Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych)

Cz. II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.11.2016.22.02

Słowa kluczowe:

teoria języka, metodologia językoznawstwa, socjologia językoznawstwa, postmodernizm, poststrukturalizm, dyskurs naukowy

Abstrakt

Postmodernism as a change factor in modern linguistics, in the epistemic, social and ethical aspect (taking into account the humanities). Part 2

The author considers the impact of postmodernism on contemporary humanities, and in particular on theoretical linguistics. The main thesis of the paper can be formulated as follows: postmodernism contributes to the increase of such tendencies in linguistics as: blurring of the subject of research, disregard for the ‘directives of language’, i.e. disuse of the conventional scientific language, violations of the requirement of verifiability of statements, and breaking of the rules of communication. The author examines elements of postmodern science using the example of several branches of modern linguistics: cultural linguistics (linguoculturology), ethnolinguistics, anthropological linguistics, cognitive linguistics, and discourse linguistics.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Apresjan W.Ju., Apresjan Ju.D., 1993, [= Apresân V.Û., Apresân Û.D.], Metafora v semantičeskom predstavlenii èmocij, „Voprosy âzykoznaniâ” 3, s. 27–35.

Armstrong R.H., 2005, A Compulsion for Antiquity: Freud and the Ancient World, Ithaca.

Bartmiński J., 2012, Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1: Kosmos, Lublin.

Bobrowski I., 1995, Czy kognitywizm jest naukowy? O lingwistyce kognitywnej z punktu widzenia dwudziestowiecznych koncepcji nauki, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LI, s. 19–24.

Doroszewski W., 1982, Język. Myślenie. Działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa.

Fauconnier G., Turner M., 1996, Blending as a Central Process of Grammar, [w:] A. Goldberg (red.), Conceptual Structure, Discourse, and Language, Stanford, s. 113–129.

Freud S., 1968, Gesammelte Werke, t. 16, Frankfurt am Main.

Gut A., 2009, O relacji między myślą a językiem. Studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem, Lublin.

Harari Y.N., 2012, Od zwierząt do bogów. Krótka historia ludzkości, Warszawa.

Jäkel O., 2003, Metafory w abstrakcyjnych domenach dyskursu. Kognitywno-lingwistyczna analiza metaforycznych modeli aktywności umysłowej, gospodarki i nauki, Kraków.

Kamałowa A.A., Sawiołowa L.A., 2007, [= Камалова А.А., Савёлова Л.А.], Lingvokulʹturologičeskoe opisanie severnoj russkoj derevni, Arhangelʹsk.

Kardela H., 2011, Ile jest strukturalizmu w kognitywizmie lub czy istnieją rewolucje naukowe w językoznawstwie?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 51–70.

Kasawin I.T., 1990, [= Касавин И.Т], Postigaâ mnogoobrazie razuma (vmesto vvedeniâ), [w:] I.T. Kasavin (red.), Zabluždaûŝijsâ razum? Mnogoobrazie vnenaučnogo znaniâ, Moskva, s. 5–28.

Kibrik A.E., 1999, [= Кибрик А.Е.], Tri ahillesovy pâty funkcionalizma, [w:] E.V. Rahilina, Â.G. Testelec (red.), Tipologiâ i teoriâ âzyka. Ot opisaniâ k obʺâsneniû, Moskva, s. 36–49.

Kiklewicz A., 2004, Konceptualʹnaâ metafora: universalʹnostʹ ili idiosinkratičnostʹ?, „Acta Polono-Ruthenica” IX, s. 249–261.

Kiklewicz A., 2005, Problemy semantičeskogo issledovaniâ âzyka v teorii konceptualʹnyh metafor, [w:] H. Jachnow, A. Kiklewicz, N. Mečkovskaja, B. Norman,

M. Wingender (red.), Kognition, Sprache und phraseologische/parömiologische Graduierung, „Slavistische Studienbücher. Neue Folge”, t. 14, Wiesbaden, s. 1–41.

Kiklewicz A., 2006, Kognitywna teoria metafory – zagadnienia dyskusyjne, „Przegląd Humanistyczny” L, z. 2, s. 29–45.

Kiklewicz A., 2007a, Aspekty teorii względności lingwistycznej, Olsztyn.

Kiklewicz A., 2007b, Metafory pojęciowe jako baza nominacji idiomatycznej (na przykładzie polskich konstrukcji werbo-nominalnych), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 197–216.

Kiklewicz A., 2012, Znaczenie w języku – znaczenie w umyśle. Krytyczna analiza współczesnych teorii semantyki lingwistycznej, Olsztyn.

Kiklewicz A., 2014, Zasada kooperacji w krytycznej analizie dyskursów humanistycznych (na przykładzie nauk filologicznych), „Stylistyka” XXXIII, s. 329–356.

Kiklewicz A., Wilczewski M., 2011, Współczesna lingwistyka kulturowa: zagadnienia dyskusyjne (na marginesie monografii Jerzego Bartmińskiego „Aspects of Cognitive Ethnolinguistics”), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 139–164.

Kövecses Z., 2002, Language, emotion, mind, [w:] B. Lewandowska-Tomaszczyk, K. Turewicz (red.), Cognitive Linguistics Today, Frankfurt am Main – Berlin – Bern, s. 125–138.

Kulpina W.G., Tatarinow W.A., 2012, [= Кульпина В.Г., Татаринов В.А.], Bibliografičeskie izdaniâ Lûblinskogo universiteta, [w:] A.K. Kіklevіč, C.A. Važnіk (red.), Palanіstyka – Polonistika – Polonistyka 2011, Mіnsk, s. 527–535.

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors We Live By, Chicago – London.

Langacker R., 2008, Cognitive Grammar. A Basic Introduction, Oxford.

Libura A., 2010, Teoria przestrzeni mentalnych i integracji pojęciowej. Struktura modelu i jego funkcjonalność, Wrocław.

Metzinger T., 2003, Phenomenal Transparency and Cognitive Self-reference, „Phenomenology and the Cognitive Sciences” 2, s. 353–393.

Mickiewicz A., 1955, Dzieła, t. VII: Pisma prozą, III: Pisma historyczne. Wykłady lozańskie, Warszawa.

Mieczkowskaja N.B., 2010, [= Мечковская Н.Б.], Kognitivnaâ lingvistika v SNG: raznoobrazie programm i metodologičeskie kollizii, [w:] T. Anstatt, B. Norman (red.), Die slawischen Sprachen im Licht der kognitiven Linguistik, Wiesbaden, s. 13–36.

Miller G.A., 1979, Images and Models, Similes and Metaphors, [w:] A. Ortony (red.), Metaphor and Thought, Cambridge, s. 202–248.

Minsky M., 1984, Jokes and the Logic of the Cognitive Unconscious, [w:] L. Vaina, J. Hintikka (red.), Cognitive Constraints on Communication, Dordrecht, s. 175–200.

Ojcewicz G., 2011, Najnowsza wersja okoliczności i przyczyny śmierci Sergiusza Jesienina. Od zlecenia do ekshumacji, http://mediacentr.info/pl/criminal/najnowsza-wersja-okolicznoeshci-i-przyczyny-eshmierci-sergiusza-jesienina-od-zlecenia-do-ekshumacji__2532011 (dostęp: 31 III 2011).

Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D., 2009, Zabójstwo Sergiusza Jesienina, Szczytno.

Piermiakow G.L., 1979, [= Пермяков Г.Л.], Poslovicy i pogovorki narodov Vostoka. Sistematizirovannoe sobranie izrečenij dvuhsot narodov, Moskva.

Rachilina Je.W., 2000, [= Рахилина Е.В.], Kognitivnyj harakter predmetnyh imen. Semantika i sočetaemostʹ, Moskva.

Sokal A., Bricmont J., 1998, Modne bzdury. O nadużywaniu pojęć z zakresu nauk ścisłych przez postmodernistycznych intelektualistów, Warszawa.

Stiepanow Ju.S., 2001, [= Степанов Ю.С.], Konstanty: slovarʹ russkoj kulʹtury, Moskva.

Strachow A.B., 1991, [= Страхов А.Б.], Kulʹt hleba u vostočnyh slavân: opyt ètnolingvističeskogo issledovaniâ, München.

Szumska D., 2012, Struktura (nie)obecna. Głos w dyskusji o metodzie poszukiwania znaczeń niewyrażonych, „LingVaria” nr 1 (13), s. 37–45.

Szymanek K., 2008, Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa.

Tabakowska E., 2001, Językoznawstwo kognitywne a poetyka przekładu, Kraków.

Usaczewa W.W., 2008, [= Усачева B.B.], Magiâ slova i dejstviâ v narodnoj kulʹture slavân, Moskva.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 2: K–ó, Warszawa 2003.

Wardell D.M., Royce J.R., 1978, Toward a Multifactor Theory of Styles and Their Relationship to Cognition and Affect, „Journal of Personality” 46/6, s. 474–505.

Żurawlew A.F., 1994, [= Журавлев А.Ф.], Domašnij skot v poverʹâh i magii vostočnyh slavân. Ètnografičeskie i ètnolingvističeskie očerki, Moskva.

Pobrania

Opublikowane

2016-07-03

Jak cytować

Kiklewicz, A. (2016) „Postmodernizm jako czynnik zmian we współczesnym językoznawstwie w aspekcie epistemicznym, społecznym i etycznym (przy uwzględnieniu innych nauk humanistycznych): Cz. II”, LingVaria, 11(22), s. 25–41. doi: 10.12797/LV.11.2016.22.02.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne