Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.17

Słowa kluczowe:

Słownik gwar polskich Jana Karłowicza, Jan Karłowicz, polska leksykografia gwarowa, polska dialektologia

Abstrakt

From the History of Jan Karłowicz’s Słownik gwar polskich (‘A Dictionary of Polish Dialects’). Card Index and Publishing Efforts
The paper is devoted to the card index to Jan Karłowicz’s Słownik gwar polskich ‘A Dictionary of Polish Dialects’ which was identified by the end of May 2017th and is currently stored at the Archive of Science of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy of Learning in Cracow. The index provides indirect information about the creation of the first general dictionary of Polish dialects, and principally about the lexicographic method employed by Karłowicz. It is also a testimony to an ambitious, though eventually unrealized lexicographic project that was Wielki słownik języka polskiego ‘A Great Dictionary of Polish’ which was meant to comprise general Polish and dialectal vocabulary, and also include the etymological aspect. Archival materials related to the history of publication of the card index are a slice of the history of Polish dialectology which is all the more important in that it exposes the beginnings of this field.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Hodoryska H., 1989, Dzieje konkursu leksykograficznego im. Samuela Bogumiła Lindego (1876–1922), Wrocław.

Karaś H., 2011, Polska leksykografia gwarowa, Warszawa.

Karaś H., 2014, Z dziejów Słownika wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza. Rękopis a druk, „Prace Filologiczne” LXV, s. 187–204.

Karaś H., 2015, Jan Karłowicz jako językoznawca, „Laboratorium Kultury” 4: Jan Aleksander Karłowicz, s. 29–63.

Karaś M., 1961, Z historii badań nad słownictwem gwarowym, „Język Polski” XLI, s. 161–180, 355–369.

Karłowicz J., 1871, Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe, Warszawa.

Karłowicz J., 1876, Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” IV, s. XIV–XCIV.

Koniusz E., 2001, Polszczyzna z historycznej Litwy w Słowniku gwar polskich Jana Karłowicza, Kielce.

Koniusz E., 2005a, Jan Karłowicz jako językoznawca, etnograf i folklorysta – w setną rocznicę śmierci (1836–1903), „Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 18, s. 7–17.

Koniusz E., 2005b, O Karłowiczowskim Słowniku wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim i niektórych etymologiach w nim zawartych, [w:] E. Siemieniec-Gołaś, M. Pomorska (red.), Turks and non-Turks. Studies on the history of linguistic and cultural contacts, „Studia Turcologica Cracoviensia”, t. 10, Kraków, s. 209–216.

Kryński A.A., 1904, Jan Karłowicz jako językoznawca, [w:] Życie i prace, s. 120–164.

Majewski E., 1904, Jan Karłowicz (zarys życia), [w:] Życie i prace, s. 1–30.

Nitsch K., 1911/1958, Recenzja Słownika gwar polskich J. Karłowicza, „Rocznik Slawistyczny” IV, s. 199–243 [przedr. w: idem, Wybór pism polonistycznych, t. 4: Pisma dialektologiczne, Wrocław 1958, s. 195–225].

Okoniowa J., 2003, Jan Karłowicz. W setną rocznicę śmierci, „Język Polski” LXXXIII, s. 246–250.

Okoniowa J., 2012, Jan Karłowicz – uczony okresu przełomu, „LingVaria” nr 1 (13), s. 141–150.

Okoniowa J., 2013, Słownik gwar polskich Jana Karłowicza. Dziedzictwo. Inspiracje. Wyzwania, „Prace Filologiczne” LXIV, s. 245–258.

Pankowski Cz., 1979, Jan Karłowicz jako współtwórca Słownika warszawskiego, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 410–425.

Perzowa H., 1979, Jan Karłowicz jako dialektolog, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 426–436.

Rutkovska K., Praškevič E., 2016, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia… Jana Karłowicza – wyrazem wiedzy i zamiłowań lituanistycznych autora, „Acta Baltico-Slavica” 40, s. 93–108, [on-line:] https://doi.org/10.11649/abs.2016.017.

SGP: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–9, z. 2), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2), t. 1–3:

Wrocław – Warszawa – Kraków 1977–1991, t. 4–9, z. 2: Kraków 1992–2015.

SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś), Kraków 1900–1911.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1807–1814.

Sokólska U., 2013, Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego Jana Karłowicza jako źródło wiedzy o warsztacie leksykografa końca XIX w., „Prace Filologiczne” LXIV, s. 351–366.

Starnawski J. (oprac.), 1965, Korespondencja Jana Łosia z Hieronimem Łopacińskim, „Język Polski” XLV, s. 44–63.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz i in. (red.), Słownik języka polskiego, Wilno 1861.

SWOKarł: J. Karłowicz, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894–1905.

Życie i prace: Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa 1904.

Opublikowane

2017-11-15

Jak cytować

Rak, M. (2017) „Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze”, LingVaria, 12(24), s. 263–288. doi: 10.12797/LV.12.2017.24.17.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa