„Kronika Podhorecka” jako źródło do badań nad dziejami zamku w Podhorcach w drugiej połowie XIX wieku na początku XX wieku

Authors

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.07

Keywords:

Pidhirtsi, “Kronika Podhorecka”, Pidhirtsi castle, castle administrators, Sanguszkowie, Eustachy Sanguszko, Konstancja Sanguszkowa

Abstract

“Kronika Podhorecka” as a Primary Source for the History of the Pidhirtsi Castle in the Second half of the 19th Century and at the Beginning of the 20th Century

„Kronika Podhorecka” has been preserved in two versions: the first working version was written by A. Kryczynski (1869-1887) and the second one was completed by the next castle administrators (1869-1906). This article aims to analyze this primary source of the history of the Pidhirtsi castle and its owners: the time of its composition, its goal, the role of castle administrators in the history of Pidhirtsi castle. The article contains an edition of “Kronika Podhorecka”, reconstructed on the basis of the archival source.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Iwanna Papa , Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie

Doktor nauk humanistycznych w zakresie historii (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), starszy wykładowca w Katedrze Historii Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego oraz bibliotekarz w Bibliotece Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego. Zajmuje się genealogią i historią litewsko-ruskich rodów książęcych w czasach późnośredniowiecznych i nowożytnych oraz historią zamku w Podhorcach.
Autorka studiów w wymienionej tematyce.

References

d’Abancourt H., Antoniewicz Jan Bołoz (1858-1922), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 137-139.
View in Google Scholar

Aftanazy R., Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 7a-7b: Województwo wołyńskie, Wrocław 1994.
View in Google Scholar

Aubert R., Pius IX, pope, [w:] New Catholic Encyclopedia, vol. 11, Pauto–New York 1967, s. 405-408.
View in Google Scholar

Bania Z., Pałac w Podhorcach, „Rocznik Historii Sztuki” 1981, t. 13, s. 97-170.
View in Google Scholar

Biedrzycka A., Pomniki epigrafiki i heraldyki dawnej Rzeczypospolitej na Ukrainie, t. 1: Ziemia lwowska dawnego województwa ruskiego, red. W. Drelicharz, oprac. A. Biedrzycka, Kraków 2005.
View in Google Scholar

Biernacki A., Sanguszko Roman Władysław Stanisław Andrzej (1901-1984), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1993, s. 509-510.
View in Google Scholar

Czołowski А., Dawne zamki i twierdze na Rusi Halickiej, „Teka Konserwatorska. Rocznik Koła C. K. Konserwatorów Starożytnych Pomników Galicyi Wschodniej” R. 1, 1892, s. 65-132, 96-100.
View in Google Scholar

Danowska E., Sanguszkowa Konstancja (1864-1946), [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 387.
View in Google Scholar

Danowska E., Sanguszkówna Helena (1836-21.04.1891, Kraków), [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 389.
View in Google Scholar

Długosz J., Sanguszko Roman Damian, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1993, s. 507-509.
View in Google Scholar

Downar-Dukowicz M., Śliwiński J., Zbroje z pałacu w Podhorcach, Poznań 2013, Polish Heritage in the Former Eastern Borderlands.
View in Google Scholar

Dunin Borkowski J., Genealogie żyjących utytułowanych rodów polskich, Lwów 1895.
View in Google Scholar

Filipczyk W., Archiwalia sanguszkowskie w zasobach Archiwum Państwowego w Krakowie.
View in Google Scholar

Historia i stan obecny, [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje, sztuka, kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, red. nauk. J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 15-27.
View in Google Scholar

Fras Z., Sanguszko Paweł Roman (1834-1876), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1993, s. 500.
View in Google Scholar

Giesl von Gieslingen Wladimir Frh. (1860-1936), [w:] Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 1, Graz–Köln 1957, s. 439.
View in Google Scholar

Hamann B. R., Franz Karl Josef Erzhg. Von Österr., Kronprinz (1858-1889), [w:] Österreichisches biographisches Lexikon 1815-1950, Bd. 9 (Lfg. 44), Wien 1987, s. 315.
View in Google Scholar

Ihnatowicz I., Projekt instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych XIX i początku XX wieku, „Studia Źródłoznawcze” 1962, t. 7, s. 99-124.
View in Google Scholar

