Krystyna Pisarkowa – ta, która inspiruje

Autor

  • Anna Tyrpa Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.16

Słowa kluczowe:

etnolingwistyka, konotacja semantyczna nazw narodowości, stereotypy etniczne, frazeologia somatyczna, metoda ankietowa

Abstrakt

Krystyna Pisarkowa – The One Who Inspires

The article consists of three parts. In the first one: Krystyna Pisarkowa as a Supervisor, the author shares her memories from the times when she wrote the doctoral thesis supervised by Pisarkowa. In the second part: Krystyna Pisarkowa – the Author of an Article, the author discusses how the text by Pisarkowa entitled Semantic Connotation of Nationalities provided inspiration to fourteen authors of twenty-three monographs and one lexicon. Most of those scholars are experts in Polish language and linguists, but the thoughts included in Pisarkowa’s article also influenced two experts in Russian studies: one sociologist and one anthropologist of culture. Those books were published within 40 years (1980–2020). Five of them were published after the death of Krystyna Pisarkowa. This proves the power of her article’s influence. The third part of the article is entitled Supplement. It describes the history of the book by Ogden and Richards: The Meaning of Meaning. A Study of The Influence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism with Supplementary Essays by B. Malinowski and F. G. Crookshank, which followed a strange route from London and reached Pisarkowa who used it while writing: Linguistics by Bronisław Malinowski, vol. 1: Bonds of Shared Language (2000).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bartmiński J., 1980, Założenia teoretyczne słownika, [w:] J. Adamowski i in. (red.), Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, „Studia i Materiały – Centrum Informacji Naukowej Problemu Węzłowego 11.1”, Wrocław, s. 7–36.

Bartmiński J., 1985, Stereotyp jako przedmiot lingwistyki, [w:] M. Basaj, D. Rytel (red.), Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej, Wrocław, t. 3, s. 25–53.

Benedyktowicz Z., 2000, Portrety „obcego”. Od stereotypu do symbolu, Kraków.

Bokszański Z., 2001, Stereotypy a kultura, wyd. 2, „Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Seria Humanistyczna”, Wrocław.

Brzezina M., 1989, Polszczyzna Niemców, „Języki Mniejszości Narodowych w Tekstach Literackich i Folklorystycznych”, Warszawa – Kraków.

Brzezina M., 1997, Stylizacja rosyjska. Stylizacja językowa i inne ewokanty rosyjskości w utworach literackich ukazujących okres zaborów, Warszawa.

Brzozowska D., 2008, Polski dowcip etniczny. Stereotyp a tożsamość, „Studia i Monografie – Uniwersytet Opolski”, nr 399, Opole.

Girininkaitė V., 2019, Kalbų ir kultūrų sąveika keliakalbio idiolekte. Atvejo analizė: Vytauto Civinskio Dienoraštis (1904–1910): disertacija / Interaction of the Languages and Cultures in the Idiolect of a Multilingual. Case Study: The Diary (1904–1910) of Vytautas Civinskis (Witold Cywiński), rozprawa doktorska, mszps.

Karpluk M., 2010, Profesor Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), „Język Polski” XC, s. 161–166.

Kępiński A., 1990, Lach i Moskal. Z dziejów stereotypu, Warszawa – Kraków.

Kowalik K., 2010, Profesor Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), „LingVaria” nr 2 (10), s. 7–14.

Krawczyk A., 1989, Język źródłem wiedzy o człowieku, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 2, s. 29–38.

Krawczyk A., 1992, Przez poznanie języka do poznania człowieka, [w:] M. Preyzner (red.), Język, teoria – dydaktyka. Materiały X Konferencji Młodych Językoznawców-Dydaktyków, Kielce 1992, Kielce, s. 79–85.

Krawczyk-Tyrpa A., 1987, Frazeologia somatyczna w gwarach polskich. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 53, Wrocław.

Laskowska E., 1992, Wartościowanie w języku potocznym, Bydgoszcz.

Machnik J., 1985, Przez poznanie języka do poznania człowieka, rozmowa z dr Anną Krawczyk z Zakładu Dialektologii Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie, „Echo Dnia” 17–19 V, s. 3.

Niewiara A., 2000, Wyobrażenia o narodach w pamiętnikach i dziennikach z XVI–XIX wieku, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 1849, Katowice.

