Stylizacja na język warszawskich blokersów w kreskówce Blok ekipa

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.06

Słowa kluczowe:

stylizacja, socjolekt, subkultura, wulgaryzacja, polszczyzna potoczna

Abstrakt

STYLIZATION FOR THE LANGUAGE OF WARSAW CHAVS IN THE CARTOON BLOK EKIPA

The article presents the linguistic stylization for the sociolect of young people living in blocks of flats (chavs) in the adult cartoon entitled Blok ekipa [“Blok of flats – crew”]. The language of the protagonists imitates both elements typical of subcultures and colloquial Polish language: expression, vulgarization, slang and prison vocabulary, as well as language of domination and aggression. In addition, the language of the cartoon characters reflects negligent pronunciation (phonetic, inflectional, dialectisms). Furthermore, the elements that make the series attractive are original comparative structures. The stylization covers almost all levels of the language system (phonetics, inflection, word formation, lexis) and stylistics. Moreover, all the above-mentioned exponents are deliberately cumulated, so the type of stylization in the cartoon might be perceived as reconstructive-manneristic.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barker Ch., 2005, Studia kulturowe. Teoria i praktyka, Kraków.

Becker M., 2008, „I hate Hippies”. South Park and the Politics of Generation X, [w:] J.A. Weinstock (red.), Taking South Park Seriously, New York, s. 145–164.

Bobrowski J., 2020, Staropolszczyzna filmowa. Osobliwości językowe jako wykładniki stylizacji historycznej w dziełach audiowizualnych, Kraków.

Bugajski M., 2008, Puszczam strzała bo mam stresa (uwagi o formach biernika rzeczowników męskich), [w:] G. Dąbkowski (red.), Reverendissimae Halinae Satkiewicz cum magna aestimatione, Warszawa, s. 67–75.

Chaciński B., 2003, Wypasiony słownik najmłodszej polszczyzny, Warszawa.

Chłosta-Zielonka J., 2012, Skąd się wzięły wulgaryzmy w literaturze po 1989 roku? Obraz kultury literackiej urodzonych w latach sześćdziesiątych, siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, „Prace Językoznawcze” nr 14, s. 43–53.

Chłosta-Zielonka J., 2018, Wulgaryzmy jako cecha idiolektu Jakuba Żulczyka na przykładzie powieści Wzgórze psów, „Prace Językoznawcze” nr 20, s. 5–17, https://doi.org/10.31648/pj.4471. DOI: https://doi.org/10.31648/pj.4471

Dubisz S., 1996, O stylizacji językowej, „Język Artystyczny” nr 10, s. 11–23.

Grabias S., 1997, Język w zachowaniach społecznych, wyd. 2 popr., Lublin.

Jadacka H., 2006, Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa.

Kołodziejek E., 2005, Człowiek i świat w języku subkultur, Szczecin.

Koper M., 2021, Nokaut jest tu nieunikniony jak zmarszczki po sześćdziesiątce. Kilka uwag o konstrukcjach porównawczych w mówionych wariantach wypowiedzi dziennikarza sportowego Andrzeja Kostyry, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 28–43, https://doi.org/10.33896/PorJ.2021.4.3. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2021.4.3

Kresa M., 2018, Filmowa stylizacja językowa na gwarę warszawską, [w:] B. Pędzich, M. Wanot-Miśtura, D. Zdunkiewicz-Jedynak (red.), Tyle się we mnie słów zebrało… Szkice o języku i tekstach, Warszawa, s. 291–310.

Kresa M., 2019, Filmowa stylizacja gwarowa na przykładzie lwowskiego bałaku w polskich filmach fabularnych (1936–2012), Warszawa.

Kurkowska H., Skorupka S., 2001, Stylistyka polska. Zarys, wyd. 5 z uzup., Warszawa.

Lehr-Spławiński P., 2017, Stylizacja gwarowa, obcojęzyczność i polszczyzna ogólna w tyglu aparycji językowej na przykładzie ostatnich powieści Szczepana Twardocha, „Studia Pragmalingwistyczne” nr 9, 221–245.

Miejski.pl: Miejski słownik slangu i mowy potocznej, [on-line:] www.miejski.pl.

Miławska-Ratajczak M., 2018, Dialog w roli głównej. Polszczyzna we współczesnym kinie na przykładzie wybranych autorów, Kraków.

Pacuła J., 2020, Nie tylko klawisz, nie tylko ment – z historii kilku socjolektalnych nazw policjantów i funkcjonariuszy więziennych, „Poznańskie Studia Polonistyczne” t. 27 (47), nr 1, s. 129–148, https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.9. DOI: https://doi.org/10.14746/pspsj.2020.27.1.9

Sękowska E., 2012, Neologizmy słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie (wybrane tendencje),

„Eslavística Complutense” nr 12, s. 97–103, https://doi.org/10.5209/rev_ESLC.2012.v12.38728. DOI: https://doi.org/10.5209/rev_ESLC.2012.v12.38728

Skowronek B., 2010, Warstwa językowa jako klucz interpretacyjny serialu Włatcy móch Bartosza Kędzierskiego, „Annales Universitatis Pedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura” 1, s. 65–76.

Skowronek B., 2020, Język w filmie. Ujęcie mediolingwistyczne, Kraków.

Stasiewicz-Radecka D., 2005, Język felietonów Wiecha – próba porównania utworów przedwojennych i powojennych, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 38–58.

Sturm D., 2008, „Omigod, It’s Russell Crowe!”. South Park’s Assault on Celebrity, [w:] J.A. Weinstock (red.), Taking South Park seriously, New York, s. 209–226.

Szamryk K., 2020, Wulgaryzmy w socjolekcie warszawskich blokersów na przykładzie kreskówki Blok ekipa, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 20, s. 303–316, https://doi.org/10.15290/baj.2020.20.23. DOI: https://doi.org/10.15290/baj.2020.20.23

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

Wilkoń A., 1984, Problemy stylizacji językowej w literaturze, „Przegląd Humanistyczny” nr 3, s. 11–27.

Wojtak M., 1994, Pojęcie stylizacji jako narzędzia opisu utworów literackich, „Stylistyka” III, s. 135–142.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] www.wsjp.pl.

Zdunkiewicz-Jedynak D., 2008, Wykłady ze stylistyki, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Szamryk, K. K. (2023) „Stylizacja na język warszawskich blokersów w kreskówce Blok ekipa”, LingVaria, 18(1(35), s. 85–95. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna