Nieprawidłowość w życiu małżeńskim mieszkańców ekonomii samborskiej w pierwszej połowie XVII wieku (na podstawie wpisów do księgi zamkowej z lat 1614-1632)

Authors

  • Maria Harasymczuk Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

DOI:

https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.02

Keywords:

Sambir economy in the first half of the XVII century, country folk (rural community), castle book, married couple, marriage, adultery, divorce, leaving the family, murder

Abstract

Incorrectness of married life of residents of Sambir economy in the first half of the XVII century (on the strength of registrations in the castle book 1614-1632)

Registrations in the castle book of Sambir economy 1614-1632 contain items of information about some aspects of home and private life of its citizens. The analysis of these notes gives us the opportunity to speak about the place of family status in the minds of representatives of country folk in that time. Marriage was treated both as one of the key conditions of honesty of a person, ensuring his/her proper social status and as confirmation of readiness to live his/her own adult life. Troubles in family life were reflected in the notations in the castle book on the whole. Showing the breaches of standards of married life, such cases represent the samples of matrimonial relations. Conclusion of bilateral agreements before marriage preceded the formation of married couples. Failure to comply with these agreements led to conflicts. There were several ways of creating the new married couple: due to young people’s free will, under parents’ compulsion, by stealing the chosen person without permission or under the influence of public blame. The personal life of the members of the rural community was put under control this way. Life together without marriage was taken as breaking the rules of the system of moral ethical values in that period. The absence of family harmony and mutual understanding caused arguments between the married couples. Determination of such arguments fell within the jurisdiction of both the church and secular judicial institutions. Dissatisfaction with the relationships between matrimonial partners became the reasons of adultery, unwarranted leaving the families and even murders. Women’s faults often became the motives to be marriages on the verge of break-up or caused the official divorces. Adulterate relations proved due to practising inquisition and rumours about existence of these relations influenced the reputation of the residents of economy. That’s why saving one’s good name actively gave the beginning for judicial proceedings.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Maria Harasymczuk, Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki

Absolwentka historii na Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Pracę magisterską napisała na temat księgi zamkowej ekonomii samborskiej. Obecnie doktorantka Wydziału Historycznego Uniwersytetu Lwowskiego.

References

Baranowski B., Życie codzienne małego miasteczka w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1975.
View in Google Scholar

Berry H., Foyster E., The Family in Early Modern England, Cambridge–New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo 2007.
View in Google Scholar

Budzyński Z., Przyboś K., Rejestr poborowy ziemi przemyskiej z 1628 roku, Rzeszów 1997.
View in Google Scholar

Bystroń J. S., Dzieje obyczajόw w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, t. 2, Warszawa 1976.
View in Google Scholar

Casey J., Family and Community in early modern Spain. The citizens of Granada 1570-1739, Cambridge-New York–Melbourne–Madrid–Cape Town–Singapore–São Paulo 2007.
View in Google Scholar

Ćwiek Z., Z dziejów wsi koronnej XVII wieku, Warszawa 1966.
View in Google Scholar

Dąbkowski P., Prawo prywatne polskie, t. 1, Lwów 1910.
View in Google Scholar

Dąbkowski P., Zarys prawa polskiego, Lwów 1922.
View in Google Scholar

Dzieduszycki M., Starostowie ruscy i lwowscy, „Przewodnik Naukowy i Literacki” 1875, z. 5, s. 428-445.
View in Google Scholar

Gerlach J., Chłopi w obronie Rzeczypospolitej. Studium o piechocie wybranieckiej, Lwów 1939.
View in Google Scholar

Harasymczuk M., Księga zamkowa ekonomii samborskiej (1614-1632). Typologia wpisόw, „Materiały z Międzynarodowej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej «I Libelska Jesień Historyczna»” 2012, s. 362-366.
View in Google Scholar

Kopczyński M., Studia nad rodziną chłopską w koronie w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1998.
View in Google Scholar

Kuczera A., Samborszczyzna. Ilustrowana monografja miasta Sambora i ekonomji samborskiej, t. 1, Sambor 1935.
View in Google Scholar

Łaszewski R., Wiejskie prawo karne w Polsce XVII i XVIII wieku, Toruń 1988.
View in Google Scholar

Maleczyński K., Urzędnicy grodzcy i ziemscy lwowscy w latach 1352-1783, Lwów 1938.
View in Google Scholar

Ostrowski T., Prawo cywilne albo szczegolne narodu polskiego z statutow i konstytucyi koronnych i litewskich zebrane, rezolucyami Rady Nieustaiącey obiasnione, dodatkami z praw kanonicznego, magdeburskiego i chełminskiego pomnożone, a porządkiem praw rzymskich ułożone, t. 1, Warszawa 1784.
View in Google Scholar

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 10, Warszawa 1889.
View in Google Scholar

Wiślicz T., Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, Wrocław 2012.
View in Google Scholar

Vorončuk I., Naselennâ Volinі v XVI – peršіj polovinі XVIІ st. Rodina, domogospodarstvo, demografіčnі činniki, Kiїv 2012 [Ворончук I., Населення Волині в XVI – першій половині XVIІ ст. Родина, домогосподар-ство, демографічні чинники, Київ 2012].
View in Google Scholar

Vorončuk I., Podružnі zradi âk naslіdok praktiki ukladannâ šlûbіv v Ukraїnі v XVI-XVII st. (na materіalah rannʹomodernoї Volinі), „Socіum. Alʹmanah socіalʹnoї іstorії” 2006, vip. 6, s. 161-201 [Ворончук I., Подружні зради як наслідок практики укладання шлюбів в Україні в XVI--XVII ст. (на матеріалах ранньомодерної Волині), „Соціум. Альманах соціальної історії” 2006, вип. 6, s. 161-201].
View in Google Scholar

