Teoria dyskursu a stylistyka

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.16

Słowa kluczowe:

lingwistyka komunikacyjna, pragmatyka funkcjonalna, dyskurs, stylistyka, styl funkcjonalny

Abstrakt

Theory of Discourse and Stylistics
The subject of this article is the structure of modern scientific knowledge in the field of communicative linguistics, including such fields and disciplines as stylistics, pragmatics (functional pragmatics), text linguistics, (new) rhetoric, discoursology, genology, etc. The author focuses on the problem of delimitation of functional stylistics and the theory of discourse, in the perspective of their subjects and thematic fields. The theoretical problem is that the multiplication of concepts, models, and terminological systems makes it unclear whether we are dealing with different concepts, with different names for the same concepts, with different linguistic objects, or with different phenomena/facts of verbal behaviour. The author offers a unified communicative basis for research in the field of style and discourse, while considering these categories within the stratification model of verbal behaviour.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Awdiejew A., Habrajska G., 2006, Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask.

Barthes R., 1957, Mythologies, Paris.

Bażenowa E., 2014 [= E. Baženova], Diskursivno-stilističeskij analiz teksta, „Stylistyka” XXIII, s. 9–17.

Bell R., 1980 [= R. Bell], Sociolingvistika. Celi, metody, problemy, Moskva.

Czerniawska W.E., 2003 [= V.E. Černâvskaâ], Ot analiza teksta k analizu diskursa: nemeckaâ škola diskursivnogo analiza, „Filologičeskie nauki” 3, s. 68–76.

Fleischer M., 2007, Zarys ogólnej teorii komunikacji, [w:] G. Habrajska, A. Obrębska (red.), Mechanizmy perswazji i manipulacji, Łask, s. 29–72.

Foucault M., 1974, L’archeologie du savoir, Paris.

Gajda S., 2000, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, [w:] J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język w mediach masowych, Warszawa, s. 19–27.

Gajda S., 2007, Współczesny polski dyskurs komiczny, [w:] J. Mazur, M. Rumińska (red.), Humor i karnawalizacja we współczesnej komunikacji językowej, Lublin, s. 11–19.

Galiewa A., 2011 [= A. Galieva], Snova diskurs: istoriâ odnogo perevoda, [w:] E. Potehina (red.), Âzyk i tekst v sistemnom i sociokulʹturnom aspekte, Olsztyn, s. 169–186.

Grabias S., 2003, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.

Grawe P.S., 1981 [= P.S. Grave], Sistemnyj podhod k issledovaniû patologii psihiki, [w:] D.M. Gvišiani (red.), Sistemnye issledovaniâ. Metodologičeskie problemy, Moskva, s. 160–181.

Gruber H., 2012, Funktionale Pragmatik und Systemisch Funktionale Linguistik – ein Vergleich, [w:] F. Januschek, A. Redder, M. Resigl (red.), Kritische Diskursanalyse und Funktionale

Pragmatik, „Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie”, 82, Osnabrück, s. 19–47.

Grzmil-Tylutki H., 2007, Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu, Kraków.

Handke R., 2008, Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa.

Hutchby I., Wooffitt R., 2001, Conversation Analysis. Principles, Practices and Applications, Cambridge.

Hymes D., 2003, Models of the Interaction of Language and Social Life, [w:] C.B. Paulston, G.R. Tucker (red.), Sociolinguistics. The Essential Readings, Oxford, s. 31–45.

Januschek F., Redder A., Resigl M. (red.), 2012, Kritische Diskursanalyse und Funktionale Pragmatik, „Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie”, 82, Osnabrück.

Kaczmarczyk M., 2009, Socjologia dialogu, „Studia Socjologiczne” 2, s. 13–54.

Karpiński M., 2013 [= M. Karpinskij], O diskurs-analitičeskoj praktike, [w:] I. Uhvanova i dr. (red.), La Table Ronde, vyp. 2: Lingvistika diskursa i perspektivy ee razvitiâ v paradigme sovremennoj slavistiki, Minsk, s. 187–205.

Kiklewicz A., 2010a, A Distributional Model of Language Variants, „Studies in Polish Linguistics” t. 5, s. 7–25.

Kiklewicz A., 2010b, Tęcza nad potokiem… Kategorie lingwistyki komunikacyjnej, socjolingwistyki i hermeneutyki lingwistycznej w ujęciu systematycznym, Łask.

