Metodologiczne dylematy i pułapki pojęcia polityczności

Authors

  • Mirosław Karwat Uniwersytet Warszawski

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08

Keywords:

politics, political, methodological dilemmas, methodological traps, conceptual separation, naturalism, essentialism, formalism, conceptual reduction, syndromic quality, politicality

Abstract

Methodological dilemmas and traps of the concept “political”

A theorist defining the concept “political” needs to decide many methodological dilemmas and evade some disasters and traps, especially elementary mistakes, errors or simplifications. The distinction between the concept of “politics” and the concept of “the political” may be stereotypical, even completely popular, colloquial. However, the terminological similarity and grammatical connection between the noun and adjective or adverb result in definition difficulties. The contrary solution of the variety problem consists in the separate meaning of both concepts. Among the typical temptations for a theorist one could find the following: ontological naturalism, formalism, simple essentialism, reduction of both concepts, illusion of self‑contained political being, ignoring the historical context, syndromatic nature and relativity of the “politicality”.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mirosław Karwat, Uniwersytet Warszawski

Profesor nauk humanistycznych, politolog, kierownik Zakładu Filozofii i Teorii Polityki w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w dziedzinie teorii polityki i socjotechniki. Członek Komitetu Nauk Politycznych PAN. Autor książek: Podmiotowość polityczna (1980); Kołowrót działacza, czyli traktat o samoparaliżu organizacji (1983); Poradnik pseudodziałacza (1983); Człowiek polityczny (1989); Sami swoi. Rzecz o rozkładzie partii rządzącej (1991); Miernoty i figuranci. Formalistyczna degeneracja władzy (1993); Sztuka manipulacji politycznej (1998 i trzy dalsze wydania w kolejnych latach); O perfidii (2001); Figuranctwo jako paradoks uczestnictwa (2004); O demagogii (2006); O złośliwej dyskredytacji (2006); Teoria prowokacji (2007); Akredytacja w życiu społecznym i politycznym (2009); O karykaturze polityki (2012); Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko (2014). Redaktor i współautor tomu Paradoksy polityki (2006); współredaktor i współautor tomu Leksykon pojęć politycznych (2013).

References

Ajdukiewicz K., Logika pragmatyczna, oprac. H. Mortimerowa, K. Szaniawski, Warszawa 1974.

Blok Z., O polityczności, polityce i politologii, Poznań 2009.

Bodio T., Polityka jako sztuka bycia wybranym, [w:] Metafory polityki, t. 2, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2003.

Bodnar A., W sprawie przedmiotu i metody nauki o polityce, „Studia Nauk Politycznych” 1974, nr 4.

Carl Schmitt. Wyzwanie polityczności, red. Ch. Mouffe, przeł. T. Leśniak i in., Warszawa 2011, Idee, 27.

Czajowski A., Polityczność działań społecznych, [w:] Polityka i polityczność. Problemy teoretyczne i metodologiczne, red. A. Czajowski, L. Sobkowiak, Wrocław 2012.

Dybel P., Wróbel Sz., Granice polityczności. Od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa 2008.

Gajda S., Wprowadzenie do teorii terminu, Opole 1990, Studia i Monografie Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Powstańców Śląskich w Opolu, 162.

Gmurek M., Oskarżenie na zamówienie. Medialno‑polityczny układ w przedstawianiu problematyki przestępczości zorganizowanej, Toruń 2011, Oblicza Mediów.

Golinowski J., Perspektywa porządku postpolitycznego. W stronę technologii władzy, Warszawa 2007.

Gulczyński M., Alternatywne orientacje w politologii, „Zeszyty Naukowe – Almamer Wyższa Szkoła Ekonomiczna” 2009, z. 1.

Gulczyński M., Politologia. Podręcznik akademicki, Warszawa 2010.

Kaczmarek B., Organizacje. Polityka, władza, struktury, Warszawa 2001, Biblioteka Menedżera.

