Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi

Autor

  • Mariusz Rutkowski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.15

Słowa kluczowe:

onomastyka, tradycje badawcze, metodologia, językoznawstwo otwarte

Abstrakt

OPEN ONOMASTICS: CONTEMPORARY TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF POLISH RESEARCH ON PROPER NAMES

Onomastics is traditionally treated as a subdiscipline of linguistics. Despite the close relationship between onomastics and methods of research on names derived from linguistics, a current in the development of onomastics based on other traditions and achievements in various scientific disciplines has also become popular in recent years. Given Antoni Furdal’s concept of open linguistics, one can refer to them as onomastics becoming open to perspectives and methodological frameworks beyond linguistics. In this article, the most significant types of such achievements in contemporary Polish onomastics are discussed, and a brief comment on them is made. The author discusses the changes in the subject of the research, including the methodology, as well as the processes of the permeation of paradigms and drawing inspiration from other social sciences.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Furdal A., 1990, Językoznawstwo otwarte, wyd. 2 rozsz., Wrocław.

Furdal A., 2011, Językoznawstwo otwarte – dziś, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVII, s. 291–298.

Jelonek T., 2018, Językowo-kulturowy obraz wsi i jej mieszkańców utrwalony w mikrotoponimach, Kraków.

Jurczyńska-Kłosok A., 2020, Nazewnictwo Tatr Wysokich. Konceptualizacja przestrzeni górskiej, Kraków.

Kaleta Z., 1998, Kierunki i metodologia badań. Terminologia, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa – Kraków, s. 45–81.

Łobacz P., Mikołajczak-Matyja N., 2002, Skojarzenia słowne w psycholeksykologii i onomastyce psycholingwistycznej, Poznań.

Matusiak-Kempa I., 2019, Nomen omen. Studium antroponimiczno-aksjologiczne, Olsztyn.

Mrózek R., 2000, Współczesna lingwistyka a sfera onimiczna języka, [w:] M. Czachorowska, Ł.M. Szewczyk (red.), Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze. Materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, 15–17 czerwca 1998, Bydgoszcz-Pieczyska, Bydgoszcz, s. 31–39.

Mrózek R., 2007, Innowacyjność onimiczna a innowacje badawcze, [w:] A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek (red.), Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze, Kraków, s. 21–28.

Orleański M., 2020, Przemiany ustrojowe a nazewnictwo w miastach polskich w latach 1989–2017, rozprawa doktorska, mszps.

Rejter A., 2016, Nazwa własna wobec gatunku i dyskursu, Katowice.

Rejter A., 2019, Nazwy własne w kon/tekstach kultury, Katowice.

Rospond S., 1957, Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław.

Rutkiewicz-Hanczewska M., 2016, Neurobiologia nazywania. O anomii proprialnej i apelatywnej, Poznań.

Rutkowski M., 2001, Mikrotoponimia przestrzeni wspinaczkowej. Studium socjoonomastyczne, Olsztyn.

Rutkowski M., 2007, Nazwy własne w strukturze metafory i metonimii. Proces deonimizacji, Olsztyn.

Rutkowski M., 2015, Onomastyka polska w ostatnim ćwierćwieczu, „Język Polski” XCV, s. 135–144.

Rutkowski M., 2020, Co bada i czemu służy onomastyka? Kilka refleksji w kontekście nowej humanistyki, „Prace Językoznawcze” XXIII, nr 2, s. 31–41, https://doi.org/10.31648/pj.6597. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.6597

Rutkowski M., 2021, O metodzie krytycznej w toponomastyce, „Onomastica” LXV, nr 1, s. 237–254, https://doi.org/10.17651/ONOMAST.65.1.14. DOI: https://doi.org/10.17651/ONOMAST.65.1.14

Rutkowski M., Skowronek K., 2020, Onomastyczna analiza dyskursu, Kraków. DOI: https://doi.org/10.17951/ff.2019.37.1.47-59

Siwiec A., 2012, Nazwy własne obiektów handlowo-usługowych w przestrzeni miasta, Lublin.

Skowronek K., 2001, Współczesne nazwisko polskie. Studium statystyczno-kognitywne, Kraków.

Skowronek K., 2016, Kultura konsumpcji – kultura terapii. Studia językoznawcze, Kraków.

Swoboda P., 2019, Imiona w Polsce w XX w. i na początku XXI w. w ujęciu statystycznym i socjolingwistycznym, rozprawa doktorska, mszps.

Taszycki W., 1946, Słowiańskie nazwy miejscowe (ustalenie podziału), Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Rutkowski, M. (2023) „Onomastyka otwarta. Współczesne kierunki rozwoju polskich badań nad nazwami własnymi”, LingVaria, 18(1(35), s. 215–224. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.15.

Numer

Dział

Onomastyka