Kiklewicz A., 2015a, Kategoryzacja dyskursu, [w:] A. Kiklewicz, I. Uchwanowa-Szmygowa (red.), Dyskurs. Aspekty lingwistyczne, semiotyczne i komunikacyjne, Olsztyn, s. 15–42.

Kiklewicz A., 2015b, Styl jako kategoria lingwistyki międzykulturowej, „Stylistyka” XXIV, s. 7–28.

Kiklewicz A., 2015c, W kierunku socjologii językoznawstwa: dywersyfikacja współczesnej wiedzy lingwistycznej w świetle socjologii nauki i teorii paradygmatów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXXI, s. 27–46.

Kotin M.L., 2009, Genealogiâ diskursa i problema âzykovyh izmenenij, „Przegląd Rusycystyczny” 2, s. 54–62.

Maas U., 1984, „Als der Geist der Gemeinschaft eine Sprache fand”. Sprache im Nationalismus, Opladen.

Małyska A., 2012, Strategie komunikacyjne we współczesnym dyskursie politycznym, Lublin.

Marshall G. (red.), 2004, Słownik socjologii i nauk społecznych, tłum. A. Kapciak i in., Warszawa.

Murphy B., Neu J., 1996, My Grade’s Too Low: The Speech Act Set of Complaining, [w:] S.M. Gass, J. Neu (red.), Speech Acts across Cultures: Challenges to Communication in a Second Language, Berlin, s. 191–216.

Nęcki Z., 2000, Komunikacja międzyludzka, Kraków.

Nieszczimienko G.P., 1999 [= G.P. Neŝimenko], Ètničeskij âzyk. Opyt funkcio nalʹnoj differenciacii. Na materiale sopostavitelʹnogo izučeniâ slavânskih âzykov, München.

Nowosiołow M.M., 1978 [= M.M. Novoselov], Kategoriâ toždestva i ee modeli, [w:] M.M. Novoselov (red.), Kibernetika i dialektika, Moskva, s. 183–211.

Sawicka G., 2006, Język a konwencja, Bydgoszcz.

Sloboda M., 2013, Zanikání státního jazyka: běloruština v procesu formovaní národa, „Slavia” nr 3 (82), s. 281–314.

Sztompka P., 2010, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Warszawa.

Tošović B., 2014 [= Tošovič B.], Stilʹ i diskurs: shodstva i različiâ, „Stylistyka” XXIII, s. 19–29.

Uchwanowa-Szmygowa I. (red.), 2000 [= I. Uhvanova-Šmygova] Metodologiâ issle dovanij političeskogo diskursa. Aktualʹnye problemy soderžatelʹnogo analiza obŝestvenno-političeskih tekstov, vyp. 2, Minsk.

Uchwanowa-Szmygowa I. (red.), 2014, Dyskurs w perspektywie akademickiej. Materiały z międzynarodowego okrągłego stołu, 3–5 kwietnia 2009 r., Mińsk, Białoruś, Olsztyn.

Válková S., 2013, Speech Act or Speech Act Sets: Apologies and Compliments, „Linguistica Pragensia” 23/2, s. 44–56.

Warnke I.H., Spitzmüller J., 2008, Methoden und Methodologie der Diskurslinguistik – Grundlagen und Verfahren einer Sprachwissenschaft jenseits textueller Grenzen, [w:] iidem (red.), Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zur transtextuellen Ebene, Berlin – New York, s. 3–54.

Witosz B., 2005, Genologia lingwistyczna. Zarys problematyki, Katowice.

Wodak R., 2011 [= R. Vodak], Kritičeskaâ lingvistika i kritičeskij analiz diskur sa, „Političeskaâ lingvistika” 4, s. 286–291.

Wołoszynow W.N., 2010 [= M.M. Bahtin, V.N. Vološinov], Antropolingvistika. Iz brannye trudy, Moskva.

Żyłko B., 2017, Słowo wstępne, [w:] J. Łotman, Kultura, historia, literatura, tłum. B. Żyłko, Gdańsk, s. 7–28.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Kiklewicz, A. (2018) „Teoria dyskursu a stylistyka”, LingVaria, 13(26), s. 243–257. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.16.

Numer

Dział

Dyskurs

Informacje o finansowaniu