Zapisy na marginesach stronic halickich starodruków cerkiewnych z XVII wieku

  • Andrij Stasiuk Narodowy Rezerwat „Dawny Halicz” / Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku
Keywords: Halych, old printed books, liturgical texts, churches, monasteries, margin notes

Abstract

Margin Notes of Galician Church Old Printed Books of the 17th Centuries

The article is devoted to the collection of church old printed books of the 17th centuries, which are stored in the National Reserve “Davniy Halych” or are investigated by scientists of this institution during 1994-2018 years. The main objects of the studios were more than 50 liturgical books, which came from parishes of the Galician orthodox / greek-catholic church organization. Particular attention is paid to the problem of cataloging of printed memos, as well as their study in the context of the source-study perspective. The important element of the study consists of the margin notes, first of all represented by the offering texts that often inform contemporaries about the already nonexisting churches. However, unusual notes, such as a piece of a carol, chronicles or correction of liturgical texts through confessional motives occur on book pages.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Andrij Stasiuk, Narodowy Rezerwat „Dawny Halicz” / Podkarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku

doktor historii, kierownik Działu Naukowo-Edukacyjnego Rezerwatu Narodowego „Dawny Halicz”, pracownik naukowy Centrum Studiorum Mediaevalium na Uniwersytecie Podkarpackim im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku. Zajmuje się historią Kościoła (prawosławnego i katolickiego) na ziemi halickiej w średniowieczu, dziejami Zakonu Franciszkanów na Rusi w XIII-XVII w., historią Halicza w XIV-XVIII w. i jego zabytkami sakralnymi. Autor studiów w wymienionej tematyce. Stypendysta Programu Rządu RP dla Młodych Naukowców. E-mail: aveandriy1987@gmail.com

References

Źródła archiwalne:

Внутрішній архів Парафії (Релігійної громади) Архистратига Михаїла с. Козина УГКЦ, [Тріодіон], Львів 1664.

Внутрішній архів Парафії (Релігійної громади) Покрови Пресвятої Богородиці, с. Вікторів УГКЦ, Львів 1690.

Внутрішній архів Парафії (Релігійної громади) Покрови Пресвятої Богородиці с. Острів УГКЦ [Апостол], Львів 1639.

Внутрішній архів, Парафії (Релігійної громади) Святого Іоанна Богослова с. Дорогів УГКЦ, [Мінея Загальна], Києво-Печерська лавра 1680.

Внутрішній архів, Парафії (Релігійної громади) Святого Іоанна Богослова с. Дорогів УГКЦ, [Октоїх], [XVII w.].

Внутрішній архів, Парафії (Релігійної громади) Святого Іоанна Богослова с. Дорогів УГКЦ,[Требник], [XVII w.].

Внутрішній архів, Парафії (Релігійної громади) Святого Іоанна Богослова с. Дорогів УГКЦ,[Служебник], Львів 1691.

Внутрішній архів, Парафії (Релігійної громади) Святого Іоанна Богослова с. Дорогів УГКЦ,[Тріодь], Львів 1688.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), Ковальська Д., Петраш А., Поташник Я., Стасюк А., Шептинська Л., Тенденції розвитку релігієзнавчого туризму в Національному заповіднику „Давній Галич”, Галич 2018 (mps), 147 s.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), Інвентарна книга. Національний заповідник „Давній Галич” (ікона, живопис), 90 арк.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), Книга надходжень на тимчасове користування, 134 арк.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), Книга наказів з основної діяльності, 2018.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), КТН-41 Львів 1670.

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), КТН-52 [XVII-XVIII ст.].

Національний заповідник „Давній Галич” (НЗДГ), КТН-66 Львів 1644.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 201: Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів, оп. 1, спр. 2275: Презенти на парафію с. Сапогів.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 201: Греко-католицька митрополича консисторія, м. Львів, оп. 4б, спр. 613 Протоколи візитацій василіанських монастирів Львівської, Перемишльської, Холмської та ін. єпархій.

Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІАУЛ), ф. 408, Греко-католицький митрополичий ординаріат м. Львів, оп. 1, спр. 959 Документи з історії церкви в с. Крилосі друга пол. XVIII ст. Оригінали і копії з 1938 р.

Źródła drukowane:

Monumenta Ucrainae Historica. Collegit Metropolita Andreas Šeptyckyj, t. 4, Romae 1967.

Schematismus universi venerabilis cleri Archidioeceseos Metropolitanae Graeco-Catholicae Leopoliensis pro Anno Domini 1836, Leopoli 1836.

