Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.06

Słowa kluczowe:

language policy, language education, action-oriented approach

Abstrakt

Educational language competence in the action-oriented approach of the Council of Europe

Democracy, human rights, rule of law, social cohesion, protection and promotion of cultural heritage, intercultural dialogue, and economic growth – all these areas of activity of intergovernmental organizations such as the European Union or the Council of Europe, depend on education. Which, in turn, relies on language competence defined as the ability to conduct linguistic activities necessary to achieve specific educational goals or tasks. The purpose of this paper is to draw attention to the key importance of linguistic competence for education, by discussing selected works and projects of the Council of Europe, and by applying an action-oriented approach – on which these works and projects are based – to selected educational programmes in Poland.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cummins J., 2000, BICS and CALP, [w:] M. Byram (red.), Encyclopedia of language teaching and learning, London, s. 76–79.

ESOKJ: D. Coste, B. North, J. Sheils, J. Trim, Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, Warszawa 2003.

Fleming M., 2010, The Aims of Language Teaching and Learning, Strasbourg.

Janowska I., Lipińska E., Seretny A., 2007, Language education in Polish schools abroad, i.e. teaching Polish as a mother tongue, a second or a foreign language, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków, s. 309–320.

Kowalikowa J., Żydek-Bednarczuk U., 2007, Standardisation of goals and examination requirements for Polish taught as mother tongue, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków, s. 349–360.

Miodunka W., Przechodzka G., 2007, Mother Tongue vs. Foreign Language Performance – a Polish Case, [w:] W. Martyniuk (red.), Towards a Common European Framework of Reference for Languages of School Education? Proceedings of a conference, Kraków, s. 301–308.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Fizyka, III etap edukacyjny, s. 161–165, on-line: www.bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_4.pdf.

Standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku gimnazjum, on-line: www.cke.edu.pl/images/stories/Standardy/stan_gim_masowe.pdf.

Thürmann E., 2013, The Role of Languages in Learning and Teaching School Subjects, Strasbourg.

Vollmer H.J., 2007, Language and Communication in the Sciences: A Case Study on Germany, Strasbourg.

Wirtualna platforma porozumienia na rzecz edukacji różnojęzycznej i interkulturowej, Strasbourg, on-line: www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_EN.asp

Zalecenie CM/Rec(2014)5 o kluczowej roli sprawności w języku edukacji szkolnej dla zapewnienia pełnego i równego dostępu do wysokiej jakości edukacji i osiągnięcia sukcesu edukacyjnego, Strasbourg, on-line: wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=2180653&Site=CM&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=EDB021&BackColorLogged=F5D383

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Martyniuk, W. . (2015) „Edukacyjna sprawność językowa w ujęciu działaniowym Rady Europy”, LingVaria, 10(20), s. 69–80. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.06.

Numer

Dział

Na jubileusz Profesora Władysława T. Miodunki