Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej (1932–2010)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.15

Słowa kluczowe:

Krystyna Pisarkowa, język, językoznawstwo

Abstrakt

Language and Linguistics According to Krystyna Pisarkowa (1932–2010)

Krystyna Pisarkowa’s rich output is characterised by a variety of forms and a wide range of topics, as well as an innovative interpretation of linguistic phenomena. The following paper can be described as biographical and substantive. The text contains certain facts from Pisarkowa’s life that are connected with certain spheres of her scientific activity in which she succeeded, references to people who played a significant role in her life, as well as development of her research interests. The publications which are mentioned in the paper have been selected according to Pisarkowa’s attitude to language, its essence, pragmatic-functional-stylistic variety, as well as potential context and purpose which lies beyond its typical usage. Moreover, an attempt has been made at reconstructing Pisarkowa’s views on the range, shape and place of linguistics among humanistic disciplines.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bristiger M., 1986, Związki muzyki ze słowem. Z zagadnień analizy muzycznej, „Biblioteka Res Facta”, t. 4, Kraków.

Heinz A., 1978, Dzieje językoznawstwa w zarysie, Warszawa.

Imhasly B., 1974, Der Begriff der sprachlichen Kreativität in der neueren Linguistik, „Linguistische Arbeiten”, t. 20, Tübingen, https://doi.org/10.1515/9783111357744. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111357744

Kałkowska A., 2010a, Wspominając Profesor Krystynę Pisarkową (30.01.1932 – 27.02.2010), „Stylistyka” XIX, s. 411–418.

Kałkowska A., 2010b, Żegnając Profesor Krystynę Pisarkową (1932–2010), „Linguistica Copernicana” 4, nr 2, s. 15–23, https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.016. DOI: https://doi.org/10.12775/LinCop.2010.016

Kowalik K., 2010, Profesor Krystyna Pisarkowa (30 I 1932 – 27 II 2010), „LingVaria” nr 2 (10), s. 7–14 (tu dalsza literatura).

Kowalikówna K., 1974, Na marginesie badań nad frekwencją wyrazów we współczesnej polszczyźnie, [rec.] W. Pisarek, Frekwencja wyrazów w prasie: wiadomości, komentarze,reportaże, „Biblioteka Wiedzy o Prasie” seria B, t. 16, Kraków 1972, „Język Polski” LIV, s. 53–60.

Laskowski R., 1987, Niektóre trudności i kwestie sporne w opisie fleksji języka polskiego, „Studia Gramatyczne” VIII, s. 99–122.

Pisarek W., 2010, Krystyna Pisarkowa. Dzieło Jej życia (1932–2010), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 5–22.

Pisarkowa K., 1963/1994, Pomocnicze elementy języka muzykologii, „Język Polski” XLIII, s. 113–128; przedruk w: eadem, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka.

Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków 1994, s. 175–189.

Pisarkowa K., 1967a, Tango po niemiecku. Na marginesie niektórych przekładów Mrożka na język niemiecki, „Język Polski” XLVII, s. 373–379.

Pisarkowa K., 1967b, Zaimek w polskim zdaniu. 1. Obserwacje podmiotu zaimkowego w mowie potocznej, „Język Polski” XLVII, s. 21–37.

Pisarkowa K., 1969a, Główne zasługi profesora Klemensiewicza dla kultury języka, „Język Polski” XLIX, s. 249–262.

Pisarkowa K., 1969b, Kaspar, czyli tresura poprzez język, „Dialog” 14, nr 6, s. 141–144.

Pisarkowa K., 1969c, Ze wspomnień o profesorze Zenonie Klemensiewiczu, „Język Polski” XLIX, s. 266–272.

Pisarkowa K., 1971, Roman Ingarden a językoznawstwo (1893–1970), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXIX, s. 3–11.

Pisarkowa K., 1972, Szkic pola semantycznego zapachów w polszczyźnie, „Język Polski” LII, s. 330–339.

Pisarkowa K., 1973, Miejsce składni historycznej we współczesnym językoznawstwie polskim, „Język Polski” LIII, s. 158–172.

Pisarkowa K., 1976a, Konotacja semantyczna nazw narodowości w języku polskim, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 1, s. 5–26.

Pisarkowa K., 1976b, Pragmatyczne spojrzenie na akt mowy, „Polonica” II, s. 265–279.

Pisarkowa K., 1977a, Odchylenie a kreatywność w języku potocznym, „Polonica” III, s. 141–179.

Pisarkowa K., 1977b, O dosłowności w języku literackim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” nr 54, s. 63–78.

Pisarkowa K., 1977c, Rozważania o argumentacji w języku naturalnym, „Polonica” III, s. 79–88.

Pisarkowa K., 1978a, Jerzy Kuryłowicz, „Przekrój” nr 1717, s. 9.

Pisarkowa K., 1978b, Odchylenie twórcze w języku potocznym, [w:] M.R. Mayenowa (red.), Tekst, język, poetyka. Zbiór studiów, Wrocław, s. 163–172.

Pisarkowa K., 1978c, Pojęcie kreatywności językowej w nowej lingwistyce, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXXVI, s. 13–31.

Pisarkowa K., 1981, Możliwości i ograniczenia opisu zmian składniowych w polszczyźnie, „Polonica” VI, s. 236–242.