Inwentarz Archiwum XX. Sanguszków w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, oprac. A. Sołtys, Tarnów 2004.
View in Google Scholar

Jopek A., Krechowiecki Adam (1850-1919), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 28, Wrocław 1984, s. 260-262.
View in Google Scholar

Karolczak K., Sanguszko Eustachy Stanisław (1842-1903), [w:] Encyklopedia Tarnowa, red. A. Niedojadło, Tarnów 2010, s. 387.
View in Google Scholar

Kieniewicz S., Sanguszko Eustachy Stanisław (1842-1903), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 34, Wrocław 1993, s. 478-480.
View in Google Scholar

Koźmian St., Ludwik Wodzicki. Życiorys, Kraków 1894.
View in Google Scholar

Kryczyński W., Zamek w Podhorcach, Złoczów 1894, Biblioteka Powszechna, nr 135-136.
View in Google Scholar

Lehne F., Schönborn, Friedrich Gf. (1841-1907), Politiker, [w:] Österreichisches biographisches Lexikon und biographische Dokumentation 1815-1950, Bd. 11 (Lfg. 51), Wien 1995, s. 57.
View in Google Scholar

Markiewicz H., Sienkiewicz Henryk Adam Aleksander Pius (1846-1916), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 37, Warszawa–Kraków 1996, s. 203-217.
View in Google Scholar

Marszalska J., Sanguszkowa Konstancja (1864-1946), [w:] Cmentarz Stary w Tarnowie. Przewodnik, oprac. S. Potępa, A. Sypek, M. Trusz, Tarnów 1991, s. 68-70.
View in Google Scholar

Marszalska J., Sanguszkówna Helena (1836-1891), [w:] Cmentarz stary w Tarnowie. Przewodnik, oprac. S. Potępa, A. Sypek, M. Trusz, Tarnów 1991, s. 56-58.
View in Google Scholar

Marszalska J., Sanguszko Paweł Roman (1834-1876), [w:] Cmentarz stary w Tarnowie. Przewodnik, oprac. S. Potępa, A. Sypek, M. Trusz, Tarnów 1991, s. 52-53.
View in Google Scholar

Ostrowski J. K., Petrus J., Podhorce. Dzieje wnętrz pałacowych i galerii obrazów, Kraków 2001.
View in Google Scholar

Paduch K., Księga autografów zwiedzających pałac w Podhorcach w latach 1923-1930, „Saeculum Christianum” 2015, t. 22, s. 241-252.
View in Google Scholar

Paduch K., Księga autografów zwiedzających zamek w Podhorcach w latach 1887-1935, [w:] Materiały z międzynarodowej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej III Lubelska Jesień Historyczna 24-26.10.2014, red. M. Dolecka, K. Jakimowicz, A. Sykała, Lublin 2015, s. 91-105.
View in Google Scholar

Paduch K., Pałac w Podhorcach w latach 1865-1939. Stan badań i postulaty badawcze, „Saeculum Christianum” 2016, t. 23, s. 223-231, https://doi.org/10.21697/sc.2016.23.17 .
View in Google Scholar

Pietrzak J., Raczyński Edward Aleksander (1847-1926), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 29, Wrocław 1986, s. 632-634.
View in Google Scholar

Radzimiński Z. L., Monografia xx. Sanguszków oraz innych potomków Lubarta Fedora Olgierdowicza x. Ratneńskiego, t. 1-3, Lwów 1906-1913.
View in Google Scholar

Sadowski J., Kwaśniewska E., Khittlowie – dziedzice Wilczkowic i Маsłomiącej, „Nad Dłubnią. Kwartalnik Społeczno-Kulturalny” 2009, nr 3-4 (23-24), s. 3.
View in Google Scholar

Sołtys А., Archiwalia sanguszkowskie w zbiorach Archiwum Diecezjalnego w Tarnowie, [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje, sztuka, kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 29-30 czerwiec 2006, Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, red. nauk.
View in Google Scholar

J. Skrabski, B. Bułdys, Tarnów 2007, s. 9-14.
View in Google Scholar

Starzyński S., Badeni Kazimierz (1846-1909), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 1, Kraków 1935, s. 205-207.
View in Google Scholar

Szyszko-Bohusz А., Podhorce, „Sztuki Piękne” R. 1, 1924-1925, nr 4, s. 149-164.
View in Google Scholar

