Miejsce hasła i sloganu w komunikowaniu politycznym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.08

Słowa kluczowe:

tekst, gatunek, funkcje haseł politycznych, multimodalna analiza dyskursu

Abstrakt

The Place of Catchwords and Slogans in Political Communication

The paper discusses the function of catchwords and slogans, as well as the role that these forms play in political communication. Not only are they short and catchy sayings, but they also carry important meanings – from the point of view of both the government and the society. Political slogans and catchwords are a significant part of political campaigns, politicians’ presentations and election programs, as well as social movements and protests. As multimodal carries, they can be examined with the use of systemic functional linguistics methods. The analysis and conclusions are based on the collection of more than 3100 items: political catchwords from Polish political discourse, excerpted from written (ephemera, press) and oral texts (protests, demonstrations, live presentations) published in 1918–2018. The collection is the part of the project which aims at publishing A Dictionary of Political Catchwords.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Butler J., 2016, Zapiski o performatywnej teorii zgromadzeń, Warszawa.

Castells M., 2013, Władza komunikacji, Warszawa.

Chlebda W., 2005, Szkice o skrzydlatych słowach. Interpretacje lingwistyczne, Opole.

Długosz-Kurczabowa K., 1998, Słownik szkolny. Etymologia, Warszawa.

Dobek-Ostrowska B., 2006, Komunikowanie polityczne i publiczne. Podręcznik akademicki, Warszawa.

Fras J., 2005, Komunikacja polityczna. Wybrane zagadnienia gatunków i języka wypowiedzi, Wrocław.

Głowiński M., 2009, Aforyzm a slogan, [w:] idem, Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, Kraków.

Iedema R., 2013, Multimodalna analiza dyskursu. Resemiotyzacja na potrzeby dyskursów użytkowych, [w:] A. Duszak, G. Kowalski (red.), Systemowo-funkcjonalna analiza dyskursu, Kraków, s. 197–227.

Jasper J.M., 2014, Protest. A Cultural Introduction to Social Movements, Cambridge. DOI: https://doi.org/10.2307/j.ctvrdf3v5.4

Kamińska-Szmaj I., 1996, Slogan reklamowy – budowa składniowa, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 13–22.

Kamińska-Szmaj I., 2001, Słowa na wolności. Język polityki po 1989 roku. Wypowiedzi, dowcip polityczny, słownik inwektyw, Wrocław.

Kamińska-Szmaj I., 2005, Wyrazy obraźliwe w intertekstualnej przestrzeni, „Poradnik Językowy” nr 4, s. 9–16.

Kamińska-Szmaj I., 2017, Język polskiej lewicy. Od Wielkiego Proletariatu do końca PRL, Wrocław.

Kochan M., 2002, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa.

Michalczyk S., 2005, Komunikowanie polityczne. Teoretyczne aspekty procesu, Katowice.

Poprawa M., 2020a, Przestrzenie słowno-obrazowe w propagandowych drukach ulotnych lat 1918–1939. Próba analizy w świetle lingwistyki tekstowej i teorii wizualności, „Sztuka Edycji” 17, nr 1, s. 203–230, https://doi.org/10.12775/SE.2020.00016. DOI: https://doi.org/10.12775/SE.2020.00016

Poprawa M., 2020b, Typografia w służbie propagandy. Wizualne i perswazyjne aspekty druków ulotnych z lat 1918–1939, „Sztuka Edycji” 17, nr 2, s. 175–201, https://doi.org/10.12775/SE.2020.00038. DOI: https://doi.org/10.12775/SE.2020.00038

Poprawa M., 2020c, Ulotki propagandowe z okresu drugiej wojny światowej jako specyficzna forma komunikacji politycznej i łączności władz z obywatelami. Analiza wybranych zjawisk tekstowych, pragmatycznych i stylistycznych, „Oblicza Komunikacji” nr 12, s. 75–121, https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.7. DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.7

Reboul O., 1980, Kiedy słowo jest bronią, [w:] M. Głowiński (wyb. i wstęp), Język i społeczeństwo, Warszawa, s. 299–337.

Stewart J. (red.), 2005, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, wyd. 4, Warszawa.

Ślawska M., 2008, Tytuł – najmniejszy tekst prasowy, „Rocznik Prasoznawczy” II, s. 117–126, [on-line:] sbc.org.pl/Content/10018/slawska.pdf.

Śleziak M., 2016, Ziemie Odzyskane w drukach ulotnych z lat 1945–1948. Język – tematyka – formy, Wrocław.

Śleziak M., 2020a, Intertekstualność w polskich hasłach i sloganach politycznych, „Oblicza Komunikacji” nr 12, s. 153–167, https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.10. DOI: https://doi.org/10.19195/2083-5345.12.10

Śleziak M., 2020b, Projekt Słownika haseł politycznych, [w:] M. Bańko, E. Rudnicka, W. Decyk-Zięba (red.), Leksykografia w różnych kontekstach, „Biblioteka Prac Filologicznych”, t. 2, Warszawa, s. 289–301, https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.289-301. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323541677.pp.289-301

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Śleziak, M. (2021) „Miejsce hasła i sloganu w komunikowaniu politycznym”, LingVaria, 16(2(32), s. 81–92. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.08.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna