W stronę frazeologii percepcyjnej

Badanie znajomości i oceny poprawności frazeologizmów u studentów kierunków społeczno-humanistycznych – uwagi wstępne

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.03

Słowa kluczowe:

frazeologia, lingwistyka percepcyjna, socjolingwistyka, pragmatyka, badania ankietowe, studenci

Abstrakt

TOWARDS PERCEPTUAL PHRASEOLOGY: TESTING THE KNOWLEDGE AND ASSESSMENT OF PHRASEOLOGICAL UNITS BY STUDENTS OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

The authors discuss the most important assumptions of the research project on the knowledge, reception and practical application of phraseology by representatives of various social groups of nativespeakers, as well as the results of the first stage of the research carried out among students of humanities and social sciences. The notion of “perceptual phraseology” is treated as a part of perceptual linguistics which examines how the attitudes of language users and their perception of various forms as correct or incorrect affect their language behaviour. The aim of the project is to examine: a) the perception, knowledge and ability to assess the compliance of phraseologies with the dictionary norm; b) the ability to use them in specified social situations; c) social variables determining the level of knowledge of the phraseology of the Polish language by educated social classes. In addition to the results of the analyses in the collective and individual dimension, the results of the verification of preliminary hypotheses and conclusions for the subsequent stages of the research were presented, during which focus interviews will be conducted, and other social and professional groups will also be included.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bąba S., Liberek J., 2003, Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny, Warszawa.

Bielecka-Prus J., 2010, Transmisja kultury w rodzinie i w szkole. Teoria Basila Bernsteina, „Krótkie Wykłady z Pedagogiki”, Warszawa.

Bokszański Z., Piotrowski A., Ziółkowski M., 1977, Socjologia języka, red. M.R. Mayenowa, „Omega”, nr 318, Warszawa.

Boughton Z., 2006, When Perception Isn’t Reality: Accent Identification and Perceptual Dialectology in French, „Journal of French Language Studies” 16, nr 3, s. 277–304, https://doi.org/10.1017/S0959269506002535. DOI: https://doi.org/10.1017/S0959269506002535

Bounds P., 2010, Perception of Polish Speech Varieties, „Poznań Studies in Contemporary Linguistics” 46, nr 2, s. 155–176, https://doi.org/10.2478/v10010-010-0008-4. DOI: https://doi.org/10.2478/v10010-010-0008-4

Bounds P., 2015, Perceptual Regions in Poland: An Investigation of Poznań Speech Perceptions, „Journal of Linguistic Geography” 3, nr 1, s. 34–45, https://doi.org/10.1017/jlg.2015.1. DOI: https://doi.org/10.1017/jlg.2015.1

Bucholtz M. i in., 2007, Hella Nor Cal or Totally So Cal? The Perceptual Dialectology of California, „Journal of English Linguistics” 35, nr 4, s. 325–352, https://doi.org/10.1177/0075424207307780. DOI: https://doi.org/10.1177/0075424207307780

Buhofer A., 1980, Der Spracherwerb von phraseologischen Wortverbindungen. Eine psycholinguistische Untersuchung an schweizerdeutschem Material, „Studia Linguistica Alemannica. Forschungen zum alemannischen Sprachraum”, nr 8, Frauenfeld.

Chlebda W., 2003, Elementy frazematyki. Wprowadzenie do frazeologii nadawcy, „Prace Językoznawcze”, nr 6, Łask.

Chorab M., 2016, Funkcjonowanie studentów we współczesnej rzeczywistości uniwersyteckiej, „Pedagogika Szkoły Wyższej” nr 2, s. 127–142, https://doi.org/10.18276/psw.2016.2-10. DOI: https://doi.org/10.18276/psw.2016.2-10

Dembska K., 2017, Wielowyrazowe jednostki leksykalne w demotywatorach (na materiale języka polskiego), [w:] U. Kolberová, S. Mizerová (red.), Parémie národů slovanských VIII, Ostrava, s. 315–326.

Fliciński P., 2012, Wielki słownik frazeologiczny, Poznań, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.28762.08643.

Hlebda V., 2012, Frazeolog i internet (k teorii i praktike vzaimootnošenij), „Rossica Olomucensia” LI, nr 1, s. 75–80.

Hoenigswald H., 1966, A Proposal for the Study of Folk-Linguistics, [w:] W. Brigth (red.), Sociolinguistics. Proceedings of the UCLA Sociolinguistics Conference, 1964, The Hague – Paris, s. 16–26, https://doi.org/10.1515/9783110856507-004. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110856507-004

Jackendoff R., 2003, The Structure of Language. Why It Matters to Education. Talk for Conference on Learning and the Brain, Cambridge, November 5–8, 2003, [on-line:] https://peeps.unet.brandeis.edu/~jackendo/StructureofLanguage1.pdf.

