Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności

Authors

  • Mirosław Karwat Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08

Keywords:

politics, political, methodological dilemmas, methodological traps, conceptual separation, naturalism, essentialism, formalism, conceptual reduction, syndromic quality, politicality

Abstract

Methodological dilemmas and traps of the concept “political”

A theorist defining the concept “political” needs to decide many methodological dilemmas and evade some disasters and traps, especially elementary mistakes, errors or simplifications. The distinction between the concept of “politics” and the concept of “the political” may be stereotypical, even completely popular, colloquial. However, the terminological similarity and grammatical connection between the noun and adjective or adverb result in definition difficulties. The contrary solution of the variety problem consists in the separate meaning of both concepts. Among the typical temptations for a theorist one could find the following: ontological naturalism, formalism, simple essentialism, reduction of both concepts, illusion of self‑contained political being, ignoring the historical context, syndromatic nature and relativity of the “politicality”.

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski

Profesor nauk humanistycznych, politolog, kierownik Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autor książek: Podmiotowość polityczna (1980); Kołowrót działacza, czyli traktat o samoparaliżu organizacji (1983); Poradnik pseudodziałacza (1983); Człowiek polityczny (1989); Sami swoi. Rzecz o rozkładzie partii rządzącej (1991); Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy (1993); Sztuka manipulacji politycznej (1998 i trzy dalsze wydania w kolejnych latach); O perfidii (2001); Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa (2004); O demagogii (2006); O złośliwej dyskredytacji (2006); Teoria prowokacji (2007); Akredytacja w życiu społecznym i politycznym (2009); O karykaturze polityki (2012); Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko (2014). Redaktor i współautor tomu Paradoksy polityki (2006); współredaktor i współautor tomu Leksykon pojęć politycznych (2013).

References

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, oprac. H. Mortimerowa, K. Szaniawski, Warszawa 1974.
Google Scholar

Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.
Google Scholar

Bodio T., Polityka jako sztuka bycia wybranym, [w:] Metafory polityki, t. 2, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003.
Google Scholar

Bodnar A., W sprawie przedmiotu i metody nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1974, nr 4.
Google Scholar

Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Ch. Mouffe, przeł. T. Leśniak i in., Warszawa 2011, Idee, 27.
Google Scholar

Czajowski A., Polityczność działań społecznych, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.
Google Scholar

Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.
Google Scholar

Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990, Studia i Monografie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, 162.
Google Scholar

Gmurek M., Oskarżenie na zamówienie. Medialno‑polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej, Toruń 2011, Oblicza Mediów.
Google Scholar

Golinowski J., Perspektywa porządku postpolitycznego. W stronę technologii władzy, Warszawa 2007.
Google Scholar

Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, „Zeszyty Naukowe – Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 2009, z. 1.
Google Scholar

Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.
Google Scholar

Kaczmarek B., Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001, Biblioteka Menedżera.
Google Scholar

Karwat M., Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarzyński, Warszawa 1996.
Google Scholar

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012, Spectrum.
Google Scholar

Karwat M., O statusie pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.
Google Scholar

Karwat M., Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa 1980.
Google Scholar

Karwat M., Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014, Engram.
Google Scholar

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, Vol. 17: Wyjaśnianie polityki.
Google Scholar

Karwat M., Przedmiot badań politologicznych w świetle zasady aspektowości, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Lublin 2006, Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy.
Google Scholar

Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22‑24 września 2009, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa 2009.
Google Scholar

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1975.
Google Scholar

Krauz‑Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, Seria Politologiczna.
Google Scholar

Laska A., Polityka jako postpolityka, [w:] Metafory polityki, t. 4, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013.
Google Scholar

Minkner K., Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.
Google Scholar

Minkner K., O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.
Google Scholar

Mościcki P., Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Warszawa 2008, Idee, 12.
Google Scholar

Mouffe Ch., Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, red. nauk. A. Orzechowski, L. Rasiński, Wrocław 2005, Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej.
Google Scholar

Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008, Przewodniki Krytyki Politycznej, 4.
Google Scholar

Niżnik J., Przedmiot poznania w naukach społecznych, Warszawa 1979.
Google Scholar

Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986.
Google Scholar

Pawłowski T., Happening, Warszawa 1982, Omega, 375.
Google Scholar

Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, Wybrane Zagadnienia Metodologii Nauk, Naukoznawstwa i Informacji Naukowej.
Google Scholar

Rubisz L., Płynność jako cecha polityczności. Carl Schmitt i Zygmunt Bauman a współczesny dyskurs o granicach polityki, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.
Google Scholar

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przeł. i wstęp M.A. Cichocki, Kraków–Warszawa 2000, Demokracja.
Google Scholar

Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.
Google Scholar

Utrat‑Milecki J., Polityczność przestępstwa, Warszawa 2007.
Google Scholar

Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, Biblioteka Nauk Politycznych.
Google Scholar

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.
Google Scholar

Published

2015-08-24

How to Cite

Karwat, Mirosław. 2015. “Metodologiczne Dylematy I pułapki pojęcia polityczności”. Politeja 12 (4 (36):133-53. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08.