Goško Û., Zvičaєve pravo naselennâ ukraїnsʹkih Karpat ta Prikarpattâ XIV-XIX st., Lʹvіv 1999 [Гошко Ю., Звичаєве право населення українських Карпат та Прикарпаття XIV--XIX ст., Львів 1999].
View in Google Scholar

Grossman Û. M., Kmeti, zagrodniki i komorniki zapanoukrainskoj derevni vo vtoroj polovine XVI – pervoj polovine XVII v. „Ežegodnik po agrarnoj istorii Vostočnoj Evropy 1963 g.” 1964, s. 167-178 [Гроссман Ю. М., Кмети, загродники и коморники запаноукраинской деревни во второй половине XVI – первой половине XVII в. „Ежегодник по аграрной истории Восточ-ной Европы 1963 г.” 1964, s. 167-178].
View in Google Scholar

Zazulâk Û., Zі spostereženʹ nad praktikoû polûbovnogo sudočinstva u Rusʹkomu voєvodstvі u XV st. „Ruthenica” 2004, t. 3, s. 186-205 [Зазуляк Ю., Зі спостережень над практикою полюбовного судочинства у Руському воє-водстві у XV ст. „Ruthenica” 2004, т. 3, s. 186-205].
View in Google Scholar

Іnkіn V. F., Novі materіali do komentuvannâ statej Rusʹkoї Pravdi pro mužebojstvo ta pomstu, „Vіsnik Lʹvіvsʹkogo unіversitetu. Serіâ іstorična” 1970, vip. 6, s. 86-96 [Інкін В. Ф., Нові матеріали до коментування статей Руської Правди про мужебой-ство та помсту, „Вісник Львівського університету. Серія історична” 1970, вип. 6, s. 86-96].
View in Google Scholar

Іnkіn B., Sіlʹsʹke suspіlʹstvo Galicʹkogo Prikarpattâ u XVI-XVIII stolіttâh. Іstoričnі narisi, Lʹvіv 2004 [Інкін B., Сільське суспільство Галицького Прикарпаття у XVI-XVIII століттях. Істо-ричні нариси, Львів 2004].
View in Google Scholar

Іnkіn B., Arhіv Sambіrsʹkoї ekonomії, „Zapiski Naukovogo tovaristva іmenі Ševčenka” 1996, t. 231: Pracі Komіsії specіalʹnih (dopomіžnih) іstoričnih disciplіn, s. 109-146 [Інкін B., Архів Самбірської економії, „Записки Наукового товариства імені Шевчен-ка” 1996, т. 231: Праці Комісії спеціальних (допоміжних) історичних дисциплін, s. 109-146].
View in Google Scholar

Korzo M., Kontrolʹ za soblûdeniem norm seksualʹnoj morali v polʹskoj derevne XVII-XVIII vv., „Socіum. Alʹmanah socіalʹnoї іstorії” 2003, vip. 2, s. 165-182 [Корзо M., Контроль за соблюдением норм сексуальной морали в польской деревне XVII-XVIII вв., „Соціум. Альманах соціальної історії” 2003, вип. 2, s. 165-182].
View in Google Scholar

Levickij O., Čerty semejnogo byta v Ûgo-Zapadnoj Rusi v XVI-XVII vv., „Arhiv ÛgoZapadnoj Rossii, izdavaemyj Kommissieû dlâ razbora drevnih aktov” 1909, č. 8, t. 3: Akty o bračnom prave i semejnom byte v Ûgo-Zapadnoj Rusi v XVI-XVII vv., 1909, s. 1-120 [Левицкий О., Черты семейного быта в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв., „Архив Юго-Западной России, издаваемый Коммиссиею для разбора древних актов” 1909, ч. 8, т. 3: Акты о брачном праве и семейном быте в Юго-Западной Руси в XVI-XVII вв., 1909, s. 1-120].
View in Google Scholar

Maâčanecʹ L., Pro šlûbʺ na Rusi-Ukrainʺ vʺ XVI-XVII stolʺtû, „Zorâ. Pisʹmo lіteraturno-naukove dlâ ruskihʺ rodinʺ” 1885, № 13-18, s. 169-171; 183-185; 198-200; 209-211 [Маячанець Л., Про шлюбъ на Руси-Украинъ въ XVI-XVII столътю, „Зоря. Письмо літе-ратурно-наукове для рускихъ родинъ” 1885, No 13-18, s. 169-171; 183-185; 198-200; 209-211].
View in Google Scholar

Smutok I. I., Korolіvsʹkі stolovі maєtki v Galičinі naprikіncі XVI–XVIII st. Avtoref. dis. na zdobuttâ nauk. stupenâ kand. іst. nauk, spec. 07.00.01 „Іstorіâ Ukraїni”, Lʹvіv 2001 [Смуток I. I., Королівські столові маєтки в Галичині наприкінці XVI–XVIII ст. Aвтореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук, спец. 07.00.01 „Історія України”, Львів 2001].
View in Google Scholar

Published

2014-12-31

How to Cite

Harasymczuk, Maria. 2014. “Nieprawidłowość W życiu małżeńskim mieszkańców Ekonomii Samborskiej W Pierwszej połowie XVII Wieku (na Podstawie wpisów Do księgi Zamkowej Z Lat 1614-1632)”. Krakowskie Pismo Kresowe 6 (6):13-26. https://doi.org/10.12797/KPK.06.2014.06.02.