Niewiara A., 2006, Moskwicin – Moskal – Rosjanin w dokumentach prywatnych. Portret, Łódź.

Niewiara A., 2009, Kształty polskiej tożsamości. Potoczny dyskurs narodowy w perspektywie etnolingwistycznej (XVI–XX w.), „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2708, Katowice.

Niewiara A., 2019, Imagologia. Pamięć zbiorowa, umysł i kultura, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3842, Katowice.

Niewiara A., 2020, My i Inni – ewolucja wyobrażeń. Polski dyskurs prasowy w świetle imagologii i pamięci zbiorowej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3941, Katowice.

Ogden C.K., Richards I.A., 1930, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism with Supplementary Essays by B. Malinowski and F.G. Crookshank, London.

Peisert M., 1992, Nazwy narodowości i ras we współczesnej polszczyźnie potocznej, [w:] J. Anusiewicz, F. Nieckula (red.), Język a kultura, t. 5: Potoczność w języku i w kulturze, Wrocław, s. 209–223.

Pisarkowa K., 1969, [rec.] E. Rechtsiegel, Die poetischen Funktionen der Wortverbindung in der Sprache Władysław Broniewskis. Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften u. Kunst. Jahrgang 1968 Nr 4, Akademie-Verlag. Berlin 1968, s. 58, „Język Polski” XLIX, s. 228–231.

Pisarkowa K., 1976/1994, Konotacja semantyczna nazw narodowości, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1, s. 5–26; przedruk w: eadem, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków 1994, s. 215–234.

Pisarkowa K., 2000, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1: Więzy wspólnego języka, Kraków.

Pisarkowa K., 2002, [rec.] Anna Krawczyk-Tyrpa, Tabu w dialektach polskich, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2001, s. 345, „Język Polski” LXXXII, s. 367–369.

Puzynina J., 1992, Język wartości, Warszawa.

Quasthoff U., 1973, Soziales Vorurteil und Kommunikation. Eine sprachwissenschaftliche Analyse des Stereotyps, Frankfurt am Main.

Rechtsiegel E., 1992, Zur mit dem lexem ręka – Hand gebildeten Phraseologie des polnischen und deutschen, „Prace Filologiczne” XXXVII, s. 341–348.

Sagan-Bielawa M., 2014, Dziedzictwo pozaborowe. Społeczna świadomość językowa Polaków w Drugiej Rzeczypospolitej, „Biblioteka LingVariów”, t. 18, Kraków.

Stefanowska Z. (red.), 1973, Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej, Warszawa.

Strycharska-Brzezina M., 2005, Kozak ukraiński. Studium językowe, Kraków.

Szczerbowski T., 1994, O grach językowych w tekstach polskiego i rosyjskiego kabaretu lat osiemdziesiątych, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 92, Kraków.

Szczerbowski T., 1998, Gry językowe w przekładach „Ulissesa” Jamesa Joyce’a, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 105, Kraków.

Szczerbowski T., 2003, Wszystko ma swój czas w przekładzie na język Kiriwiny, [w:] I. Bobrowski (red.), Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków, s. 309–316.

Tokarski R., 1984, Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze), „Prace Wydziału Humanistycznego – Lubelskie Towarzystwo Naukowe. Monografie”, t. 17, Warszawa.

Tołstoj N.I., 1992, Język a kultura (niektóre zagadnienia słowiańskiej etnolingwistyki), „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 5, s. 15–25.

Tyrpa A., 2005, Frazeologia somatyczna. Związki frazeologiczne o znaczeniach motywowanych cechami części ciała w gwarach polskich, wyd. 2, Łask.

Tyrpa A., 2011, Cudzoziemcy i obce kraje w dialektach polskich, Kraków.

Urbańczyk S., 1994, Profesor Krystyna Pisarkowa w roli jubilata, [w:] K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków, s. 5–8.

Ziajka B., 2014, Językowo-kulturowy obraz świata społeczności wiejskiej utrwalony w przezwiskach i przydomkach (na przykładzie nieoficjalnych antroponimów mieszkańców Zagórza i wsi okolicznych w powiecie chrzanowskim), Kraków.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Tyrpa, A. . (2021) „Krystyna Pisarkowa – ta, która inspiruje”, LingVaria, 16(2(32), s. 203–213. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.16.

Numer

Dział

Przypomnienia