Zamek czernelicki na fotografiach z końca XIX-XX wieku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.06

Keywords:

the Chernelytsia Castle, Chernelytsia, photographs, Juliusz Dutkiewicz, Albin Friedrich, Aleksandr Czołowski, Bohdan Guerguin, Ostap Kudybin, Ihor Starosolskyy

Abstract

THE CHERNELYTSIA CASTLE IN PHOTOGRAPHS FROM THE LATE 19TH–20TH CENTURY

For a long time, it was believed that the Chernelytsia Castle in Pokuttia did not attract much attention from artists due to its relatively small size and remoteness from the main roads. This should have resulted in a small amount of illustrative material, primarily photographs, depicting the castle. However, the actual situation is different. Over the last ten years, archival and library searches conducted by a team of Polish and Ukrainian researchers have made it possible to discover, identify, date, and publish numerous photographs of the Chernelytsia Castle. The discovered photographs are stored in the National Library in Warsaw, the Archive of the Department of Polish Architecture at Warsaw University of Technology, the Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, the Karta Center in Warsaw, the Central State Historical Archive of Ukraine in Lviv, the Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv, the Scientific and Technical Archive of the Institute ‘Ukrzakhidproektrestavratsiya’ in Lviv, and the private collections of Oleksandr Kahlian, Levko Kvyatkovskyy, and Vitaliy Nagirnyy. All currently known photographs of the Chernelytsia Castle were taken between the 1880s to 1990s using the traditional method and classic photographic equipment. The earliest ones date back to the 1880s and were made by Kolomyian photographer Juliusz Dutkiewicz in 1880 for the Ethnographic Exhibition of Pokuttya in Kolomyia. Over the next few years, photographs of the castle by an unknown author (1884) and Albin Fridrich (between 1892 and 1904) appeared. A large number of photographs of the Chernelytsia Castle were taken in the interwar period. In 1921, 7 photographs of the castle were taken by an unknown photographer on the request of the Conservative Club in Lviv. Another 23 photographs of the fortress were taken in 1935 by Bogdan Guerquin. In addition, during this period, a number of other single photographs of the castle were taken by unidentified authors, which are currently preserved in private collections. The photographs of the Chernelytsia Castle from the second half of the 20th century by Ostap Kudybin (second half of the 1960s) and Ihor Starosolskyy (1969-1971) are of great importance. The significance of these photographs cannot be overestimated. They are a unique source that allows us not only to show the state of the castle in different periods, from the late 19th century to the late 20th century, but also to illustrate the dynamics of changes and losses of fortifications, and even to try to reconstruct the original appearance of the historical monument. Some of the photographs described in the article have been published before, while others are published for the first time.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Vitaliy Nagirnyy, Jagiellonian University

Doktor historii, adiunkt w Pracowni Historii Europy Wschodniej Instytutu Historii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Zainteresowania naukowe: elity średniowiecznej Rusi, księstwa ziemi halickiej i wołyńskiej w XI-XIII wieku, Ruś a Polska w XI-XIII wieku, zamki i twierdze kresowe.

References

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, cz. 2: Ziemie ruskie Korony, t. 7: Województwo ruskie, Ziemia Halicka i Lwowska, Wrocław 1995.
View in Google Scholar

Arsenicz М., Losy zamku w Czernelicy na Pokuciu w latach 1880-1939 w świetle badań archiwalnych, „Wiadomości Historyczne” 2014, nr 5, s. 10-17.
View in Google Scholar

Czołowski A., Czernelica, „Teka Konserwatorska. Rocznik Koła c.k. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicji Wschodniej” 1892, s. 74-75.
View in Google Scholar

Czołowski A., Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej, Lwów 1892.
View in Google Scholar

Jandaurek J., Das Königreich Galizien und Lodomerien und das Herzogthum Bukowina, Wien 1884.
View in Google Scholar

Mierzwa J., Starostowie Polski międzywojennej. Portret zbiorowy, Kraków 2012.
View in Google Scholar

Nagirnyy V., Czernelica nad Dniestrem – od grodu średniowiecznego do miasta nowożytnego, „Krakowskie Pismo Kresowe” R. 10, 2018, s. 9-24, https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.01. DOI: https://doi.org/10.12797/KPK.10.2018.10.01
View in Google Scholar

Nagirnyy V., Początki zamku czernelickiego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny” R. 16, 2019, nr 2, s. 193-208, https://doi: 10.36121/wnagirnyj.16.2019.2.193.
View in Google Scholar

Арсеніч М., Пожежа Чернелицького замку на початку ХХ століття і спроби його відбудови крізь призму архівних джерел, „Вісник Прикарпатського університету. Історія”, вип. 23-24, 2013, s. 367-375, [Arsenіč M., Požeža Černelicʹkogo zamku na počatku HH stolіttâ і sprobi jogo vіdbudovi krіzʹ prizmu arhіvnih džerel, „Vіsnik Prikarpatsʹkogo unіversitetu. Іstorіâ”, vip. 23-24, 2013, s. 367-375].
View in Google Scholar

Арсеніч М., Фортеця часів Австро-Угорщини, „Пам’ятки України” 2015, nr 7-8 (215-216): Чернелицький замок, s. 54-59, [Arsenіč M., Fortecâ časіv Avstro-Ugorŝini, „Pam’âtki Ukraїni” 2015, nr 7-8 (215-216): Černelicʹkij zamok, s. 54-59]. DOI: https://doi.org/10.1016/j.repl.2015.08.034
View in Google Scholar

Арсеніч М., Чернелицький замок у міжвоєнний період (1918-1939), „Пам’ятки України” 2015, nr 7-8 (215-216), Чернелицький замок, s. 60-67, [Arsenіč M., Černelicʹkij zamok u mіžvoєnnij perіod (1918-1939), „Pam’âtki Ukraїni” 2015, nr 7-8 (215-216), Černelicʹkij zamok, s. 60-67].
View in Google Scholar

Арсеніч М., Чернелицький замок у міжвоєнний період у світлі вибраних архівних джерел, „Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис” 2013, т. 22-23, s. 425-433, [Arsenіč M., Černelicʹkij zamok u mіžvoєnnij perіod u svіtlі vibranih arhіvnih džerel, „Galičina. Naukovij і kulʹturno-prosvіtnіj kraєznavčij časopis” 2013, t. 22-23, s. 425-433].
View in Google Scholar

Гощинський А., Від Авданців до Пілавітів. Власники Чернелиці від XV до кінця XVIII століття, „Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах” т. 24-25, 2014, s. 180-187, [Goŝinsʹkij A., Vіd Avdancіv do Pіlavіtіv. Vlasniki Černelicі vіd XV do kіncâ XVIII stolіttâ, „Âmgorіv. Lіteraturno-kraєznavčij і mistecʹkij alʹmanah” t. 24-25, 2014, s. 180-187].
View in Google Scholar

Нагірний В., Фотоальбоми Едварда Скшинського як джерело до історії Покуття, „Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах” т. 24-25, 2014, s. 158-179, [Nagіrnij V., Fotoalʹbomi Edvarda Skšinsʹkogo âk džerelo do іstorії Pokuttâ, „Âmgorіv. Lіteraturno-kraєznavčij і mistecʹkij alʹmanah” t. 24-25, 2014, s. 158-179].
View in Google Scholar

Нагірний В., Чернелиця – резиденція Ценських у першій половині ХІХ століття, „Вісник Прикарпатського університету. Історія” вип. 25, 2014, s. 9-13, [Nagіrnij V., Černelicâ – rezidencіâ Censʹkih u peršіj polovinі HІH stolіttâ, „Vіsnik Prikarpatsʹkogo unіversitetu. Іstorіâ” vip. 25, 2014, s. 9-13].
View in Google Scholar

Нагірний В., Як виглядав костел св. Антонія Падуанського в Чернелиці в 1921 році?, „Карпати. Людина, етнос, цивілізація” т. 5, 2014, s. 22-30, [Nagіrnij V., Âk viglâdav kostel sv. Antonіâ Paduansʹkogo v Černelicі v 1921 rocі?, „Karpati. Lûdina, etnos, civіlіzacіâ” t. 5, 2014, s. 22-30].
View in Google Scholar

Нагірний В., Федунків З., Пам’ятка в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття, „Пам’ятки України” 2015, nr 7-8 (215-216), Чернелицький замок, s. 68-75, [Nagіrnij V., Fedunkіv Z., Pam’âtka v drugіj polovinі HH – na počatku HHІ stolіttâ, „Pam’âtki Ukraїni” 2015, nr 7-8 (215-216), Černelicʹkij zamok, s. 68-75].
View in Google Scholar

Смеречанський Р., Каглян О., Никифорук В., Городенківщина стежками століть, Івано-Франківськ 2009, [Smerečansʹkij R., Kaglân O., Nikiforuk V., Gorodenkіvŝina stežkami stolіtʹ, Іvano-Frankіvsʹk 2009].
View in Google Scholar

Щупак А., Найдавніші зображення Чернелицького замку з 80-х рр. ХІХ століття, „Ямгорів. Літературно-краєзнавчий і мистецький альманах” т. 22-23, 2013, s. 159-164, [Ŝupak A., Najdavnіšі zobražennâ Černelicʹkogo zamku z 80-h rr. HІH stolіttâ, „Âmgorіv. Lіteraturno-kraєznavčij і mistecʹkij alʹmanah” t. 22-23, 2013, s. 159-164].
View in Google Scholar

Щупак A., Чернелицький замок на невідомих фотографіях 1921 року з фондів Львівської Національної Наукової бібліотеки імені Василя Стефаника, „Студентські Наукові Зошити” т. 4, 2013, s. 153-158, [Ŝupak A., Černelicʹkij zamok na nevіdomih fotografіâh 1921 roku z fondіv Lʹvіvsʹkoї Nacіonalʹnoї Naukovoї bіblіoteki іmenі Vasilâ Stefanika, „Studentsʹkі Naukovі Zošiti” t. 4, 2013, s. 153-158].
View in Google Scholar

Netografia:
View in Google Scholar

https://foto.karta.org.pl
View in Google Scholar

https://polona.pl
View in Google Scholar

Downloads

Published

2023-12-16

How to Cite

Nagirnyy, Vitaliy. 2023. “Zamek Czernelicki Na Fotografiach Z końca XIX-XX Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 15 (December):85-96. https://doi.org/10.12797/KPK.15.2023.15.06.

Issue

Section

Articles