O wariantywności w Psałterzu floriańskim

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.08

Słowa kluczowe:

wariantywność, Psałterz floriański, dwujęzyczność, polszczyzna – łacina

Abstrakt

On variation in Saint Florian Psalter

The paper is a part of the stream of research in which particular attention is being paid to the very process of creation of mediaeval text and reveals the strata that arose through the influence of such elements as the role of copyists, work by ear or from the source, the memory factor, and the bilingualism of the writers. The author’s interest is in the relation between two languages, Polish and Latin. He analyzes those places where identical Latin fragments correspond to different portions on the Polish side. This variation can be seen at each level of language, from the phonetic-graphical, through the inflexional and word-formative, up to the syntactic and lexical. One needs to bear in mind the possibility of various Latin redactions, and the fact that certain features of the translation mirror not the Latin source but a Czech, German, or an older and not preserved Polish version. Then, referring to Latin is purely a convention.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Berschin W., 2003, Grecko-łacińskie średniowiecze, Gniezno.

Cybulski M., 1986, Różnice leksykalne między piętnastowiecznymi częściami Psałterza floriańskiego, [w:] I. Bajerowa (red.), Studia historycznojęzykowe. Wybór problemów i przegląd metod badawczych z zakresu historii języka polskiego, Wrocław, s. 25–36.

Cybulski M., 1988, Język piętnastowiecznej części Psałterza floriańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, „Acta Universitatis Lodziensis”, Łódź.

Cybulski M., 2002, Psałterz floriański a inne staropolskie przekłady Psałterza, [w:] L. Bernacki (red.), Psałterz floriański, Lwów 1939 (reprint: Łódź 2002).

Fijałek J., 1904, recenzja książki A. Brücknera Literatura religijna w Polsce średniowiecznej, „Pamiętnik Literacki” t. 3, s. 676–677.

Hieronim: Św. Hieronim, 1952, Listy, t. I, Warszawa.

Kamińska M., 1981, Psałterz floriański. Monografia językowa. Część I. Ortografia, fonetyka,

fleksja imion, „Prace Wydziału Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii – Łódzkie Towarzystwo Naukowe” nr 81, Wrocław.

Kamińska M., 1991, Psałterz floriański. Monografia językowa. Część II. Fleksja liczebników, zaimków, czasowników, „Prace Wydziału Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii – Łódzkie Towarzystwo Naukowe” nr 93, Łódź.

Kamińska M., Cybulski M., 1995, Indeks łacińsko-polski do Psałterza floriańskiego, Warszawa.

Kamińska M., Cybulski M., Kowalska D., 2000, Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych psałterzy polskich, Łódź.

Kuźmicki M., (w druku), Czynnik pamięciowy w powstawaniu tekstu średniowiecznego.

Kwilecka I., 2003, Studia nad staropolskimi przekładami Biblii, „Studia i Materiały – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Teologiczny” nr 66, Poznań.

Łoś J., 1922, Początki piśmiennictwa polskiego, wyd. 2. popr., Lwów – Warszawa – Kraków.

Maciejowski W.A., 1851, Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830, t. I, Warszawa.

Mika T., 2002, Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”. O nazywaniu osób. „Prace Instytutu Filologii Polskiej im. Adama Mickiewicza”, „Biblioteka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza” nr 17, Poznań.

Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVIII, s. 131–146.

Rojszczak-Robińska D., 2012, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie, Poznań.

Rospond S., 1965, Najnowsze badania co do genezy Psałterza floriańskiego, „Rozprawy Komisji Językowej Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego” V, s. 278–279.

Sondel j., 2003, Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław – Kraków 1953–2007.

Weyssenhoff-Brożkowa K., 1998, Studia nad łaciną średniowieczną w Polsce, „Rozprawy Wydziału Filozoficznego – Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” nr 49, „Łacina w Polsce. Zeszyty Naukowe” z. 10–12, Warszawa.

Wielgus S., 1990, Badania nad Biblią w starożytności i średniowieczu, Lublin.

Wielgus S., 1995, Z badań nad średniowieczem, Lublin.

Wójcik R., 2006, Opusculum de artememorativa Jana Szklarka. Bernardyński traktat mnemotechniczny z 1504 roku, „Prace Biblioteki Uniwersyteckiej – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” nr 28, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Kuźmicki, M. . (2015) „O wariantywności w Psałterzu floriańskim”, LingVaria, 10(19), s. 123–139. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.08.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna