Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.14

Słowa kluczowe:

greckie nazwy wodne, Kreta, mikrotoponimia, dialekt kreteński

Abstrakt

Cretan Hydronyms Derived from Field Names
In the article, the author discusses as many as 515 Cretan river names derived from proper names of various geographical objects. This group of hydronyms represents 11% of all of modern hydronyms of the island (4666 names). Most of them (501) were attested only in the 20th century. From the formal point of view, we can distinguish in the analysed semantic database: simple and composed hydronyms (respectively, 370; 71.8%, and 121; 23.5%), and elliptic river names (24; 4.7%). Numerous hydronyms have been copied from the names of Cretan gorges (110; 21.3%), slopes (51; 10%), hills and mountains (40; 7.8%), valleys and mountain valleys (32; 6.2%), caves (9), plains (8), and headlands (6).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bijak U., 2013, Nazwy wodne dorzecza Wisły. Potamonimy odapelatywne, Kraków.

Biolik M., 1989, Typy semantyczne nazw wodnych dorzecza Pregoły z terenu Polski, [w:] K. Rymut (red.), Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji Komisji Onomastyki Słowiańskiej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów, Mogilany, 16–18 IX 1986, Wrocław, s. 49–55.

Borek H., 1988, Górny Śląsk w świetle nazw miejscowych, Opole.

Buond: C. Buondelmonti, Descriptio insule Crete et liber insularum, cap. XI: Creta, édition critique par M.-A. van Spitael, Heraklion 1981.

Kaczyńska E., 2014, Kreteńskie nazwy wodne pochodne od terminów hydrograficznych, „Onomastica” LVIII, s. 193–209.

Kaczyńska E., 2015, Nazwy florystyczne w nowożytnej hydronimii kreteńskiej, „Onomastica” LIX, s. 281–299, [on-line:] http://dx.doi.org/10.17651/ONOMAST.59.18.

Kaczyńska E., 2016, Rozważania nad kreteńskim hydronimem Κυμαῖος, „Roczniki Humanistyczne” LXIV, z. 3, s. 5–16, [on-line:] http://dx.doi.org/10.18290/rh.2016.64.3-1.

Kaczyńska E., 2017 [= È. Kačinʹska], Otojkonimičeskie gidronimy Krita, „Vo-prosy Onomastiki” XIV, z. 1, s. 66‒86, [on-line:] http://dx.doi.org/10.15826/vopr_onom.2017.14.1.004.

Kaczyńska E., 2018, Kreteńskie hydronimy utworzone od apelatywów określających cechy wody i jej koryta, „Prace Językoznawcze UWM” XX, z. 2, s. 53–74.

Kondosopulos N., 2001 [= N.G. Kontosόpoyloς], Diάlektoi kai idiώmata thς nέaς ellhnikής, Athήna.

Kondosopulos N., 2015 [= N.G. Kontosόpoyloς], H krhtikή diάlektoς. Istorίa – eksέliksh kai h neώterh morfή thς sto graptό kai proforikό lόgo, Athήna.

KT: Ta Krhtikά Topwnύmia. Diήmero Episthmonikό Synέdrio, Rέthymno, 6‒7 Noemvrίoy 1998. Praktikά, t. 1‒2, Rέthymno 2000.

Mrózek R., 1998, Nazwy terenowe, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa – Kraków, s. 231–257.

Pospiszylowa A., 1990, Toponimia południowej Warmii. Nazwy terenowe, Olsztyn.

Spanakis S.G., 1988 [= S.G. Spanάkhς], O topwnymikός ploύtoς thς Krήthς, „Onόmata” CHII, s. 517‒519.

Spanakis S.G., 1991–1993 [= S.G. Spanάkhς], Pόleiς kai chwriά thς Krήthς sto pέrasma twn aiώnwn, t. 1–2, Hrάkleio.

Tsikritsi-Katsianaki Ch., 1975 [= X. Tsikritsή-Katsianάkh], Symvolή sth melέth twn topwnymίwn thς Krήthς. Topwnύmia apό oikogeneiakά onόmata, „Amάltheia” VI, z. 22–23, s. 25–98.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Kaczyńska, E. (2018) „Kreteńskie hydronimy pochodne od nazw terenowych”, LingVaria, 13(26), s. 203–217. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.14.

Numer

Dział

Onomastyka