Synod prowincialny ruski w mieście Zamościu roku 1720 odprawiony. a w r. 1724 za rozkazem S.K. de Propag. F. Łacińskim językiem w Rzymie z druku wydany, potym wkrótce z zalecenia J.W. J.X. Leona Kiszki metropolity całey Rusi na polski przez J.X. Polikarpa Filipowicza Z.S. Bazyłego W. Opata Pińskiego na Łeszczu przewiedziony. [...] Pamiętnikiem przedrukowany Roku Pańskiego 1785, Wilno 1785.

Указ Президента України № 587/94 Про національні заклади культури (із змінами, внесеними згідно Указами Президента № 58/96 від 15 I 1996; № 308/97 від 8 IV 1997; № 943/2000 від 1 VIII 2000), Верховна Рада України. Законодавство України, [on-line:] https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/587/94 – 17 V 2019.

Opracowania:

Czołowski A., O położeniu starego Halicza, [w:] Pamiętnik Drugiego Zjazdu Historyków Polskich we Lwowie. Referaty, Lwów 1890, s. 1-20.

Mironowicz A., Życie monastyczne w dawnej Rzeczypospolitej, [w:] Życie monastyczne w Rzeczypospolitej, red. A. Mironowicz, U. Pawluczuk, P. Chomik, Białystok 2001, s. 27-56.

Pełeński J., Halicz w dziejach sztuki średniowiecznej na podstawie badań archeologicznych i źródeł archiwalnych, Kraków 1914.

Альмес І., Книгозбірні у соціокультурному просторі чернечих спільнот Львівської єпархії XVII-XVIII ст. Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук (доктора філософії) за спеціальністю „Історія України”. Вищий навчальний заклад Український католицький університет, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, Львів 2018.

Берест Р., Середньовічні чернечі промисли, господарські заняття та виробництва у Галичині, Львів 2010, Матеріали і дослідження з археології Прикарпаття і Волині, вип. 14, s. 204-217.

Вуйцик В., Церква Успення Пресвятої Богородиці в Крилосі. До проблеми датування, „Вісник інституту «Укрзахідпроектреставрація»” 2004, ч. 14, s. 268-278.

Жолоб Г., Коваль І., Стасюк А., Ярослав Пастернак – дослідник Галицької Трої, Івано-Франківськ 2018, Галич. Збірник наукових праць, ред. М. Волощук, сер. 2, вип. 2.

Зубрицький Д., Хроніка Ставропігійського братства, Львів 2011.

Ісаєвич Я., Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми, Львів 2002.

Кльосова О., Доторкнутися до історії, „Маршрут № 1” cпец. додаток до газети „День” 2018, вип. 5-6 (66-67), 2018, s. 14.

Мацѣевскій М., Шематизмъ Провинціи Св. Спасителя Чина Св. Василія Великого въ Галиціи, уложеный по капитулѣ отбушойся въ монастирѣ св. Онуфрейскомъ во Львовe дня 24. и 25 Липця 1866, и короткій поглядъ на монастыри и моншество руске, отъ заведеня на Руси вѣры Христовой ажъ по нынѣшное время, Львов 1867.

Міста і села Галицького району. Історія, пам’ятки і особистості, ред. П. Аресенич et al., Івано-Франківськ 2001.

Огієнко І., Історія українського друкарства. Історично-бібліографічний огляд українського друкарства XV-XVIII в.в., Вінніпеґ 1983.

Пастернак Я., Старий Галич – археологічно-історичні досліди у 1850-1943 рр., Івано-Франківськ 1998.

Пеленський Й., Галич в історії середньовічного мистецтва на основі археологічних досліджень та архівних джерел, Івано-Франківськ 2018, Галич. Збірник наукових праць, ред. М. Волощук, сер. 2, вип. 4.

Петрушевичъ А., Археологическiя находки близъ города Галича, „Вестник Народного Дома” (Львов) 1882-1884, ч. 1-18, s. 7-172.

Петрушевичъ А., Историческое извѣстіе о церкви св. Пантелеймона близь города Галича, теперь костелѣ св. Станислава оо. Францискановъ, яко древнѣйшемъ памятникѣ романскаго зодчества на Галицкой Руси съ первой половины XIII столѣтія, Львов 1881.

Скочиляс І., Фрис В., Духовна спадщина Давнього Галича, ЛьвівІвано-Франківськ 2018, Київське християнство, т. 12.

Федунків З., Галицький релігійний центр. Проблеми і факти, Івано-Франківськ 2001.

Published
2019-12-31
How to Cite
Stasiuk, Andrij. 2019. “Zapisy Na Marginesach Stronic Halickich starodruków Cerkiewnych Z XVII Wieku”. Krakowskie Pismo Kresowe 11 (11). https://doi.org/10.12797/KPK.11.2019.11.02.