Intensiwa typu orobić się w gwarze jednej wsi małopolskiej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.12

Słowa kluczowe:

słowotwórstwo, derywacja werbalna, intensiwa, gwara

Abstrakt

INTENSIVES OF THE TYPE OROBIĆ SIĘ IN THE LOCAL DIALECT OF A LESSER POLAND VILLAGE

The subject of the article includes dialectal verb formations with the prefix o- expressing the intensity of action, e.g. ochodzić się – `spend a long lime wandering’, orobić się – `slave away, work hard’, oszukać się – `look for a long time’. The analysis focused on several dozen selected derivatives functioning in the dialect of a village in Lesser Poland. Verbs with the structure o- + verb + się are very productive word-formation types in the dialect under study, as they can be formed from most imperfective verbs. The discussion takes into account the formal, semantic and functional aspects of the described verb formations.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Cyran W., 1977, Tendencje słowotwórcze w gwarach polskich, Łódź.

Dembecka W., 1977, Słowotwórstwo czasowników w gwarach południowej Wielkopolski, Poznań.

Ejsmunt-Wieczorek I., 2010, Dyferencyjność gwarowego słowotwórstwa werbalnego, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LV, s. 61–70.

Ejsmunt-Wieczorek I., 2011, Derywaty czasownikowe w gwarach południowomazowieckich na tle odpowiedników innogwarowych, Łódź.

Ejsmunt-Wieczorek I., 2016, Tautologia przedrostków werbalnych w gwarach, „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” LXIII, s. 5–16.

Fadecka A., 2010, Słowotwórstwo czasownika w gwarze, Łódź.

Grzegorczykowa R., 1979, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, wyd. 3 popr., Warszawa.

Janowska A., 2010, Konsekwencje przekształceń formantów rodzimych w polszczyźnie, „LingVaria” nr 2 (10), s. 113–119.

KąśILG: J. Kąś, Ilustrowany leksykon gwary i kultury podhalańskiej, t. I: A–B, Bukowina Tatrzańska – Nowy Sącz – Nowy Targ 2015, t. II: C–Do, Bukowina Tatrzańska – Nowy Sącz – Nowy Targ 2015, t. III: Dó–Gr, Bukowina Tatrzańska – Nowy Targ 2016, t. IV: Gu–Kol, Kraków 2017, t. V: Koł–Mad, Nowy Sącz 2017, t. VI: Maf–Nie, Nowy Sącz 2018, t. VII: Nif–Pap, Nowy Sącz 2018, t. VIII: Par–Pou, Nowy Sącz 2018, t. IX: Pow–Sce, Nowy Sącz 2019, t. X: Sch–Śró, Nowy Sącz 2019, t. XI: Śry–Wych, Nowy Sącz 2019, t. XII: Wyci–Ż, Nowy Sącz 2019.

Krupianka A., 1969, Formacje czasownikowe z przedrostkiem o-(ob-) w języku polskim, Toruń.

KSGP: Kartoteka Słownika gwar polskich w Pracowni Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN, [on-line:] www.rcin.org.pl.

Kucharzyk R., 2016, Miejsce dialektyzmów w języku potocznym (na przykładzie forów internetowych), „Język Polski” XCVI, s. 15–26.

Kucharzyk R., 2022, Intensiwa typu orobić się w potocznej polszczyźnie regionalnej, „Język Polski” CII, s. 81–92, https://doi.org/10.31286/JP.01006. DOI: https://doi.org/10.31286/JP.01006

Nitsch K., 1968, Wybór polskich tekstów gwarowych, wyd. 2, Warszawa.

Ostromęcka-Frączak B., 1983, Czasowniki polskie z formantem rozdzielonym, Łódź.

Piwowar J., 2001, O sposobach opisu funkcji prefiksów o- i ob(e)- we współczesnej praktyce leksykograficznej, „Prace Językoznawcze” nr 3, s. 93–106.

Reichan J., 1996, Problem syntetycznego ujęcia polskiego słowotwórstwa gwarowego. Zarys koncepcji, [w:] B. Dunaj, J. Reichan (red.), Studia Dialektologiczne I, s. 191–195.

Sierociuk J., 2007, Swoistość słowotwórstwa gwarowego (wybrane problemy), „LingVaria” nr 1 (3), s. 115–125.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I–X, Warszawa 1958–1969.

Stawnicka J., 2009, Studium porównawcze nad kategorią semantyczno-słowotwórczą „Aktionsarten” w języku rosyjskim i polskim, t. 1: Czasowniki z formantami modyfikacyjnymi, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2684, Katowice.

Szewczyk Z.P., 2014, Słownik gwary Lachów Sądeckich (Podegrodzkich), Podegrodzie.

Śmiech W., 1977, Intensiwa z prefiksem na- w języku polskim, „Rozprawy Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” XXII, s. 129–134.

Śmiech W., 1986, Derywacja prefiksalna czasowników polskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.

Urbańczyk S., 1953, Zarys dialektologii polskiej, Warszawa.

Wilczewska K., 1966, Czasowniki zwrotne we współczesnej polszczyźnie, Toruń.

Wróbel H., 1984, Słowotwórstwo czasownika, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, cz. 2: Morfologia, Warszawa, s. 467–512.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-21

Jak cytować

Kucharzyk, R. (2022) „Intensiwa typu orobić się w gwarze jednej wsi małopolskiej”, LingVaria, 17(2(34), s. 183–193. doi: 10.12797/LV.17.2022.34.12.

Numer

Dział

Dialektologia