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 52, Wrocław.

Pisarkowa K., 1986a, Adam Heinz jako historyk językoznawstwa, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XL, s. 13–17.

Pisarkowa K., 1986b, W kręgu filozofii języka i wolności, „Język Polski” LXVI, s. 175–185.

Pisarkowa K., 1988, Muzyka jako język, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze” nr 97, s. 13–40.

Pisarkowa K., 1992, Język okrągły jak pomarańcza, „Tygodnik Powszechny” nr 12, s. 7.

Pisarkowa K., 1994a, Język według Junga. O czytaniu intencji, „Nauka dla Wszystkich”, nr 466, Kraków.

Pisarkowa K., 1994b, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków.

Pisarkowa K., 1995a, Język według Bronisława Malinowskiego, „Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności” LIX, s. 16–20.

Pisarkowa K., 1995b, O stylu, „Stylistyka” IV, s. 283–287.

Pisarkowa K., 1996, Na marginesie wolności. Z pytań Malinowskiego do językoznawstwa, [w:] J. Mikułowski-Pomorski, Z. Bajka (red.), Valeriana. Eseje o komunikowaniu między ludźmi. Prace ofiarowane Profesorowi Waleremu Pisarkowi, Kraków, s. 226–236.

Pisarkowa K., 1998, Pragmatyka przekładu: przypadki poetyckie, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 106, Kraków.

Pisarkowa K., 1999, Stereotypy klasyfikacji nauk a językoznawstwo, [w:] M. Wojtyła-Świerzowska (red.), Synchronia – diachronia. Materiały z konferencji „Problematyka historycznojęzykowa we współczesnym językoznawstwie i jej miejsce w dydaktyce”, WSP im. Jana Kochanowskiego, Kielce 17–18 XI 1997, Kielce, s. 109–119.

Pisarkowa K., 2000a, Historia języka a historia sztuki. „Psałterz” – studium przypadku, [w:] K. Rymut, W.R. Rzepka (red.), Rozwój polskiego systemu językowego, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 111, „Studia Historycznojęzykowe, nr 3, Kraków, s. 45–57.

Pisarkowa K., 2000b, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 1: Więzy wspólnego języka, Kraków.

Pisarkowa K. (red.), 2000c, Językoznawstwo Bronisława Malinowskiego, t. 2, Kraków.

Pisarkowa K., 2001, Mowa a postaci dewerbalizacji, [w:] I. Piechnik, M. Świątkowska (red.), Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąmbskiej-Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół, Kraków, s. 281–285.

Pisarkowa K., 2002, Tożsamość jednostki w świetle języka kultury, [w:] M. Krauz, K. Ożóg (red.), Składnia, stylistyka, struktura tekstu. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Ampel, Rzeszów, s. 27–32.

Pisarkowa K., 2006, Profesor Tadeusz Milewski (17 V 1906 – 5 III 1966), „Język Polski” LXXXVI, s. 321–322.

Pisarkowa K., 2007, Przyczynek do wyobrażeń o relacji między myśleniem a językiem, „Przegląd Humanistyczny” 1, s. 165–171.

Popper K., 1996, Świat skłonności, „Akademia – Znak”, Kraków.

Tabakowska E., 2010, Wspomnienie o Pani Profesor Krystynie Pisarkowej, „Przekładaniec. A Journal of Translation Studies” nr 21: Historie przekładów, s. 249–250.

Urbańczyk S. (red.), 1978, Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Wrocław.

Urbańczyk S. (red.), 1991, Encyklopedia języka polskiego, wyd. 2 popr. i uzup., Wrocław.

Urbańczyk S., 1994, Profesor Krystyna Pisarkowa w roli Jubilata, [w:] K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków, s. 5–8.

ZKSN1780–1822: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1780–1822). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1974.

ZKSN1822–1863: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1822–1863). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1975.

ZKSN1863–1918: Zapomniane konstrukcje składni nowopolskiej (1863–1918). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1977.

ZKSS: Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej. Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz, K. Pisarkowa, J. Konieczna-Twardzikowa, Wrocław 1966.

ZKSŚXVI: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVI wiek). Wybór przykładów, oprac. Z. Klemensiewicz i in., Wrocław 1971.

ZKSŚXVII: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (XVII wiek). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska, K. Pisarkowa, J. Twardzikowa, Wrocław 1972.

ZKSŚ1700–1780: Zapomniane konstrukcje składni średniopolskiej (1700–1780). Wybór przykładów, oprac. A. Kałkowska i in., Wrocław 1973.

Bibliografię prac Krystyny Pisarkowej zamieszczają dwa wydawnictwa jubileuszowe: K. Pisarkowa, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, nr 89, Kraków 1994 (bibliografia z lat 1954–1992, s. 287–299); I. Bobrowski (red.), Anabasis. Prace ofiarowane Profesor Krystynie Pisarkowej, Kraków 2003 (bibliografia z lat 1992–2002, s. 7–14).

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Kowalik, K. (2021) „Język i językoznawstwo według Krystyny Pisarkowej (1932–2010)”, LingVaria, 16(2(32), s. 187–201. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.15.

Numer

Dział

Przypomnienia