Kompetencje budżetowe parlamentu europejskiego

Authors

  • Agnieszka Nitszke Uniwersytet Jagielloński

DOI:

https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.25

Keywords:

European Parliament, European Budget, EP’s competitions, European Union

Abstract

Budgetary Powers of the European Parliament

The purpose of this article is to present the role of the European Parliament in the process of adoption, management and control of EU’s funds. The following sections will discuss: EP powers to decide on the budget for 70s; then the powers of Parliament to decide on the budget from the 70s to the entry into force of the Lisbon Treaty, and the third point of the European Parliament’s budgetary powers following the entry into force of the Treaty of Lisbon. The conclusions and observations of the author will be presented at the end of the article. The evolution of the EU budget – payments and expenses associated with an increase in the competence of Parliament – the institution of an advisory nature at its origin to today’s main position beside the Council of the European Union legislature. It can be considered that just the influence on budget expenditure was the beginning of the development of this institution to become a real representative of EU citizens and their interests .

Downloads

Download data is not yet available.

PlumX Metrics of this article

Author Biography

Agnieszka Nitszke, Uniwersytet Jagielloński

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, adiunkt w Katedrze Studiów nad Procesami Integracyjnymi INPiSM UJ. W pracy naukowej podejmuje tematykę związaną z partiami politycznymi i ich rolą oraz wpływem na proces decyzyjny. Autorka monografii pt. Zasady ustroju federalnego w państwach niemieckojęzycznych. Studium porównawcze Szwajcarii, Niemiec i Austrii (Kraków 2013) oraz artykułów poświęconych studiom niemcoznawczym i europeistycznym.

References

Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die Ersetzung der Finanzbeiträge der Mitgliedstaaten durch eigene Mittel der Gemeinschaften (70/243/EGKS, EWG, Euratom), Dz. U. 1970, 28 IV, L 94, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1970:094:FULL&from=PL.
Google Scholar

Beschluss des Rates vom 21. April 1970 über die mehrjährige finanzielle Vorausschau (70/244/EGKS, EWG, Euratom), Dz. U., 1970, 28 IV, L 94, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1970:094:FULL&from=PL.
Google Scholar

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie powołania specjalnej komisji ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r., a także kompetencji, składu liczebnego i okresu funkcjonowania tej komisji, P7_TA(2010)0225, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+TA+P7‑TA‑2010‑0225+0+DOC+PDF+V0//PL.
Google Scholar

Decyzja Rady z dnia 24 czerwca 1988 r. w sprawie systemu środków własnych Wspólnot (88/376/EWG, Euratom), Dz. U. UE 1988, L 185/24, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:31988D0376&from=EN.
Google Scholar

European Development Fund (EDF), [online] http://ec.europa.eu/europeaid/node/1079.
Google Scholar

Entschliessung betreffend die haushalts– und verwaltungsfragen der fusion der exekutiven und gegebenenfalls der gemeinschaften vom 24. September 1964, Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften, nr 153, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/DE/TXT/PDF/?uri=OJ:P:1964:153:FULL&from=PL.
Google Scholar

Interinstitutional Agreement of 6 May 1999 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, OJEC C 172, 18 VI 1999, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999Y0618(02)&from=EN.
Google Scholar

Interinstitutional Agreement of 29 October 1993 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, OJEC C 331, 7 XII 1993, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1993:331:FULL&from=PL.
Google Scholar

Interinstitutional Agreement on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure, OJEC L 185, 15 VII 1988, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L:1988:185:FULL&from=PL.
Google Scholar

Joint Declaration by the European Parliament, the Council and the Commission of 30 June 1982 on various measures to improve the budgetary procedure, OJEC C 194, 28 VII 1982, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C:1982:194:FULL&-from=PL.
Google Scholar

Porozumienie międzyinstytucjonalne pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami zatwierdzone dnia 19 listopada 2013 r. przez Parlament i dnia 2 grudnia 2013 r. przez Radę, Dz. U. 2013, 20 XII, C 373/01, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2013:373:FULL&from=PL.
Google Scholar

Regulamin Parlamentu Europejskiego (ósmej kadencji – styczeń 2015), Załącznik VI: Uprawnienia stałych komisji parlamentarnych, IV Komisja Budżetowa, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//NONSGML+RULES‑EP+20150101+0+DOC+PDF+V0//PL&language=PL.
Google Scholar

Report of the Working Party examining of the enlargement of the powers of the European Parliament: Report Vedel, „Bulletin of the European Economic Community” 1972, nr 4.
Google Scholar

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie inwestowania w przyszłość – nowe wieloletnie ramy finansowe (WRF) na rzecz Europy konkurencyjnej, zrównoważonej i sprzyjającej integracji społecznej (2010/2211(INI)), P7_TA(2011)0266, [online] http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=‑//EP//NONSGML+TA+P7‑TA‑2011‑0266+0+DOC+PDF+V0//PL.
Google Scholar

