Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie "Dziejów w Koronie Polskiej" Łukasza Górnickiego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.23.09

Słowa kluczowe:

interpunkcja polska XVII–XIX w., Łukasz Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej

Abstrakt

Textual Functions of the Colon: Using the Example of Łukasz Górnicki’s Dzieje w Koronie Polskiej
The paper analyses the textual functions of the colon in 1637–1855 editions of Łukasz Górnicki’s Dzieje w Koronie Polskiej. The colon, as an element of rhetoric-intonational punctuation, served to organize and to adequately manage the textual matter. In 19th c. editions of Dzieje…, we observe a snuffing out of textual functions of the colon, in connection with the transition to the syntactic-logical punctuation.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Arystoteles: Retoryka, [w:] W. Madyda (oprac.), Trzy stylistyki greckie, Wrocław 1953, s. 3–80.

Bajerowa I., 1986, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 1: Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice.

Barycz H., 2003, Wstęp, [w:] Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, „Skarby Biblioteki Narodowej”, Wrocław, s. V–LXIV.

Bentkowski F., 1830, O znakach przecinkowych w pismie czyli o znakach pisarskich, Warszawa.

DDP: J. Pirożyński (red.), Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska, cz. 2: Wiek XVII–XVIII, Kraków 2000.

Ducrot O., 1989, Zarys polifonicznej teorii wypowiadania, „Pamiętnik Literacki” LXXX, s. 257–303.

Foremniak K., 2014, O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech. Rozwój normy interpunkcyjnej od XVI wieku do współczesności, Warszawa.

Godyń J., 2009, Retoryka w pieśni pasyjnej Władysława z Gielniowa, Psałterzu floriańskim i Kazaniach tzw. świętokrzyskich (funkcje średniowiecznej interpunkcji), [w:] idem, Studia historycznojęzykowe, edytorskie, kulturalnojęzykowe, „Biblioteka LingVariów”, t. 4, Kraków, s. 217–231.

Górny W., 1966, Składnia przytoczenia w języku polskim, [w:] A. Wierzbicka, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, W. Górny, Składnia przytoczenia w języku polskim, „Historia i Teoria Literatury. Studia, Teoria Literatury”, nr 5, Warszawa, s. 283–405.

Górski K., 1978, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa.

Jędrzejko E., 1987, Semantyka i składnia polskich czasowników deontycznych, „Prace Instytutu Języka Polskiego”, 65 [i.e. 64], Wrocław.

Juda m., 2001, Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII wieku, Lublin.

Kaczmarek M., 1966, Wstęp, [w:] R. Pollak (red.), Antologia pamiętników polskich XVI wieku, Wrocław, s. V–LXXXV.

Kalicki T., 1965, Z zagadnień składni retorycznej, „Zeszyty Naukowe UJ” „Prace Językoznawcze” nr 15, s. 211–254.

Kiseleva K., Pajar D. (red.), 1998, Diskursivnye slova russkogo âzyka: opyt kontekstnosemantičeskogo opisaniâ, Mockva.

Lichański J.Z., 1998, Łukasz Górnicki. Sarmacki Castiglione, Warszawa.

Małecki A., 2010, Łukasz Górnicki – autor Dziejów w Koronie Polskiej, [w:] Ł. Górnicki, Dzieje w Koronie Polskiej, Wrocław, s. V–XI.

Pollak R., 1961, Wstęp, [w:] Ł. Górnicki, Pisma, oprac. R. Pollak, t. 1, s. 5–45.

Pollak R., 1984, Dzieje w Koronie Polskiej, [w:] J. Krzyżanowski (red.), Literatura polska.

Przewodnik encyklopedyczny, t. 1, Warszawa, s. 226.

PTSS: Polonia typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia, oprac. A. Kawecka-Gryczowa. I: Kasper Hochfeder. 1503–1505, oprac. K. Piekarski, Warszawa 1936; II: Jan Haller. 1505–1525, oprac. K. Piekarski, Warszawa 1937; III: Pierwsza drukarnia Floriana Unglera. 1510–1516, oprac. H. Bułhak, Wrocław 1959; IV: Jan Haller. 1505–1525, oprac. H. Kapełuś, Wrocław 1962; V: Druga drukarnia Floriana

Unglera. 1521–1536, oprac. H. Bułhak, Wrocław 1964; VI: Druga drukarnia Floriana Unglera. 1521–1536, oprac. H. Bułhak, Wrocław 1966; VII: Druga drukarnia Floriana Unglera 1521–1536, oprac. H. Bułhak, Wrocław 1970.

Rospond S., 1961, Język i artyzm językowy Jana Kochanowskiego, „Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A”, nr 68, Wrocław.

Tutak K., 2003, Leksykalne nieczasownikowe wykładniki modalności epistemicznej w autobiografiach, Kraków.

Tutak K., 2013, O dedykacjach w drukach polskich XVI i XVII wieku (grafia i interpunkcja), „Biblioteka LingVariów”, t. 16, Kraków.

Wierzbicka A., 1966, System składniowo-stylistyczny prozy polskiego renesansu, „Historia i Teoria Literatury. Studia, Teoria Literatury”, nr 5, Warszawa, s. 7–278.

Opublikowane

2017-05-15

Jak cytować

Tutak, K. (2017) „Tekstowe funkcje dwukropka – na przykładzie «Dziejów w Koronie Polskiej» Łukasza Górnickiego”, LingVaria, 12(23), s. 133–149. doi: 10.12797/LV.12.2017.23.09.

Numer

Dział

Polszczyzna historyczna