Pamięć nostalgiczna i językowa w listach lwowian do Profesor Zofii Kurzowej (w dwudziestą rocznicę śmierci Uczonej)

Autor

  • Zofia Kubiszyn-Mędrala Uniwersytet Jagielloński, Kraków
  • Monika Szpiczakowska Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.18.2023.35.19

Słowa kluczowe:

Zofia Kurzowa, polszczyzna przedwojennego Lwowa, pamięcioznawstwo, pamięć nostalgiczna, pamięć językowa

Abstrakt

NOSTALGIC AND LINGUISTIC MEMORY IN THE LETTERS FROM LEOPOLITANS TO PROFESSOR ZOFIA KURZOWA (ON THE 20TH ANNIVERSARY OF DEATH)

The article refers to Professor Zofia Kurzowa’s research in the field of the Polish language of Kresy – the Eastern Borderlands. The authors of the article analyse letters that Leopolitans displaced in the postwar period wrote to Professor Kurzowa after the publication of her book about the Polish language of the prewar Lviv. The analysis refers to memory studies and describes the nostalgic and linguistic memory found in the letters of Leopolitans. The nostalgic memory draws on the longing for the homeland, for something that was precious in life but was lost. A manifestation of linguistic memory is what was preserved in the language of prewar Lviv.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Assmann A., 2009, Przestrzenie pamięci. Formy i przemiany pamięci kulturowej, [w:] M. Saryusz-Wolska (red.), Pamięć zbiorowa i kulturowa. Współczesna perspektywa niemiecka, „Horyzonty Nowoczesności”, t. 80, Kraków, s. 101–142.

Assmann A., 2013, Między historią a pamięcią. Antologia, red. i posł. M. Saryusz-Wolska, „Communicare”, Warszawa, https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323514497

Assmann J., 2008, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, „Communicare”, Warszawa.

Bednarek S., Korzeniewski B. (red.), 2014, Polskie miejsca pamięci. Dzieje toposu wolności, Warszawa.

Chlebda W., 2012, Pamięć ujęzykowiona, [w:] J. Adamowski, M. Wójcicka (red.), Pamięć jako kategoria rzeczywistości kulturowej, „Tradycja dla Współczesności. Ciągłość i zmiana”, t. 6, Lublin, s. 109–119.

Chlebda W., 2018, Pamięć a język. Zarys relacji, [w:] W. Czachur (red.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, „Kultury i Języki Pamięci”, Warszawa, s. 56–67, https://doi.org/10.31338/uw.9788323530077.pp.56-68. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323530077.pp.56-68

Chlebda W., 2019a, Jak historia odkłada się w pamięci, jak pamięć odkłada się w języku, „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” 31, s. 55–72, https://doi.org/10.17951/ET.2019.31.55. DOI: https://doi.org/10.17951/et.2019.31.55

Chlebda W., 2019b, O wyzwaniach i zadaniach pamięcioznawstwa lingwistycznego, „LingVaria” nr 2 (28), s. 147–164, https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.10. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.10

Czachur W., 2018, Lingwistyka pamięci. Założenia, zakres badań i metody analizy, [w:] idem (red.), Pamięć w ujęciu lingwistycznym. Zagadnienia teoretyczne i metodyczne, „Kultury i Języki Pamięci”, Warszawa, s. 7–55, https://doi.org/10.31338/uw.9788323530077.pp.7-55. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323530077.pp.7-55

Domagalski S., 2022, Lwowskie czasy minione w mowie i fotografii, Warszawa – Kraków – Lwów.

Golka M., 2009, Pamięć społeczna i jej implanty, „Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłości”, t. 5, Warszawa.

Halbwachs M., 1969, Społeczne ramy pamięci, „Biblioteka Socjologiczna”, Warszawa.

Kurzowa Z., 1983, Polszczyzna Lwowa i kresów południowo-wschodnich do 1939 roku, Kraków; wyd. 2 rozsz. Kraków 1985; wyd. 3 [w:] eadem, Zofia Kurzowa. Prace językoznawcze, wybór i oprac. M. Szpiczakowska, M. Skarżyński, t. 1, red. M. Szpiczakowska, Kraków 2006.

Kurzowa Z., 1993, Język polski Wileńszczyzny i kresów północno-wschodnich XVI–XX w., Kraków; wyd. 2 [w:] eadem, Zofia Kurzowa. Prace językoznawcze, wybór i oprac. M. Szpiczakowska, M. Skarżyński, t. 2, red. Z. Kubiszyn-Mędrala, Kraków 2006.

Kurzowa Z., 2004, Uwagi o języku Romualdy Baudouin de Courtenay na podstawie świadectwa jej męża Jana, „Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica” II, s. 199–212.

Kurzowa Z., 2007, Ze studiów nad polszczyzną kresową. Wybór prac [w:] Zofia Kurzowa.

Prace językoznawcze, wybór i oprac. M. Szpiczakowska, M. Skarżyński, t. 3, red. M. Szpiczakowska, Kraków.

Lewaszkiewicz T., 2021, Miejsca pamięci, pamięć traumatyczna i nostalgiczna oraz pamięć językowa w życiu rodzinnym powojennych przesiedleńców z północnokresowego Nowogródka i okolicy, „Studia Białorutenistyczne” 15, s. 55–67, https://doi.org/10.17951/SB.2021.15.55-67. DOI: https://doi.org/10.17951/sb.2021.15.55-67

Nora P., 1984, Les lieux de mémoire, t. 1: La République, „Bibliothèque illustrée des histoires”, Paris.

Nowak J., 2011, Społeczne reguły pamiętania. Antropologia pamięci zbiorowej, Kraków.

Pomian K., 2006, Historia. Nauka wobec pamięci, Lublin.

Szacka B., 2006, Czas przeszły, pamięć, mit, „Współczesne Społeczeństwo Polskie Wobec Przeszłości”, t. 3, Warszawa.

Węgorowska K., 2004, Językowe świadectwa kultury i obyczajowości Kresów Północno-Wschodnich utrwalone we wspomnieniach ich byłych mieszkańców, Zielona Góra.

Wylegała A., 2014, Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich „Ziem Odzyskanych”, „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej”, Toruń.

Pobrania

Opublikowane

2023-05-16

Jak cytować

Kubiszyn-Mędrala, Z. i Szpiczakowska, M. (2023) „Pamięć nostalgiczna i językowa w listach lwowian do Profesor Zofii Kurzowej (w dwudziestą rocznicę śmierci Uczonej)”, LingVaria, 18(1(35), s. 271–287. doi: 10.12797/LV.18.2023.35.19.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa