Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.14.2019.28.17

Słowa kluczowe:

Zenon Klemensiewicz, język polski, składnia, semantyka, znaczenie, historia językoznawstwa XX wieku

Abstrakt

The Notion of Meaning and Its Scope in Zenon Klemensiewicz’s Conception of Syntax

The goal of the paper is to reconstruct and analyse Z. Klemensiewicz’s views on the place that so- -called ‘relative meaning’ occupied in his conception of syntax. Klemensiewicz distinguished 21 types of relative meanings and gave examples of their grammatical and lexical markers. His works, reminded in this paper after nearly half a century from their publication, are treated as documents of historical value.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Ajdukiewicz K., 1960, O znaczeniu wyrażeń, [w:] idem, Język i poznanie, t. I: Wybór pism z lat 1920–1939, Warszawa, s. 102–136.

Arystoteles, 1975, Kategorie i Hermeneutyka z dodaniem Isagogi Porfiriusza, tłum. i oprac. K. Leśniak, Warszawa.

Bogusławski A., 1973a, Nazwy pospolite przedmiotów konkretnych i niektóre właściwości ich form liczbowych i połączeń z liczebnikami w języku polskim, [w:] Z. Topolińska, M. Grochowski (red.), Liczba, ilość, miara. Materiały Konferencji Naukowej w Jadwisinie, 11–13 maja 1972 r., Wrocław – Warszawa, s. 7–35.

Bogusławski A., 1973b, O analizie semantycznej, „Studia Semiotyczne” IV, s. 47–70.

Dziobkowski B., 2016, Teorie znaczenia, [w:] J. Odrowąż-Sypniewska (red.), Przewodnik po filozofii języka, Kraków, s. 19–66.

Frege G., 1977, Pisma semantyczne, tłum. i oprac. B. Wolniewicz, Warszawa.

Górny W., 1962, Zestawienie – czy tylko kategoria składniowa? „Pamiętnik Literacki” LIII, s. 181–193.

Grabarczyk P., 2018, W poszukiwaniu teorii znaczenia. Próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku, Łódź.

Grochowski M., 2011, Zenona Klemensiewicza koncepcja składnika wypowiedzenia w świetle współczesnej składni semantycznej, [w:] R. Majkowska, E. Fijałek (red.), Zenon Klemensiewicz 1891–1969. Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 czerwca 2009 r., Kraków, s. 47–58.

Grochowski M., Kisiel A., Żabowska M., 2014, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków.

Gruszczyński W., Saloni Z., 1978, Składnia grup liczebnikowych we współczesnym języku polskim, „Studia Gramatyczne” II, s. 17–42.

GWJP: M. Grochowski, S. Karolak, Z. Topolińska, Gramatyka współczesnego języka polskiego. Składnia, Warszawa 1984.

Karolak S., 2002, Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1937, Składnia opisowa współczesnej polszczyzny kulturalnej, Kraków.

Klemensiewicz Z., 1946, O wyrazie jak z funkcją wskaźnika zespolenia zdań złożonych w gwarach ludowych, [w:] Inter arma. Zbiór prac ofiarowanych prof. Kazimierzowi Nitschowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (1 II 1944) przez przyjaciół, kolegów i uczniów, Kraków, s. 5–11.

Klemensiewicz Z., 1957, O rzadszych funkcjach syntaktycznych wyrazu choć i podobnych, „Język Polski” XXXVII, s. 261–268.

Klemensiewicz Z., 1958/1969, O znaczeniu stosunkowym struktur składniowych, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XVII, s. 3–18; przedruk w: Z. Klemensiewicz, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa 1969, s. 186–199.

Klemensiewicz Z., 1963a, Zarys składni polskiej, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1963b, O znaczeniu i syntaktycznym użyciu wyrazu jeszcze, [w:] T. Milewski, J. Safarewicz, F. Sławski (red.), Studia linguistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński, Warszawa, s. 363–367.

Klemensiewicz Z., 1967, Studia syntaktyczne, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1969a, Studia syntaktyczne, cz. II, Wrocław.

Klemensiewicz Z., 1969b, Problematyka psychologicznej interpretacji zdania gramatycznego, [w:] idem, Ze studiów nad językiem i stylem, Warszawa, s. 43–59.

Kuryłowicz J., 1948, Les structures fondamentales de la langue: groupe et proposition, „Studia Philosophica” III, s. 203–209.

Lewicki A.M., 1971, Wstęp, [w:] idem (red.), Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970, Warszawa, s. 5–15.

Lewicki A.M., 2001, Językoznawstwo polskie w XX wieku, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, wyd. 2, Lublin, s. 619–656.

Locke J., 1955, Rozważania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. B. Gawecki, Warszawa.

Maciaszek J., 2008, Znaczenie, prawda, przekonania. Problematyka znaczenia w filozofii języka, Łódź.

Milewski T., 1952/1971, Stanowisko składni w obrębie językoznawstwa, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XI, s. 74–92; przedruk w: A.M. Lewicki (red.), Problemy składni polskiej. Studia, dyskusje, polemiki z lat 1945–1970, Warszawa 1971, s. 17–36.

Topolińska Z., 1984, Składnia grupy imiennej, [w:] GWJP, s. 301–389.

Wajszczuk J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa.

Wajszczuk J., 2005, O metatekście, Warszawa.

Wajszczuk J., 2011, Oprócz – jaka to część mowy? Rozmyślania na marginesie Andrzeja Bogusławskiego studium o znaczeniu rosyjskiego krome, „Poradnik Językowy” nr 1, s. 96–109.

Wierzbicka A., 1969, Dociekania semantyczne, Wrocław.

Wierzbicka A., 1971, Metatekst w tekście, [w:] M.R. Mayenowa (red.), O spójności tekstu, Wrocław, s. 105–121.

Zaron Z., 2002, Wypowiedzenie, zdanie, wypowiedź. Regulacje terminologiczne, „Slavistički Studii” 10, s. 151–166.

Żabowska M., 2017, Makroskładnia – wypowiedzeniowe struktury syntaktyczne, „Linguistica Copernicana” 14, s. 71–87, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2017.005.

Pobrania

Opublikowane

2019-11-29

Jak cytować

Grochowski, M. (2019) „Pojęcie znaczenia i jego zakres w koncepcji składni Zenona Klemensiewicza”, LingVaria, 14(28), s. 253–263. doi: 10.12797/LV.14.2019.28.17.

Numer

Dział

Przypomnienia

Informacje o finansowaniu