Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego

Autor

  • Jerzy Bartmiński Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
  • Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin https://orcid.org/0000-0003-0008-8690

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.17

Słowa kluczowe:

etnolingwistyka, Bronisław Malinowski, Krystyna Pisarkowa, komunikacja fatyczna, kontekstualizm, funkcjonalizm, formant klasyfikujący, definiowanie znaczeń słów

Abstrakt

Krystyna Pisarkowa’s Discovering of Malinowski

The article is concerned with the two-volume publication Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego [Bronisław Malinowski’s Linguistics], edited by Krystyna Pisarek. Its first volume contains the editor’s thorough analysis of the linguistic achievements of this Polish-born British anthropologist, while the second volume includes translations of Malinowski’s works and a dictionary of the Kiriwina language. The linguistic importance of Malinowski’s works had been underestimated: his articles “Classificatory Particles in the Language of Kiriwina” (1920) and “The Problem of Meaning in Primitive Languages” (1923) were not included in the thirteen-volume collection of his writings (Dzieła [Works]). Pisarkowa, in turn, does recognize Malinowski’s contribution to linguistics and considers the following to be his unique achievements: (1) the discovery of the phatic function of speech (adopted by Roman Jakobson in his classification of language functions); (2) an explicit formulation of the principle of contextualism and the pragmatic aspect of word meaning; and (3) a precise description of the Kiriwina system of classificatory particles.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Jakobson R., 1960, Poetyka w świetle językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki” LI, s. 431–473.

Kurdyła T., 2015, Najważniejsza funkcja „języka”? Uwagi o funkcji fatycznej i fatyczności języka, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXI, s. 59–70.

Malinowski B., 1911, Totemizm i Egzogamia, cz. 1, „Lud” XVII, s. 31–56. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111641775.56

Malinowski B., 1912, Totemizm i Egzogamia, cz. 2, „Lud” XVIII, s. 14–57.

Malinowski B., 1913, Totemizm i Egzogamia, cz. 3, „Lud” XIX, s. 153–171.

Malinowski B., 1920/2000, Classificatory Particles in the Language of Kiriwina, „Bulletin of the School of Oriental and African Studies” t. 1, cz. 4, s. 33–74; wersja polska jako: Formanty klasyfikujące w języku Kiriwiny, [w:] K. Pisarkowa (red.), Językoznawstwo Bronisława

Malinowskiego, t. 2, Kraków 2000, s. 49–101, https://doi.org/10.1017/S0041977X00101661. DOI: https://doi.org/10.1017/S0041977X00101661

Malinowski B., 1923/2000, The Problem of Meaning in Primitive Languages, [w:] C.K. Ogden, I.A. Richards, The Meaning of Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of Symbolism with Supplementary Essays by B. Malinowski and F.G. Crookshank, London, s. 451–510; wersja polska jako: Problem znaczenia w językach pierwotnych, [w:] K. Pisarkowa (red.), Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Kraków 2000, s. 5–48.

Malinowski B., 1939, Prawo, zwyczaj, zbrodnia w społeczności dzikich, Warszawa – Poznań.

Malinowski B., 1980a, Dzieła, t. 1: Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii ze szczególnym uwzględnieniem totemizmu. O zasadzie ekonomii myślenia, Warszawa.

Malinowski B., 1980b, Dzieła, t. 2: Zwyczaj i zbrodnia w społeczności dzikich. Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji. Miłość, małżeństwo i życie rodzinne u krajowców z Wysp Trobrianda Brytyjskiej Nowej Gwinei, wyd. 2, Warszawa.

Malinowski B., 1981, Dzieła, t. 3: Argonauci Zachodniego Pacyfiku. Relacje o poczynaniach i przygodach krajowców z Nowej Gwinei, wyd. 2, Warszawa (wyd. 1: 1922).

Malinowski B., 1986, Dzieła, t. 4: Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda, cz. 1: Opis ogrodnictwa, Warszawa.

Malinowski B., 1987a, Dzieła, t. 5: Ogrody koralowe i ich magia. Studium metod uprawy ziemi oraz obrzędów towarzyszących rolnictwu na Wyspach Trobrianda, cz. 2: Język magii i ogrodnictwa, Warszawa (wyd. 1: 1935).

Malinowski B., 1987b, Dzieła, t. 6: Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewieństwa, Warszawa (wyd. 1: 1929).

Malinowski B., 1990, Dzieła, t. 7: Mit, magia, religia, Warszawa.

Malinowski B., 2000a, Dzieła, t. 8: Jednostka, społeczność, kultura, Warszawa.

Malinowski B., 2000b, Dzieła, t. 9: Kultura i jej przemiany, Warszawa.

Malinowski B., 2001, Dzieła, t. 10: Wolność i cywilizacja oraz studia z pogranicza antropologii społecznej, ideologii i polityki, Warszawa.

Malinowski B., 2002, Dzieła, t. 11: Aborygeni australijscy. Socjologiczne studium rodziny i inne prace przedterenowe, Warszawa.

Malinowski B., 2003, Dzieła, t. 12: Tubylcy Mailu oraz inne szkice o kulturze Australii i wysp Pacyfiku, Warszawa.

Malinowski B., 2004, Dzieła, t. 13: Ekonomia meksykańskiego systemu targowego i inne prace, Warszawa.

Obrębski J., 2004, O metodzie funkcjonalnej Bronisława Malinowskiego, oprac. A. Engelking, „Studia Socjologiczne” 2 (173), s. 35–63.

Pisarkowa K., 1975, Składnia rozmowy telefonicznej, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 5, Kraków.

Pisarkowa K., 1976, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, „Polonica” II, s. 265–279.

Pisarkowa K., 1994, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków.

Pisarkowa K., 1995, Język według Bronisława Malinowskiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” LIX, s. 16–20.

Pisarkowa K., 1996a, Doba na Kiriwinie, „Język Polski” LXXVI, s. 258–263.

Pisarkowa K., 1996b, Na marginesie wolności. Z pytań Malinowskiego do językoznawstwa, [w:] J. Mikułowski-Pomorski, Z. Bajka (red.), Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi. Prace ofiarowane Profesorowi Waleremu Pisarkowi, Kraków, s. 226–236.

Pisarkowa K., 1998a, Barbarzyńcy w Ogrodach koralowych. Przyczynek do interdyscyplinarności, „Ruch Literacki” 39, z. 6 (231), s. 813–818.

Pisarkowa K., 1998b, Sacrum w magii Trobriandów, [w:] S. Gajda, H.J. Sobeczko (red.), Człowiek – dzieło – sacrum, Opole, s. 113–121.

Pisarkowa K., 1998c, Zaklęcie magiczne a korespondencja tekstu z faktem, [w:] J. Bartmiński,B. Boniecka (red.), Tekst. Analizy i interpretacje, Lublin, s. 151–167.

Pisarkowa K., 1999a, Zaklęcie magiczne w przekładzie Bronisława Malinowskiego, [w:] W. Banyś, L. Bednarczuk, S. Karolak (red.), Studia lingwistyczne ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu na 70-lecie Jego urodzin, Katowice, s. 70–80.

Pisarkowa K., 1999b, The Reception of Bronisław Malinowski’s Work and the Obligations of a Linguist, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 39–51.

Pisarkowa K., 1999c, [rec.] Gunter Senft, Kilivila – The Language of the Trobriand Islanders [Mouton Grammar Library 3]. Berlin, New York, Amsterdam: Mouton de Gruyter 1986, 599 str., „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 169–182.

Pisarkowa K., 1999d, [rec.] Gunter Senft, Classificatory Particles in Kilivila [Oxford Studies in Anthropological Linguistics]. Oxford, New York: Oxford University Press 1996, s. 377, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 183–193.

Pisarkowa K., 2000a, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1: Więzy wspólnego języka, Kraków.

Pisarkowa K. (red.), 2000b, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Kraków.

Pisarkowa K., 2000c, O więzi i funkcji fatycznej wg Bronisława Malinowskiego. Głos w dyskusji na Forum Języka Polskiego w Białymstoku, X 1999, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa, s. 226–229.

Senft G., 1986, Kilivila. The Language of the Trobriand Islanders, Berlin – New York – Amsterdam, https://doi.org/10.1515/9783110861846. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110861846

Senft G., 1996, Classificatory Particles in Kilivila, New York – Oxford.

Senft G., 1998, Ethnolinguistik, [w:] H. Fischer (red.), Ethnologie. Einführung und Überblick, Berlin.

SLSJ: J. Bartmiński (red.), Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wrocław 1980.

SSiSL: J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, z. 2: Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999, z. 3: Meteorologia, Lublin 2012, z: 4: Świat, światło, metale, Lublin 2012, t. II: Rośliny, z. 1: Zboża, Lublin 2017, z. 2: Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018, z. 3: Kwiaty, Lublin 2019, z. 4: Zioła, Lublin 2019, z. 5: Drzewa owocowe i iglaste, Lublin 2020.

Szczerbowski T., 2000, Słownictwo Kiriwiny z dzieła Bronisława Malinowskiego ułożone jako leksykon kiriwińsko-polski i polsko-kiriwiński według pomysłu Krystyny Pisarkowej, [w:] K. Pisarkowa (red.), Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Kraków, s. 103–417.

Szczerbowski T., 2002, Kiriwina. Język wysp Trobrianda, Kraków.

Wierzbicka A., 1985, Lexicography and Conceptual Analysis, Ann Arbor.

Wierzbicka A., 1997, Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese, New York – Oxford.

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Bartmiński, J. . i Niebrzegowska-Bartmińska, S. (2021) „Krystyny Pisarkowej odkrywanie Malinowskiego”, LingVaria, 16(2(32), s. 216–228. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.17.

Numer

Dział

Przypomnienia