Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.12

Słowa kluczowe:

polityka językowa, puryzm językowy, zapożyczenia angielskie, kontakty językowe

Abstrakt

Language Policy in Poland in the Context of the Impact of English on Polish

The paper examines the way and the extent to which language policies have affected the development of the Polish language. However, the purpose of the present paper is to highlight the change in attitude towards the increasing impact of English on Polish. The influence of English became more prominent in Poland after the change in the political system in 1989, and has for the most part been in the area of lexical borrowings. However, the influence of English is not only restricted to the inflow of English loanwords, but also extends to their relatively high frequency of usage. In addition, there is evidence of other types of influence that are non-lexical. However, the impact of English on Polish has not been as extensive as is claimed by some Polish linguists who since the early 1990s have lamented over the decline of the Polish language caused by the ”flood” of British and American English borrowings. Indeed, the status of English as a lingua franca was considered itself to be a threat to Polish, with even the possibility of the extinction of the tongue. This concern about language purity led to the creation of the Polish Language Council in 1996, whose aim has been to advise on and describe (rather than prescribe) linguistic behaviours among Polish language users. This legislative body was behind the Polish Language Act passed in 1999. Its purpose, however, has been to protect Polish rather than to purify it and to minimize the foreign influences (which mainly refer to English) rather than to eradicate them. Since the beginning of the 21st century, the Polish linguists’ attitude towards the ”Anglicization” of the Polish language has changed dramatically and it is now believed that the influence of English makes Polish richer and more globalized.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., Svobodová D., Rączaszek-Leonardi J., Tatjewski M., 2016, Nie całkiem obce. Zapożyczenia wyrazowe w języku polskim i czeskim, Warszawa.

Buttler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., 1976, Kultura języka polskiego. Zagadnienia poprawności gramatycznej, wyd. 3, Warszawa.

Clyne M., 1991, Community Languages. The Austrialian Experience, Cambridge.

Cooper R.L., 1989, Language Planning and Social Change, Cambridge.

Fishman J.A., 2006, Do Not Leave Your Language Alone: The Hidden Status Agendas within Corpus Planning in Language Policy, Mahwah.

Gajda S., 1999, Program polskiej polityki językowej (rozważania wstępne), [w:] J. Mazur (red.), Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin, s. 37–46.

Hall R.A., 1950, Leave Your Language Alone!, Ithaca, N.Y.

Haugen E., 1959, Planning for a Standard Language in Modern Norway, „Anthropological Linguistics” I, nr 3, s. 8–21.

Jernudd B.H., Das Gupta J.D., 1971, Towards a Theory of Language Planning, [w:] J. Rubin, B.H. Jernudd (red.), Can Language be Planned? Sociolinguistic Theory and Practice for Developing Nations, Honolulu, s. 195–215.

Klemensiewicz Z., 1972, Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska (od ósmego dziesięciolecia XVIII wieku do r. 1939), Warszawa.

Kołodziejek E., 2008, Nowa jakość polszczyzny: zagrożenie czy szansa?, [w:] Z. Cygal-Krupa (red.), Współczesna polszczyzna: stan, perspektywy, zagrożenia, Kraków – Tarnów, s. 33–40.

Kuźniak M., Mańczak-Wohlfeld E., 2016, Language Planning Activities and Policy – the Case of Poland, „Glottodidactica. An International Journal of Applied Linguistics” XLIII, nr 2, s. 63–83.

Lubaś W. (red.), 1977, Polityka językowa, „Socjolingwistyka” I, Katowice.

Mańczak-Wohlfeld E., 2002, Polish, [w:] M. Görlach (red.), English in Europe, Oxford, s. 213–228.

Mańczak-Wohlfeld E., 2004, Does the Spread of English Constitute a Threat to Polish?, [w:] A. Duszak, U. Okulska (red.), Speaking from the Margin. Global English from a European Perspective, Frankfurt am Main, s. 177–188.

Mańczak-Wohlfeld E., 2006, Angielsko-polskie kontakty językowe, Kraków.

Mańczak-Wohlfeld E., 2008a, Influences of English in Contemporary Polish, [w:] E. Andrews (red.), Linguistic Changes in Post-Communist Eastern Europe and Eurasia, „East European Monographs” 733, New York, s. 88–102.

Mańczak-Wohlfeld E., 2008b, The Impact of English on Polish: Myth or Truth?, „Kwartalnik Neofilologiczny” LX, nr 1, s. 3–8.

Mańczak-Wohlfeld E. (red.), 2010, Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, Warszawa.

Mańczak-Wohlfeld E., Witalisz A., 2016, The Influence of English Morphology on Polish, „Kwartalnik Neofilologiczny” LXIII, nr 4, s. 421–434.

Neustupný J.V., 2002, Sociolingvistika a jazykový management, „Sociologický časopis” 38, nr 4, s. 429–442.

Witalisz A., 2007, Anglosemantyzmy w języku polskim: ze słownikiem, „Język a Komunikacja”, t. 16, Kraków.

Witalisz A., 2015, English Loan Translations in Polish: Word-Formation Patterns, Lexicalization, Idiomaticity and Institutionalization, „Studies in Language, Culture and Society” 7, Frankfurt am Main.

https://pl.wikipedia.org/wiki/II.Rzeczpospolita#Demografia

https://www.rjp.pan.pl

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Mańczak-Wohlfeld, E. . (2020) „Polityka językowa w Polsce a wpływ języka angielskiego na polszczyznę”, LingVaria, 15(2(30), s. 149–158. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.12.

Numer

Dział

Socjolingwistyka