Warsaw and Kyiv Lodging Establishment Names of the Early 20th Cent.

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.16

Słowa kluczowe:

nazwy własne, studium porównawcze, chrematonimy warszawskie, chrematonimy kijowskie, obszar językowo

Abstrakt

NAZWY WARSZAWSKICH I KIJOWSKICH HOTELI NA POCZĄTKU XX W.

Artykuł zawiera studium przypadku w zakresie komparatywnej socjoonomastyki ogólnoeuropejskiego obszaru językowo-kulturowego. Analizując formę wewnętrzną nazw hoteli warszawskich i kijowskich z początku ubiegłego wieku oraz jej motywacje zewnątrzjęzykowe, autorzy pokazują, że mimo odmienności języków, orientacji narodowo-kulturowych oraz popularności pewnych onimów nazwy te stanowiły realizację na odpowiednich obszarach wspólnoeuropejskiego systemu onomastycznego w tym zakresie zarówno na poziomie poszczególnych nazw, jak i ich modeli semantycznych. Jako część systemu onomastyki europejskiej zbadane nazwy odzwierciedlają też dynamikę tego systemu, między innymi rozprzestrzenienie innowacji onomastycznych i ich przekształcenie w nieuosobione nazwy własne.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ainger M., 2002, Gilbert and Sullivan. A Dual Biography, Oxford, https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195147698.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195147698.001.0001

AW: Adresy Warszawy, compiled by A. Żwan et al., Warszawa 1909.

Baldwin L.M., Grimaud M., 1989, Washington, Montana, the Dakotas – and Massachusetts. A Comparative Approach to Street Naming, “Names” 37/2, pp. 115–138, https://doi.org/10.1179/nam.1989.37.2.115. DOI: https://doi.org/10.1179/nam.1989.37.2.115

Borowiak P., 2016, Co komunikują nazwy bułgarskich hoteli?, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze” XXXII, pp. 127–136, https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10. DOI: https://doi.org/10.14746/psj.2016.32.10

Breza E., 2005, Nazwy obiektów i instytucji związanych z nowoczesną cywilizacją (chrematonimy), [in:] E. Rzetelska-Feleszko (ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, 2nd edition, Kraków, pp. 343–362.

Dalʹ V., 1999, Tolkovyj slovaŕ živogo velikorusskogo âzyka v četyreh tomah, vol. 3: P, Moskva.

Denby E., 1998, Grand Hotels. Reality and Illusion. An Architectural and Social History, London.

Drozdowski M.M., Zahorski A., 1981, Historia Warszawy, 3rd edition, Warszawa.

EP: Encyklopedia Polski, preface by T. Chrzanowski, entries by K. Baczkowski et al., Kraków 1996.

Êrmolenko C.S., 2019, Movoû vlasnih ìmen: sučasna ukraïnsʹka eponìmìâ v ìnterlìngvìstičnomu ì mìžkuĺturnomu kontekstì, [in:] B.M. Ažnûk (ed.), Ukraïnsʹka mova ì êvropejs ʹkij lìngvokulʹturnij kontekst, Kiïv, pp. 198–232.

FGN: Foreign Geographical Names. Query in the Place Names Database KNAB, [on-line:] http://www.eki.ee/knab/p_mm_en.htm (date accessed: 14 X 2022).

Fundacja: Fundacja „Warszawa1939.pl”, [on-line:] https://www.warszawa1939.pl/ (date accessed: 14 X 2022).

Gałkowski A., 2008, Chrematonimy w funkcji kulturowo-użytkowej. Onomastyczne studium porównawcze na materiale polskim, włoskim, francuskim, Łódź.

Gardiner A., 1954, The Theory of Proper Names. A Controversial Essay, 2nd edition, London – New York – Toronto.

Handke K., 2005, Nazewnictwo miejskie, [in:] E. Rzetelska-Feleszko (ed.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, 2nd edition, Kraków, pp. 283–308.

KAKP: Księga adresowa Królestwa Polskiego na rok 1907, Warszawa 1907.

Kosyl C., 2001, Chrematonimy, [in:] J. Bartmiński (ed.), Współczesny język polski, Lublin, pp. 447–452.

Pavlovsʹkij V., 1994, Kiïv, [in:] Enciklopedìâ ukraïnoznavstva, vol. 3, Lʹvìv, pp. 1000–1017.

Pêtuškova M., 2018, Zabutij Kiïv. Gotelʹ “Fransua”: pereživ dvì vìjni, zrujnovanij pìd čas “rekonstrukcìï”, [on-line:] https://life.informator.press/zabutyy-kyiv-hotel-fransua-perezhyv-dvi-viyny-zruynovanyy-pid-chas-rekonstruktsii/ (date accessed: 14 X 2022).

ShOED: L. Brown (ed.), Shorter Oxford English Dictionary, 5th edition, version 2.0, Oxford 2002 (CD-ROM).

Staricʹkij M., 1990, K biografii N.V. Lysenka (vospominaniâ), [in:] idem, Tvori v 6 t., vol. 1, Kiïv, pp. 381–422.

Szczypiorski A., 1968, Od Piotra Drzewieckiego do Stefana Starzyńskiego. Gospodarka komunalna m. st. Warszawy w latach 1915–1939, Wrocław.

Thornbury G.W., 1878, Old and New London, vol. 3, London.

Tronʹko P.T. (ed.), 1968, Kiïv (Ìstorìâ mìst ì sìl URSR), Kiïv.

VK: Adresnaâ i spravočnaâ kniga “Vesʹ Kiev” na 1911 g., Kiev 1911.

WPP: sm/mk, Warszawa Paryżem Północy i perłą wśród europejskich miast, [on-line:] https://trojka.polskieradio.pl/artykul/1171844 (date accessed: 14 X 2022).

Yermolenko S., 2021, The Category of Disembodied Proper Names and Linguistic-Cultural Description of Ukrainian Eponymy: with Special Reference to Eponyms in Leksikon lʹvìvsʹkij, “Slavia Orientalis” LXX, no. 3, pp. 599–622, https://doi.org/10.24425/slo.2021.138196.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Chernysh, T. i Yermolenko, S. (2023) „Warsaw and Kyiv Lodging Establishment Names of the Early 20th Cent”., LingVaria, 18(1(35), s. 225–235. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.16.

Numer

Dział

Onomastyka