Taborski R., Lanckoroński Karol z Brzezia (1848-1933), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 16, Wrocław 1992, s. 442-443.
View in Google Scholar

Tyrowicz M., Dzieduszycki Włodzimierz (1825-1899), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 6, Kraków 1948, s. 123-126.
View in Google Scholar

Wąs M., Hipologia okiem Władysława Sanguszki, „Tarnowskie Studia Historyczne. Rocznik Tarnowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego” 2015 [2017], t. 5, s. 66-73.
View in Google Scholar

Wąs M., Urodziwa arystokratka. Magdalena Jastrzębska, Dama w jedwabnej sukni. Opowieść o księżniczce Helenie Sanguszkównie, Łomianki 2015 [recenzja], „Inskrypcje. Czasopismo Naukowe Poświęcone Literaturze i Kulturze” R. 4, 2016, z. 1 (6), s. 121-131.
View in Google Scholar

Wdowiszewski Z., Drohojewski Jan Marian (1858-1911), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 5, Wrocław 1989, s. 385.
View in Google Scholar

Zdrada J., Piniński Leon Jan (1857-1938), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 26, Wrocław 1981, s. 332-337.
View in Google Scholar

Żurawicka J., Potocki Józef Karol (1854-1898), [w:] Polski słownik biograficzny, t. 15, Wrocław 1970, s. 76-78.
View in Google Scholar

Kalіberda S., Organi Lʹvova і Galičini, іstorіâ і sučasnіstʹ, Lʹvіv 2014 [Каліберда С., Органи Львова і Галичини, історія і сучасність, Львів 2014].
View in Google Scholar

Papa І., Diskusії navkolo pohodžennâ knâzіvsʹkogo rodu Sanguškіv âk počatkovij etap „genealogіčnoї vіjni”, „Drogobicʹkij kraєznavčij zbіrnik” 2012, vip. 16, s. 497-511 [Папа І., Дискусії навколо походження князівського роду Сангушків як початковий етап „генеалогічної війни”, „Дрогобицький краєзнавчий збірник” 2012, вип. 16, s. 497-511].
View in Google Scholar

Papa І., Sanґuški v іstorії Pіdgorecʹkogo zamku (1865-1939). Džerela do vivčennâ (za krakіvsʹkimi і tarnovsʹkimi arhіvnimi materіalami), „Naukovі zapiski NaUK-MA. Іstoričnі nauki” 2019, t. 2, s. 94-105 [Папа І., Санґушки в історії Підгорецького замку (1865-1939). Джерела до вивчення (за краківськими і тарновськими архівними матеріалами), „Наукові записки НаУК-МА. Історичні науки” 2019, т. 2, s. 94-105].
View in Google Scholar

Šust R., Numіzmatika. Іstorіâ grošovogo obіgu ta monetnoї spravi v Ukraїnі. Navčalʹnij posіbnik, Kiїv 2009 [Шуст Р., Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні. Навчаль-ний посібник, Київ 2009].
View in Google Scholar

Biedrzycka A., Bibliografia pomników kultury dawnych kresów południowo-wschodnich Rzeczypospolitej, Kraków 2000.
View in Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, 3, 4, 8, 14, Warszawa 1880-1887.
View in Google Scholar

Zając E., Obywatele Honorowi Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka, Sanok 2002, Biblioteka Sanocka, t. 7.
View in Google Scholar

Zielińska T., Poczet polskich rodów arystokratycznych, Warszawa 1997.
View in Google Scholar

Enciklopedіâ іstorії Ukraїni, t. 9, Kiїv 2012.
View in Google Scholar

|240. rocznica śmierci króla Jana III Sobieskiego [film], [on-line:] http://repozytorium.fn.org.pl/?q=pl%2Fnode%2F4211 – 14 V 2019.
View in Google Scholar

Leksykon Fotografów, [on-line:] http://www.fotorevers.eu – 14 V 2019.
View in Google Scholar

Published

2020-12-01

How to Cite

Papa , Iwanna. 2020. “„Kronika Podhorecka” Jako źródło Do Badań Nad Dziejami Zamku W Podhorcach W Drugiej połowie XIX Wieku Na początku XX Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 12 (December):151-86. https://doi.org/10.12797/KPK.12.2020.12.07.