Onimy marketingowe – między informacją a perswazją

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.03

Słowa kluczowe:

onomastyka, chrematonimy marketingowe, reklama

Abstrakt

Marketing onyms – between information and persuasion

The paper analyses selected types of marketing names representing modern chrematonymy, in a wide sense of the word. It focuses on names of jewelery, of housing estates, and – if they were utilized in advertising – of cities. The author emphasizes the fluidity of the borders between specific onomastic categories, and the different ranks and functions of names that appear in advertising.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bralczyk J., 1999, O językowych zwyczajach polskiej reklamy, [w:] W. Pisarek (red.), Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, Kraków, s. 218–226.

Breza E., 1998, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa – Kraków, s. 343–361.

Cieszkowski M., 2008, O symulowaniu rzeczywistości poprzez język, [w:] E. Laskowska, I. Benerowska, M. Jaracz (red.), Język, społeczeństwo, wartości, Bydgoszcz, s. 85–95.

Cieślikowa A., 2011, Jakie korzyści daje onomastyce chrematonimia?, [w:] M. Biolik, J. Duma (red.), Chrematonimia jako fenomen współczesności, Olsztyn, s. 113–123.

Dant T., 2007, Fetyszyzm a wartość społeczna przedmiotów, [w:] idem, Kultura materialna w rzeczywistości społecznej. Wartości, działania, style życia, „Seria Kultura”, Kraków.

Gałkowski A., 2011, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.

Grabowska-Garczyńska K., 2010, Kolor a tożsamość – o społecznym konstruowaniu siebie, [w:] Z. Mocarska-Tycowa, J. Bielska-Krawczyk (red.), Kolor w kulturze, Toruń, s. 293–303.

Graf M., 2008, Nazwy budowli i miejsc wydzielonych, [w:] Z. Zagórski (red.), Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, „Filologia Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Poznań, s. 549–558.

Graf M., 2010, Onimiczna waloryzacja przestrzeni miejskiej, [w:] E. Umińska-Tytoń (red.), Ilość – wielkość – wartość, Łódź, s. 79–92.

Kociuba M., 2010, Antropologia poznania obrazowego. Rola obrazu i dyskursu w poznawczym ujmowaniu świata, Lublin.

Łuc I., 2010, Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, Katowice.

Rewers E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Kraków.

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2008, Nazwy terenowe, [w:] Z. Zagórski (red.) Nazewnictwo geograficzne Poznania. Zbiór studiów, „Filologia Polska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, Poznań, s. 163–423.

Rutkowski M., 2003, Nazwy na sprzedaż. O nazewnictwie na usługach marketingu, „Onomastica” XLVIII, s. 239–254.

Rutkowski M., Skowronek K., 2010, Onomastyka dyskursu: zakres, problematyka i metody badawcze, [w:] R. Łobodzińska (red.), Nazwy własne a społeczeństwo, t. 1, Łask, s. 87–95.

Skowronek K., 1993, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków.

Skowronek K., 2003, O niektórych funkcjach nazw własnych w dyskursie religijnym. Na materiale „Listów pasterskich episkopatu Polski”, „Onomastica” XLVIII, s. 79−114.

Szczepańska M., 2011, Miasto-ogród jako przestrzeń zamieszkania, pracy i rekreacji – dawniej i dziś, „Studia Periegetica” nr 6, s. 77–89

Szczęsna E., 2001, Poetyka reklamy, Warszawa.

Wierzbicka A., 1999, Znaczenie nazw kolorów i uniwersalia widzenia, [w:] eadem, Język – umysł – kultura. Wybór prac pod red. J. Bartmińskiego, Warszawa.

Wiśniewska A., 2011, Kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku miasta, [w:] A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast, „Zeszyty Naukowe – Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie”, Warszawa, s. 86–104.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Graf, M. . (2015) „Onimy marketingowe – między informacją a perswazją”, LingVaria, 10(19), s. 49–59. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.03.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna