Wielojęzyczność indywidualna jako problem badawczy lingwistyki. Przypadek Bronisława Malinowskiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.27.26

Słowa kluczowe:

wielojęzyczność indywidualna, osoba wielojęzyczna, tekst wielojęzyczny, wykładniki transkodowe, gramatyka wielojęzyczności

Abstrakt

Individual Multilinguality as a Research Problem in Linguistics. The Case of Bronisław Malinowski
The goal of the paper is to outline the methodological approach to a study of a multilingual person, and their linguistic output recorded in multilingual texts. It employs the set of conceptual and research instruments developed for the investigation of individual bilingualism and recorded bilingual speech, and uses them to explore the linguistic strategies of Bronisław Malinowski, an outstanding anthropologist and a multilingual person who consciously exploited the codes he knew in the process of creating multilingual texts – heterogeneous by their very nature, and yet cohesive. A multilingual text is a text in which several languages coexist, but always only two codes meet in a given point on the line of the text. Traces of the meeting of languages are visible in the form of transcodic markers. Their formal and functional analysis serves to examine the rules on which several languages have been introduced into a text, which can be an inspiration to outline the grammar of individual multilinguality.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Źródła:

Malinowski B., 2002, Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu, oprac. G. Kubica, Kraków.

Wayne H. (red.), 1995, The Story of a Marriage. The Letters of Bronislaw Malinowski and Elsie Masson, t. 2, London. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203292891

Literatura:

Aronin L., Hufeisen B., 2009, On the Genesis and Development of L3 Research, Multilingualism and Multiple Language Acquisition, [w:] iidem (red.), The Exploration of Multi lingualism. Development of Research on L3, Multilingualism, and Multiple Language Acquisition, Amsterdam, s. 11–26. DOI: https://doi.org/10.1075/aals.6

Aronin l., Ó Laoire M., 2004, Exploring Multilingualism in Cultural Contexts. Towards a Notion of Multilinguality, [w:] C. Hoffmann, J. Ytsma (red.), Trilingualism in Family, School, and Community, Clevedon, s. 11–29.

Aronin L., Singleton D., 2012, Multilingualism, Amsterdam. DOI: https://doi.org/10.1075/impact.30

Bartmiński J., 2016, O aktualnych zadaniach etnolingwistyki, „Etnolingwistyka” 28, s. 7–29, [on-line:] http://dx.doi.org/10.17951/et.2016.28.7.

Cenoz J., 2013, Defining Multilingualism, „Annual Review of Applied Linguistics” 33, s. 3–18, [on-line:] https://doi.org/10.1017/S026719051300007X. DOI: https://doi.org/10.1017/S026719051300007X

Cenoz J., Genesee F. (red.), 1998, Beyond Bilingualism. Multilingualism and Multilingual Education, Clevedon.

Chłopek Z., 2011, Nabywanie języków trzecich i kolejnych oraz wielojęzyczność. Aspekty psycholingwistyczne (i inne), Wrocław.

Chruszczewski P., 2013, Wybrane propozycje metodologiczne językoznawstwa antropologicznego, [w:] P. Stalmaszczyk (red.), Metodologie językoznawstwa. Ewolucja języka, ewolucja teorii językoznawczych, „Łódzkie Studia z Językoznawstwa Angielskiego i Ogólnego”, 1, Łódź, s. 53–70.

Ciostek A., 2015, Wielojęzyczność w Unii Europejskiej, „Języki Obce w Szkole” nr 2, s. 109–114.

Ewert A., 2006, Wielojęzyczność jako norma? Implikacje dla glottodydaktyki i polityki językowej, [w:] J. Krieger-Knieja, U. Paprocka-Piotrowska (red.), Komunikacja językowa w społeczeństwie informacyjnym. Nowe wyzwania dla dydaktyki języków obcych, Lublin, s. 102–113.

Grosjean F., 2007, Mieszanie, przetwarzanie językowe – problemy, wyniki i modele, tłum. J. Suchecki, [w:] I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk, s. 311–339.

Hamers J.F., Blanc M.H.A., 1989, Bilinguality and Bilingualism, Cambridge.

Herdina P., Jessner U., 2002, A Dynamic Model of Multilingualism. Perspectives of Change in Psycholinguistics, Clevedon.

Kapciak A., 1995, Komunikacja międzykulturowa jako fenomen kultury współczesnej, [w:] A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka (red.), Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, Warszawa, s. 181–200.

Kemp C., 2009, Defining Multilingualism, [w:] L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The Exploration of Multilingualism. Development of Research on L3, Multilingualism, and Multiple Language Acquisition, Amsterdam, s. 11–26. DOI: https://doi.org/10.1075/aals.6.02ch2

Kiklewicz A., 2004, Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn.

Kubica-Klyszcz G., 1982, Bronisław Malinowski – szkic biograficzny, „Lud” 66, s. 62–99.

Ligara B., 2014a, Bilingwizm w tekście zapisany. Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze, „LingVaria” nr 1 (17), s. 149–167, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.10. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.10

Ligara B., 2014b, Bilingwizm w tekście zapisany. Część II. Wykładniki transkodowe. Gatunki, „LingVaria” nr 2 (18), s. 139–174, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.11. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.18.11

Ligara B., 2015, Une vie dans deux langues, le bilinguisme polonais-français de Zygmunt Krasiński à la lumière de son oeuvre épistolaire et littéraire, „Revue des Études Slaves” LXXXVI, nr 4, s. 429–447, [on-line:] http://dx.doi.org/10.4000/res.744. DOI: https://doi.org/10.4000/res.744

Ligara B., 2016, Kompetencja dwujęzyczna a zagadnienie błędu, normy, systemu. Refleksje o społecznej akceptacji bilingwizmu, [w:] R. Dębski, W.T. Miodunka (red.), Bilingwizm LingVariów. Glottodydaktyka”, t. 14, Kraków, s. 15–31.

Ligara B., 2018, Badania bilingwizmu (i wielojęzyczności) wybitnych nosicieli języka w przestrzeni języka polskiego: nowa subdomena historii języka?, [w:] M. Pastuch, M. Siuciak (red.), Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, Katowice, s. 97–108.

Lüdi G., Py P., 2003, Être bilingue, Bern.

Lynch J., 1998, Pacific Languages. An Introduction, Honolulu.

Majewicz A.F., 1989, Języki świata i ich klasyfikowanie, Warszawa.

Miodunka W.T., 1997, Bilingwizm polsko-portugalski w Brazylii. W stronę lingwistyki humanistycznej, Kraków.

Miodunka W.T., 2013, O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie, „LingVaria” nr 2 (16), s. 275–283, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.16.17

Miodunka W.T., 2014, Dwujęzyczność polsko-obca w Polsce i poza jej granicami. Rozwój i perspektywy badań, „LingVaria” nr 1 (17), s. 199–226, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.12. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.12

Pisarkowa K., Szczerbowski T., 2000, Słownictwo kiriwiny z dzieła Bronisława Malinowskiego ułożone jako leksykon kiriwińsko-polski i polsko-kiriwiński, [w:] K. Pisarkowa (red.), Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Kraków, s. 103–417.

Rakoczy M., 2014, „Pisanie” kultury a notatki terenowe – przypadek Bronisława Malinowskiego, „Zeszyty Etnologii Wrocławskiej” z. 2, s. 75–94.

Rastier F., 2015, Une introduction, [w:] O. Anokhina, F. Rastier (red.), Écrire en langues. Littératures et plurilinguisme, Paris, s. III–X.

Young M., 2008, Bronisław Malinowski. Odyseja antropologa, 1884–1920, tłum. P. Szymor, Warszawa.

Zawadzki A., 1999, Żywy człowiek, żywy język, pełnokrwiste fakty, „Teksty Drugie” nr 5, s. 125–143.

Opublikowane

2019-05-31

Jak cytować

Mazur, A. (2019) „Wielojęzyczność indywidualna jako problem badawczy lingwistyki. Przypadek Bronisława Malinowskiego”, LingVaria, 14(27), s. 377–388. doi: 10.12797/LV.14.2019.27.26.

Numer

Dział

Debiuty naukowe