регламентація і повсякденна практика, [w:] Повсякдення ранньомодерної України. Історичні студії в 2-х томах, т. 1: Практики, казуси та девіації повсякдення, Київ 2012, s. 13-40].
View in Google Scholar

Vinničenko O., Šlâhetsʹkі sejmiki і šlâhtičі, kotrі ne buli šlâhtoû (Notatki na polâh „Libri chamorum” Valerіana Trepki), [w:] Zapiski Naukovogo tovaristva іmenі Ševčenka, t. 260: Pracі Komіsії specіalʹnih (dopomіžnih) іstoričnih disciplіn, kn. 1, Lʹvіv 2010, s. 164-189 [Винниченко O., Шляхетські сеймики і шляхтичі, котрі не були шляхтою (Нотатки на полях „Libri chamorum” Валеріана Трепки), [w:] Записки Наукового товариства імені Шевченка, т. 260: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, кн. 1, Львів 2010, s. 164-189].
View in Google Scholar

Published

2014-12-31

How to Cite

Winnyczenko, Ołeksij. 2014. “Rodzice, Krewni I Powinowaci a pamięć Rodowa Szlachty województwa Ruskiego W XVII Wieku (w świetle Akt Sejmikowych Deductionis Nobilitatis)”. Krakowskie Pismo Kresowe 6 (6):27-51. https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.03.