"Historia języka polskiego" Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.16

Słowa kluczowe:

Zenon Klemensiewicz, historia języka polskiego, nowa synteza

Abstrakt

Zenon Klemensiewicz’s "Historia języka polskiego" (‘History of the Polish Language’), and the Need of a New Synthesis

Prof. Zenon Klemensiewicz authored handbooks of contemporary Polish grammar, historical Polish grammar, syntax, and history of the Polish language. The latter constitutes his crowning achievement, and remains to this day the most important synthesis of Polish linguistic history. Half a century has passed since its publication. In this time, many monographies have been published which present the evolution of the language in various epochs; moreover, multiple monographies have been devoted to vocabulary and word-formation. These works justify the need to prepare a new synthesis. Such a synthesis is also needed for another reason: it must make use of new methodological concepts. For example, the description needs to pay attention to the communicative aspect. A new, multi-volume synthesis ought to be a collective work, developed by a team of the most distinguished historians of the Polish language.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bajerowa I., 1964, Kształtowanie się systemu polskiego języka literackiego w XVIII wieku, Wrocław.

Bajerowa I., 1969, Strukturalna interpretacja historii języka, „Język Polski” XLIX, s. 81–103.

Bajerowa I., 1986–2000, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. I–III, Katowice.

Bajerowa I., 2003, Zarys historii języka polskiego 1939–2000, Warszawa.

Baudouin de Courtenay J., 1922, Zarys historii języka polskiego, Warszawa.

Borawski S., 2000, Wprowadzenie do historii języka polskiego. Zagadnienia historiozoficzne, Warszawa.

Borawski S., 2005, Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii, [w:] idem (red.), Rozprawy o historii języka polskiego, Zielona Góra, s. 13–61.

Brückner A., 1906, Dzieje języka polskiego, Lwów.

Buttler D., 1978, Rozwój semantyczny wyrazów polskich, Warszawa.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 1998, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 1999, Gramatyka historyczna języka polskiego. Słowotwórstwo, Warszawa.

Dubisz S., 2002, Język – historia – kultura (wykłady, studia,analizy), Warszawa.

Dunaj B., 1975, Język polski najstarszej doby piśmiennej (XII–XIII w.), Warszawa.

Dunaj B., 1980, Pochodzenie polskiego języka literackiego, „Język Polski” LX, s. 245–254.

Dunaj B., 1989, Historia języka w ujęciu Jana Baudouina de Courtenay, [w:] J. Rieger, M. Szymczak, S. Urbańczyk (red.), Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej, Warszawa 4–7 IX 1979, Wrocław, s. 391–395.

Dunaj B., 2011, Zenon Klemensiewicz jako historyk języka, [w:] R. Majkowska, E. Fiałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 25–31.

Dunaj B., 2015, Zwięzła historia języka polskiego – założenia opisu, „Poznańskie Studia Polonistyczne”, „Seria Językoznawcza” 22, nr 1, s. 69–79, [on-line:] https://doi.org/10.14746/pspsj.2015.22.1.4.

Klemensiewicz Z., 1937, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków.

Klemensiewicz Z., 1939, Gramatyka współczesnej polszczyzny kulturalnej w zarysie, Lwów – Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1952, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, Kraków.

Klemensiewicz Z., 1953, Zarys składni polskiej, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1956, Zagadnienia i założenia historii języka polskiego, „Pamiętnik Literacki” XLVII, z. 3, s. 86–137.

Klemensiewicz Z., 1961, Historia języka polskiego, cz. 1: Doba staropolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1965, Historia języka polskiego, cz. 2: Doba średniopolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1967, Studia syntaktyczne, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1969, Studia syntaktyczne, cz. II, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1972, Historia języka polskiego, cz. 3: Doba nowopolska, Warszawa.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1955, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kleszczowa K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.

Lehr-Spławiński T., 1947, Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój, Warszawa.

Matla M., 2015, Carmen patrium Bogurodzica – czas powstania, kontekst historyczny i inspiracje, „Kwartalnik Historyczny” 122, z. 1, s. 39–71, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12775/KH.2015.122.1.02.

Mycawka M., 2012, Język polski XIV wieku. Wybrane zagadnienia, Kraków.

Ostaszewska D. (red.), 2002, Polszczyzna XVII wieku. Stan i przeobrażenia, Katowice.

Pisarkowa K., 1984, Historia składni języka polskiego, Kraków.

Rospond S., 1971, Gramatyka historyczna języka polskiego, Wrocław.

Skubalanka T., 1984, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, Wrocław.

Słoński S., 1934, Historia języka polskiego w zarysie, Lwów.

Stieber Z., 1952, Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa.

Szlifersztejn S., 1964, Historia języka a gramatyka historyczna w studiach polonistycznych, „Poradnik Językowy” nr 7, s. 317–324.

Urbańczyk S., 1966 [rec.], Z. Klemensiewicz, Historia języka polskiego, t. I–II, „Język Polski” XLVI, s. 140–149.

Wilkoń A., 2002, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Język i style literatury barokowej, Kraków.

Wilkoń A., 2004a, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Renesans, Katowice.

Wilkoń A., 2004b, Dzieje języka artystycznego w Polsce. Średniowiecze, Katowice.

Zajda A., 1979, Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Kraków.

Zajda A., 1990, Staropolska terminologia prawnicza (do 1500 r.), Kraków.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Dunaj, B. (2019) „«Historia języka polskiego» Zenona Klemensiewicza a potrzeba nowej syntezy”, LingVaria, 14(28), s. 245–252. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.16.

Numer

Dział

Przypomnienia