„Czwarta piramida” Jana Karłowicza. Kartoteka pierwszego w dziejach polskiej nauki słownika etnolingwistycznego

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.13.2018.26.13

Słowa kluczowe:

Jan Karłowicz, słownik etnolingwistyczny, historia polskiej etnolingwistyki

Abstrakt

Jan Karłowicz’s “Fourth Pyramid ”. Card Index of the First Ethnolinguistic Dictionary in the History of Polish Linguistics
The paper describes the card index of J. Karłowicz’s ethnolinguistic dictionary, identified in 2017 and currently held at the Archive of Science of Polish Academy of Sciences and Polish Academy of Arts and Sciences in Cracow. The aim is to discuss the contents of the index against the background of the achievements of contemporary Slavic ethnolinguistics and its two greatest accomplishments: Słownik stereotypów i symboli ludowych (ed. J. Bartmiński) and Славянские древности (ed. N.I. Tolstoj).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Wykaz rękopisów

Karłowicz J., Objaśnienia do słownika gwarowego, sygn. PAU KSG 3604/1899.

Karłowicz J., Przedmowa tymczasowa do Słownika gwar polskich, sygn. PAU KSG 3599/1899.

KSEKarł: Kartoteka słownika etnolingiwstycznego J. Karłowicza, sygn. PAU W I–191a.

Umowa między Mieczysławem Karłowiczem a Janem Łosiem, sygn. PAU KSG 3312/1904.

Literatura

Federowski M., 1897–1981, Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1891, t. 1, Kraków 1897; Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1893, t. 2, Kraków 1902; Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej

zgromadzone w latach 1877–1894, t. 3, Kraków 1903; Lud białoruski na Rusi Litewskiej.

Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905, t. 4, red. S. Poniatowski, Warszawa 1935; Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905, t. 5, red. A. Obrębska-Jabłońska, Warszawa 1958; Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone w latach 1877–1905, t. 6, red. A. Obrębska-Jabłońska, Warszawa 1960; Lud białoruski, t. 7, red. A. Obrębska-Jabłońska, Warszawa 1969; Lud białoruski na Rusi Litewskiej, t. 8, red. M. Czurak, Warszawa 1981.

Karłowicz J., 1871, Poradnik dla zbierających rzeczy ludowe, Warszawa.

Karłowicz J., 1873, Żyd wieczny tułacz. Legenda średniowieczna. Opowiedział i krytycznie rozebrał…, „Biblioteka Warszawska” III, s. 1–13, 214–232.

Karłowicz J., 1876a, Piękna Meluzyna i królewna Wanda, „Ateneum” II, s. 457–498, III, s. 137–167.

Karłowicz J., 1876b, Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” IV, s. XIV–XCIV.

Karłowicz J., 1881, Podanie o Walterze z Tyńca, „Ateneum” IV, s. 214–234.

Karłowicz J., 1899, Mitologia i filozofia, [w:] Prawda. Książka zbiorowa dla uczczenia dwudziestopięcioletniej działalności Aleksandra Świętochowskiego 1870–1895, Lwów, s. 197–205.

Karłowicz J., 1901, Najnowsze kierunki badań mitologicznych (podług J. Krála), „Wisła” XV, s. 580–589, 669–682.

Łopaciński H., 1904, Ludoznawstwo, mitologia, kultura pierwotna, [w:] Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903). Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 192–294.

Majewski E., 1896, Folklor czy prawiedza?, „Wisła” X, s. 692.

Majewski E., 1904, Jan Karłowicz (zarys życia), [w:] Życie i prace Jana Karłowicza (1836–1903).

Książka zbiorowa wydana staraniem i nakładem redakcji „Wisły”, Warszawa, s. 1–30.

Niebrzegowska-Bartmińska S., 2010, Dwa słowniki etnolingwistyczne – moskiewski i lubelski, [w:] W. Chlebda (red.), Etnolingwistyka a leksykografia. Tom poświęcony Profesorowi Jerzemu Bartmińskiemu, Opole, s. 21–32.

Piotrowski T., 2010, Słowniki języka polskiego, [w:] J. Bartmiński (red.), Współczesny język polski, wyd. III, Lublin, s. 601–618.

Rak M., 2017, Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działania wydawnicze, „LingVaria” nr 2 (24), s. 263–288, [on-line:] https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.17.

SFP: J. Krzyżanowski (red.), Słownik folkloru polskiego, Warszawa 1965.

SGK: B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. I–VII, Wrocław 1967–1976.

SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś), Kraków 1900–1911.

SSiSL: J. Bartmiński (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. I: Kosmos, z. 1: Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996; z. 2: Ziemia, woda, podziemie, Lublin

; z. 3: Meteorologia, Lublin 2012; z. 4: Świat, światło, metale, 2012; t. II: Rośliny, z. 1: Zboża, 2017.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

SWOKarł: J. Karłowicz, Słownik wyrazów obcego a mniej jasnego pochodzenia używanych w języku polskim, Kraków 1894–1905.

Tylor E.B., 1871, Primitive Culture. Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London [wyd. pol.: Cywilizacja pierwotna. Badania rozwoju mitologii, filozofii, wiary, mowy, sztuki i zwyczajów, t. 1–2, oprac. J. Karłowicz, tłum. Z. Kowerska, Warszawa 1896–1898].

WEPI: J. Aleksandrowicz (red.), Wielka encyklopedia powszechna ilustrowana, t. I–LV, Warszawa 1890–1914.

Opublikowane

2018-11-16

Jak cytować

Rak, M. (2018) „«Czwarta piramida» Jana Karłowicza. Kartoteka pierwszego w dziejach polskiej nauki słownika etnolingwistycznego”, LingVaria, 13(26), s. 183–200. doi: 10.12797/LV.13.2018.26.13.

Numer

Dział

Etnolingwistyka