W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.09

Słowa kluczowe:

słowiańska leksyka toponimiczna, toponimia ziem polskich, dialektyzmy prasłowiańskie, modele migracji nosicieli dialektów prasłowiańskich, lokalizacja wyjściowego areału słowiańskiego

Abstrakt

In Search of the So-Called “Centre of (Early) Slavic Toponymy”. The Case of Poland. Part II
This two-part paper presents the theoretical assumptions, and gives an account of the current progress of a Slavistic appendix which is being prepared by this author for an as yet unwritten “Dictionary of Polish toponyms”, an attempt to inventory and describe the entire lexical deposit of potentially Proto-Slavic origin contained in Polish place and terrain names. The aim of this research is to determine, based on the varying degree of its preservation in the toponymy of different regions, the place where Proto-Slavic vocabulary was formed. The second part briefly presents the current results (after the identification of ca. 400 potential words), and discusses the non-uniform distribution of rare specimens of this vocabulary (suggestions about the privileged status of Podkarpacie have not been confirmed), as well as perspectives on the comparison between the diversity of toponymy of this area and the situation in the neighbouring territories which suggest, among others, the peripheral and local nature of East Slavic nomenclature.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Babik Z., 2001, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich (w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny), Kraków.

Bańkowski A., 1973, O staropolskim toponimie Wąblany, „Język Polski” LIII, s. 355–361.

Blažek V., Vondrová M., 2001, Slovanské archaismy a dialektismy v toponymii Čech, „Čeština univerzália a specifika” 3, z. 1, s. 311–342.

Borek H., 1968, Zachodniosłowiańskie nazwy toponimiczne z formantem -ʹn-, Wrocław.

Boryś W., 1975, Prefiksacja imienna w językach słowiańskich, Wrocław.

Czapla A., 2011, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, Lublin.

Gołąb Z., 1992, The origins of the Slavs. A linguist’s view, Columbus.

Harvalík M., 2014, Aktualní metodologické směry české onomastiky ve slovanském kontextu, „Onomastica” LVIII, s. 67–77.

Hrabec S., 1950, Nazwy geograficzne Huculszczyzny, Kraków.

Kowalska A., 2011, Apelatywne nazwy miejsc w dialektach polskich. Derywacja sufiksalna, Poznań.

Kozierowski S., 1916, Badania nazw topograficznych dzisiejszej archidyecezyi poznańskiej, t. 2: P–Ż, dodatek A–Ż, Poznań.

Kozierowski S., 1928, Badania nazw topograficznych na obszarze dawnej wschodniej Wielkopolski, t. 2, Poznań.

Makarski W., 1999, Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej, Lublin.

Nalepa J., 1973, Opuscula Slavica 2. Krytyczne i metodyczne uwagi o nazwach miejscowych dawnego województwa sandomierskiego, Lund.

Nitsche P., 1964, Die geographische Terminologie des Polnischen, Köln – Graz.

NMPol: K. Rymut (red.), Nazwy miejscowe Polski. Historia, pochodzenie, zmiany, Kraków 1996–.

Pluskota T., 1998, Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. Toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraińskiego, Bydgoszcz.

Rospond S., 1969, Słowiańskie nazwy geograficzne z sufiksem *-ʹsk-, Wrocław.

Rospond S., 1984, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław.

Rudnicki J., 1939, Nazwy geograficzne Bojkowszczyzny, Lwów.

SEK: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, Warszawa

–2010.

SP: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Wrocław 1974–2001.

Zaleski J., 1987, Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny, słownik nazw oprac. E. Klisiewicz, Wrocław.

Arkušin G.L., 2007, Slovnik mіkrotoponіmіv і mіkrogіdronіmіv pіvnіčno-zahіdnoї Ukraїni ta sumіžnih zemelʹ, t. I–II, Lucʹk.

Borek G., 1972, Vostočnoslavânskie toponimy s formantom -ʹn-, [w:] Vostočnosla-vânskaâ onomastika, Moskva, s. 90–143.

Vasilʹev V.L., 2012, Slavânskie toponimičeskie drevnosti Novgorodskoj zemli, Moskva.

Gaborak M., 2008, Nazvi gіr і polonin Іvano-Frankіvŝini. Slovnik-dovіdnik, Іvano-Frankіvsʹk.

Gavrilova T.O., Denisenko Z.M., 2010, Slovnik mіkrotoponіmії Čerkaŝini, Čerkasi.

Danilûk O.K., 2013, Slovnik narodnih geografičnih terminiv Volini, Lucʹk.

Zborovsʹkij P. (red.), 2004, Toponіmіka Turkіvŝini, Lʹvіv.

Pavlenko C., 2013, Mikrotoponimi Černigovo-Siverŝini, Černigiv.

Sokіl N., 2008, Mіkrotoponіmіâ Skolіvŝini, Lʹvіv.

SRNG: Slovarʹ russkih narodnyh govorov, Leningrad 1965–.

Trubačev O.N., 1968, Nazvaniâ rek pravoberežnoj Ukrainy. Ètimologiâ, slovoobrazovanie, ètničeskaâ interpretaciâ, Moskva.

Šulʹgač V.P., 1998, Praslov’ânsʹkij gіdronіmnij fond (fragment rekonstrukcії), Kiїv.

Âcіj V.O., 2015, Ojkonіmіâ Іvano-Frankіvsʹkoї oblastі, Kiїv.

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Babik, Z. (2017) „W poszukiwaniu tzw. centrum toponimii (wczesno)słowiańskiej – przypadek ziem polskich. Cz. II”, LingVaria, 12(24), s. 153–163. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.09.

Numer

Dział

Słowiańszczyzna