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. U. UE 2012, 26 X, C 326, [online] http://eur‑lex.europa.eu/legal‑content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=PL.
Google Scholar

Traktat o Unii Europejskiej, Maastricht, 7 II 1992, [online] http://www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_z_Maastricht.pdf.
Google Scholar

Traktat ustanawiający Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich (Traktat fuzyjny), [online] http://www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_fuzyjny.pdf.
Google Scholar

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, [online] http://www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Traktat_amsterdamski.pdf.
Google Scholar

Traktat zmieniający niektóre postanowienia budżetowe Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie i Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z 22 kwietnia 1970 r., [online] http://www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Pierwszy_traktat_budzetowy.pdf.
Google Scholar

Traktat zmieniający niektóre postanowienia finansowe Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie oraz Traktatu ustanawiającego Jedną Radę i Jedną Komisję Wspólnot Europejskich z 22 lipca 1975 r., [online] http://www.polskawue.gov.pl/files/polska_w_ue/prawo/traktaty/Brukselski_traktat_budzetowy.pdf.
Google Scholar

Vertrag über die Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:11957A/TXT&from=PL.
Google Scholar

Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, [online] http://www.eur‑lex.europa.eu/legal‑content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:11951K/TXT&-from=PL.
Google Scholar

Cieślukowski M., Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Poznań 2013.
Google Scholar

Hix S., System polityczny Unii Europejskiej, przeł. A. Komasa, posł. M. Poboży, Warszawa 2010, Współczesna Europa.
Google Scholar

Kirzyński R., Parlament Europejski. Od Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony.
Google Scholar

Rys historyczno‑instytucjonalny, Warszawa 2012.
Google Scholar

Popowski M., Alfabet brukselski, Warszawa 2015.
Google Scholar

Węc J.J., Spór o kształt instytucjonalny Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej 1950‑2005.
Google Scholar

Między ideą ponadnarodowości a współpracą międzyrządową. Analiza politologiczna, Kraków 2006, Societas – Księgarnia Akademicka, 8.
Google Scholar

Beugelink A., Dochody Unii, Dokumenty Informacyjne o Unii Europejskiej, 2015, [online] http://www.www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.5.1.pdf.
Google Scholar

Budżet i finanse, Ośrodek Informacji ONZ w Warszawie, [online] http://www.unic.un.org.pl/poznaj_onz/budzet.php.
Google Scholar

Cymbranowicz K., Ewolucja wieloletnich ram finansowych Unii Europejskiej – kontrowersje wokół nowej perspektywy finansowej 2014‑2020, [w:] Kryzys w Unii – Unia w kryzysie?, red. A. Kirpsza, G. Stachowiak, Kraków 2013.
Google Scholar

Grzebieluch B., Procedura budżetowa, [online] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.4.3.pdf.
Google Scholar

Hüfner K., United Nations Regular Budget, [online]www.globalpolicy.org/un‑finance/tables‑and‑charts‑on‑un‑finance/the‑un‑regular‑budget/27465.html.
Google Scholar

Jaskiernia J., Pozycja Parlamentu Europejskiego w systemie instytucjonalnym Unii Europejskiej po Traktacie z Lizbony, [w:] Parlament Europejski po Traktacie z Lizbony. Doświadczenia i nowe wyzwania, red. J.M. Fiszer, Warszawa 2011.
Google Scholar

Maier R., Europejski Bank Inwestycyjny, Dokumenty Informacyjne o Unii Europejskiej, 2015, [online] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.3.15.pdf.
Google Scholar

Milicevic V., Wieloletnie ramy finansowe, Dokumenty Informacyjne o Unii Europejskiej, 2015, [online] http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_1.5.3.pdf.
Google Scholar

Paszkowska M., Czubocha K., Rola Parlamentu Europejskiego w kształtowaniu finansów Unii Europejskiej, Finansowy Kwartalnik Internetowy „e‑Finanse” 2010, nr 1, [online] http://www.e‑finanse.com/artykuly_eng/138.pdf.
Google Scholar

Scully R., Parlament Europejski, [w:] Unia Europejska. Organizacja i funkcjonowanie, red. nauk. M. Cini, przeł. G. Dąbkowski, Warszawa 2007.
Google Scholar

Uprawnienia budżetowe Parlamentu Europejskiego, [online] http://www.europarl.europa.eu/highlights/pl/104.html.
Google Scholar

Published

2015-07-20

How to Cite

Nitszke, Agnieszka. 2015. “Kompetencje budżetowe Parlamentu Europejskiego”. Politeja 12 (3 (35):381-99. https://doi.org/10.12797/Politeja.12.2015.35.25.

Issue

Section

Articles