Kudlińska H., 2014, Demotywator jako nowy gatunek dyskursu 2.0, „Teksty Drugie” nr 3, s. 313–334.

Lewicki A.M., 1974, Aparat pojęciowy frazeologii, [w:] L. Ludorowski, W. Magnuszewski (red.), Z badań nad literaturą i językiem, „Lubuskie Towarzystwo Naukowe. Wydział Nauk Społecznych”, t. 20, „Komisja Polonistyczna”, z. 2, Warszawa − Poznań, s. 135–151.

Lewicki A.M., Pajdzińska A., 2001, Frazeologia, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, Lublin, s. 315–333.

Lodge D.N., Leach E.A., 1975, Children’s Acquisition of Idioms in the English Language, „Journal of Speech and Hearing Language” 18, nr 3, s. 521–529, https://doi.org/10.1044/jshr.1803.521. DOI: https://doi.org/10.1044/jshr.1803.521

Markowski A., 2014, Błędy leksykalne, frazeologiczne i słowotwórcze, Warszawa, [on-line:] http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Ra%BF%B1ce_b%B3%EAdy_j%EAzykowe_1_LeksFrazSlow.pdf.

MNiSW 2011: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, „Dziennik Ustaw” 2011, nr 253, poz. 1520, [on-line:] http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20112531520/O/D20111520.pdf.

Mokienko V.M., 1980, Slavânskaâ frazeologiâ, Moskva.

Müldner-Nieckowski P., 2003, Wielki słownik frazeologiczny języka polskiego, Warszawa.

Nippold M.A., 1988, Figurative Language, [w:] eadem (red.), Later Language Development. Ages 9 through 19, Boston, s. 179–209.

Oleśkiewicz A., 2007, Europa języków. Związki frazeologiczne o proweniencji biblijnej i antycznej w europejskiej wspólnocie słownikowej, „Biblioteka Tradycji. Seria Druga”, nr 54, Kraków.

ORE 2018a: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła ponadpodstawowa: liceum ogólnokształcące, technikum oraz branżowa szkoła I i II stopnia. Język polski, [on-line:] https://www.ore.edu.pl/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=23135.

ORE 2018b: Ośrodek Rozwoju Edukacji, Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Język polski. https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/podstawa-programowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-jezyk-polski.pdf.

PBS 2018: Społeczne i ekonomiczne warunki życia studentów w Polsce na tle innych krajów europejskich. Raport końcowy dla Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, Sopot – Warszawa, [on-line:] https://www.eurostudent.eu/download_files/documents/20181029_EUROSTUDENT_VI_raport_krajowy.pdf.

Pęzik P., 2012, Wyszukiwarka PELCRA dla danych NKJP, [w:] Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa, s. 253–273.

Preston D.R., 1999, Introduction, [w:] idem (red.), Handbook of Perceptual Dialectology, t. 1, Amsterdam – Philadelphia, s. xxiii–xl, https://doi.org/10.1075/z.hpd1.05pre. DOI: https://doi.org/10.1075/z.hpd1.05pre

Puda-Blokesz M., 2014, Mitologizmy frazeologiczne w języku polskim (na materiale leksykografii XX i XXI w.), „Biblioteka Tradycji. Seria Druga”, nr 137, Kraków.

Šanskij N.M., 1969, Frazeologiâ sovremennogo russkogo âzyka, Moskva.

Sobotka P., 2015, Etymologizowanie i etymologia. Od semantyki ontologicznej do etymologii hermeneutycznej, Warszawa.

Stachowski K., 2017, An Experiment in Labelling Draw-a-Map Maps, „Studies in Polish Linguistics” 12, nr 4, s. 221–240, https://doi.org/10.4467/23005920SPL.17.011.8243. DOI: https://doi.org/10.4467/23005920SPL.17.011.8243

Stachowski K., 2018, Przyczynek do dialektologii percepcyjnej Polski: Szczecin, „Język Polski” XCVIII, s. 5–17, https://doi.org/10.31286/JP.98.1.1. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.98.1.1

Sułkowska M., 2015, Percepcja, rozumienie i przyswajanie związków frazeologicznych, „Problemy Frazeologii Europejskiej” 10, s. 49–65.

Synowiec H., 2009, Frazeologia w wybranych podręcznikach gimnazjalnych a potrzeby językowe uczniów, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” 20, s. 130–140.

Szerszunowicz J., Frąckiewicz M.K., Awramiuk E., 2017, Frazeologia w kształceniu językowym, Białystok.

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Głuszkowski, M., Grupa-Dolińska, M. i Miaskowska, A. (2022) „W stronę frazeologii percepcyjnej: Badanie znajomości i oceny poprawności frazeologizmów u studentów kierunków społeczno-humanistycznych – uwagi wstępne”, LingVaria, 17(1(33), s. 21–38. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.03.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne