Całościowe badania społeczności językowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2017.25.17

Słowa kluczowe:

metodologia badań językoznawczych, biografia językowa, socjolingwistyka, ekolingwistyka, kontakt językowy, polszczyzna kresowa, dyglosja

Abstrakt

Comprehensive Research on Speech Communities
Einar Haugen’s theory of “ecology of language”, also known as ecolinguistics and linguistic ecology, is an interdisciplinary approach within linguistic studies. The description of language with its “environment”, i.e. speech community, its history, economic and political situation, legal status and other features, is an important part of many research reports in sociolinguistics and contact linguistics. Despite of the usefulness of non-structural factors in linguistic analysis, one has to admit that many scholars, not only representatives of social sciences but also linguists, tend to concentrate on the sociological or anthropological part of ecolinguistic studies and neglect the question of linguistic phenomena or significantly reduce their description. However, there are certain studies from the field of linguistic ecology which can be characterized as comprehensive approaches in the research on speech communities, where socio-cultural and linguistic questions are paid equal attention. One of the most detailed research reports in this field is Tadeusz Lewaszkiewicz’s monograph on the language of resettlers from Navahrudak and its surroundings after the World War II. This in-depth study of a speech community is a rare example of a multifaceted analysis of idiolectal and generational evolution of the Polish language of the Eastern Borderlands.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 2008, Etnolingwistyka, lingwistyka kulturowa, lingwistyka antropologiczna?, [w:] A. Dąbrowska (red.), Tom jubileuszowy, „Język a Kultura”, t. 20, Wrocław, s. 15–33.

Bednarek A., 1987, Wykładniki leksykalne ekwiwalencji. Analiza semantyczna wyrażeń typu czyli, Toruń.

Busch B., 2011, Biographisches Erzählen und Visualisieren in der sprachwissenschaftlichen Forschung, „ÖdaF-Mitteilungen” 2, [on-line:] https://heteroglossia.net/fileadmin/user_upload/busch_2011_ODaF.pdf.

Busch B., Jardine A., Tjoutuku A., 2006, Language Biographies for Multilingual Learning, „PRAESA Occasional Papers”, 24, [on-line:] http://paulroos.co.za/wp-content/blogs.dir/22/files/2012/07/Paper24.pdf.

Chałasiński J., 1938/1984, Młode pokolenie chłopów, t. 1, Warszawa.

Dołowy-Rybińska N., 2011, Języki i kultury mniejszościowe w Europie: Bretończycy, Łużyczanie, Kaszubi, Warszawa.

Dwilewicz B., 1997, Język mieszkańców wsi Bujwidze na Wileńszczyźnie, Warszawa.

Franceschini R., Miecznikowski J. (red.), 2004, Leben mit mehreren Sprachen: Sprachbiographien, Bern.

Głuszkowski M., 2009, Wykorzystanie nauk społecznych jako narzędzi pomocniczych językoznawstwa.

Na przykładzie badań dwujęzyczności polskich staroobrzędowców, [w:] M. Skarżyński, A. Czelakowska (red.), Język z różnych stron widziany. Materiały ogólnopolskiej doktorancko-studenckkiej konferencji naukowej „Z zagadnień metodologii badań językoznawczych”, Kraków, 10–11 marca 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 3, Kraków, s. 131–137.

Głuszkowski M., 2011, Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania dwujęzyczności staroobrzędowców regionu suwalsko-augustowskiego, Toruń.

Głuszkowski M., 2013, Socjologia w badaniach dwujęzyczności. Wykorzystanie nauk społecznych w badaniach nad bilingwizmem, Toruń.

Grek-Pabisowa I., 2012, W kręgu mojego życia (ludzie, zdarzenia, czasy), Warszawa.

Grek-Pabisowa I., Ostrówka M., Jankowiak M., 2017, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej, Warszawa, [on-line:] http://ireteslaw.ispan.waw.pl/handle/123456789/128.

Haugen E., 1972/2001, The Ecology of Language, [w:] A. Fill, P. Mühlhäusler (red.), Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, London, s. 57–66.

Haugen E., 1987, Blessings of Babel. Bilingualism and Language Planning. Problems and Pleasures, Berlin – Amsterdam – New York.

Janowska A., 2015, Kształtowanie się klasy polskich przyimków wtórnych, Katowice.

Knapik-Gawin K., 2014, Serbska i chorwacka polityka językowa wobec dominacji angielszczyzny w europejskim ekosystemie, Uniwersytet Łódzki, rozprawa doktorska, [on-line:] http://www.ireteslaw.ispan.waw.pl/bitstream/handle/123456789/41/Serbska%20i%20chorwacka%20polityka%20j%C4%99zykowa.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

Kurzowa Z., 1985, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Warszawa.

Leoński J., 1999, Metoda biograficzna, [w:] H. Domański i in. (red.), Encyklopedia socjologii, t. 2: K–N, Warszawa, s. 205–209.

Lewaszkiewicz T., 2017, Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Poznań.

Miodunka W., 2016, Biografia językowa jako jedna z metod badania dwujęzyczności, [w:] R. Dębski, W. Miodunka (red.), Bilingwizm polsko-obcy dziś. Od teorii i metodologii badań do studiów przypadków, Kraków, s. 49–87.

Misiak M., 2006, Łemkowie. W kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie, Wrocław.

O’Grady W., Hattori R., 2016, Language Acquisition and Language Revitalization, „Language Documentation & Conservation” 10, s. 45–57, [on-line:] http://hdl.handle.net/10125/24686.

Pavlenko A., 2008, Multilingualism in Post-Soviet Countries. Language Revival, Language Removal, and Sociolinguistic Theory, „The International Journal of Bilingual Education and Bilingualism” 11, nr 3–4, s. 275–314, [on-line:] http://psycnet.apa.org/doi/10.1080/13670050802271517.

Sapir E., 1912/2001, Language and Environment, [w:] A. Fill, P. Mühlhäusler (red.), Ecolinguistics Reader. Language, Ecology and Environment, London, s. 13–23.

Soroko E., 2007, Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, rozprawa doktorska, [on-line:] https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/4071/1/E%20Soroko%20doktorat.pdf.

Šatava L., 2009, Jazyk a identita etnických menšin. Možnosti zachování a revitalizace, Praha.

Thomas W.I., Znaniecki F., 1918/1976, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1: Organizacja grupy pierwotnej, tłum. M. Metelska, Warszawa.

Weinreich U., 1953/1963, Languages in Contact. Findings and Problems, The Hague.

Wicherkiewicz T., 2014, Regionalne języki kolateralne Europy – porównawcze studia przypadku z polityki językowej, Poznań.

Woźniakiewicz J., 2013, Języki kaszubski i friulijski – zagrożenia i szanse. Porównanie stopniazaawansowania procesów odchodzenia od języka, Kraków.

Wysoczański W., 1999, Ekologia języka jako dyscyplina heterogenicznego opisu języka, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 63–76.

Zielińska A., 2013, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamości w regionie lubuskim, Warszawa.

Opublikowane

2018-05-30

Jak cytować

Głuszkowski, M. (2018) „Całościowe badania społeczności językowych”, LingVaria, 13(25), s. 227–241. doi: 10.12797/LV.13.2017.25.17.

Numer

Dział

Socjolingwistyka