Karwat M., Cecha polityczności i dziedzina teorii polityki, [w:] Carl Schmitt i współczesna myśl polityczna, red. R. Skarzyński, Warszawa 1996.

Karwat M., O karykaturze polityki, Warszawa 2012, Spectrum.

Karwat M., O statusie pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.

Karwat M., Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie, Warszawa 1980.

Karwat M., Podstawy socjotechniki. Dla politologów, polityków i nie tylko, Warszawa 2014, Engram.

Karwat M., Polityczność i upolitycznienie. Metodologiczne ramy analizy, „Studia Politologiczne” 2010, Vol. 17: Wyjaśnianie polityki.

Karwat M., Przedmiot badań politologicznych w świetle zasady aspektowości, [w:] Teoretyczne podstawy socjologii wiedzy, t. 1, red. P. Bytniewski, M. Chałubiński, Lublin 2006, Studia z Podstaw Socjologii Wiedzy.

Karwat M., Syndromatyczny charakter przedmiotu nauki o polityce, [w:] Demokratyczna Polska w globalizującym się świecie. I Ogólnopolski Kongres Politologii, Warszawa, 22‑24 września 2009, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Mirska, Warszawa 2009.

Kotarbiński T., Kurs logiki dla prawników, Warszawa 1975.

Krauz‑Mozer B., Teorie polityki. Założenia metodologiczne, Warszawa 2005, Seria Politologiczna.

Laska A., Polityka jako postpolityka, [w:] Metafory polityki, t. 4, red. B. Kaczmarek, Warszawa 2013.

Minkner K., Główne problemy konceptualizacji pojęcia polityczności, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.

Minkner K., O filmach politycznych. Między polityką, politycznością i ideologią, Warszawa 2012.

Mościcki P., Polityka teatru. Eseje o sztuce angażującej, Warszawa 2008, Idee, 12.

Mouffe Ch., Paradoks demokracji, przeł. W. Jach, M. Kamińska, A. Orzechowski, red. nauk. A. Orzechowski, L. Rasiński, Wrocław 2005, Biblioteka Współczesnej Myśli Społecznej.

Mouffe Ch., Polityczność. Przewodnik Krytyki Politycznej, przeł. J. Erbel, Warszawa 2008, Przewodniki Krytyki Politycznej, 4.

Niżnik J., Przedmiot poznania w naukach społecznych, Warszawa 1979.

Opałek K., Zagadnienia teorii prawa i teorii polityki, Warszawa 1986.

Pawłowski T., Happening, Warszawa 1982, Omega, 375.

Pawłowski T., Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych, Warszawa 1978, Wybrane Zagadnienia Metodologii Nauk, Naukoznawstwa i Informacji Naukowej.

Rubisz L., Płynność jako cecha polityczności. Carl Schmitt i Zygmunt Bauman a współczesny dyskurs o granicach polityki, „Studia Politologiczne” 2015, Vol. 37: Polityczność i polityka w refleksji teoriopolitycznej.

Schmitt C., Teologia polityczna i inne pisma, wybór, przeł. i wstęp M.A. Cichocki, Kraków–Warszawa 2000, Demokracja.

Skarzyński R., Podstawowy dylemat politologii: dyscyplina nauki czy potoczna wiedza o społeczeństwie? O tradycji uniwersytetu i demarkacji wiedzy, Białystok 2012.

Utrat‑Milecki J., Polityczność przestępstwa, Warszawa 2007.

Woleński J., Spór o status metodologiczny nauki o polityce, [w:] Metodologiczne i teoretyczne problemy nauk politycznych, red. K. Opałek, Warszawa 1975, Biblioteka Nauk Politycznych.

Zieleniewski J., Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowania, Warszawa 1976.

Published

2015-08-24

How to Cite

Karwat, Mirosław. 2015. “Metodologiczne Dylematy I pułapki pojęcia polityczności”. Politeja 12 (4 (36):133-53. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.36.08.