Pragmatyka słowotwórczego działania (Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.19.06

Słowa kluczowe:

słowotwórstwo polskie, słowotwórstwo tekstowe, pragmatyczne funkcje derywatów słowotwórczych, słowotwórstwo kognitywne

Abstrakt

Pragmatics of word-formative action. (A continuation of M. Honowska’s thought on word-formative techniques of becoming.)

The author refers to selected syntheses and detailed analyses from among the many achievements of word-formation studies in the last fifty years, to briefly discuss the ways in which textual derivatives (belonging to parole) have been described. Particular attention is paid to M. Honowska’s views on the pragmatics of word-formative action. The timeliness of her thought is evident in the perspective of current research, and I believe that it is not so much thanks to Honowska’s intuition, as it is to the accuracy of her opinions, forecasting the paths of word-formative interests and research, and of future development of word-formative methodology. Such description serves as a background for considerations on modern interpretations of textual word-formative expressions. Appreciating the importance of word-formative advertising mechanisms presented in E. Rogowska- Cybulska’s book, the main part of this paper outlines the horizon of research that would need to be accepted in order to fully realize the functioning and the role of word formation in advertising. Textual derivatives are discussed from the perspective of the phenomenon of linguistic usage, i.e. in their relation to a specific speech act, directing their interpretation in such a way as to highlight the activity of both participants of the particular speech act in which they feature.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Chruścińska K., 1978, O formacjach potencjalnych i okazjonalizmach, [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, „Prace Językoznawcze – Polska Akademia Nauk” nr 91, Wrocław, s. 69–79.

Grzegorczykowa R., 1993, O pojęciu nominacji językowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego”. „Prace Językoznawcze” nr 17–18, Gdańsk, s. 99–103.

Honowska M., 1979, Ewolucja metod polskiego słowotwórstwa synchronicznego w dziesięcioleciu 1967–1977, „Prace Komisji Językoznawstwa – Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie” nr 50, Wrocław.

Honowska M., 1994, Problem nominacji, „Poradnik Językowy” nr 5−6, s. 88–90.

Kaproń-Charzyńska I., 2007, Pragmatyczna funkcja formantów w opisie derywatów, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 147–156.

Kleszczowa K., 2012, Polskie badania słowotwórcze u progu XXI wieku, [w:] M. Grochowski (red.), Językoznawstwo w Polsce. Kierunki badań i perspektywy rozwoju. Materiały z sesji jubileuszowej Komitetu Językoznawstwa PAN, Warszawa, s. 125–137.

Kubriakowa Je., 1986, = E.C. Kubrâkova, Nominativnyj aspekt rečevojdeâtelʹnostu, Moskva.

Kubriakowa Je., 2004, = E.C. Kubrâkova, Âzyk i znanie, Mockva, „Âzyki slavânskoj kulʹtury”.

Langacker R.W., 2003, Model dynamiczny oparty na uzusie językowym, [w:] E. Dąbrowska, W. Kubiński (red.), Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego, „Językoznawstwo Kognitywne” nr 6, Kraków, s. 30–117.

Langacker R.W., 2009, Gramatyka kognitywna. Wprowadzenie, Kraków.

Nagórko A., 1998, Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem), Warszawa.

Nagórko A, 2000, Nomen, nominacja, nominalizacja, [w:] K. Kleszczowa, L. Selimski (red.), Słowotwórstwo a inne sposoby nominacji. Materiały z 4. Konferencji Komisji Słowotwórstwa przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. Katowice, 27−29 września 2000 r., Katowice, s. 32–39.

Nagórko A., 2003a, Tendencje w sferze pragmatyczno-stylistycznej, [w:] Ohnheiser 2003, s. 189–197.

Nagórko A., 2003b, Różnicowanie i unifikacja środków słowotwórczych w służbie pragmatyki, [w:] Ohnheiser 2003, s. 217–233.

Nowakowska-Kempna I., 1997, Koncepcje semantyki a definiowanie jednostek językowych, [w:] B. Falińska (red.), Witold Doroszewski. Mistrz i Nauczyciel, Łomża, s. 59–70.

Ohnheiser I. (red.), 2003, Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. 1. Słowotwórstwo. Nominacja, Opole.

Puzynina J., 1967, Pojęcie regularnej i nieregularnej konstrukcji morfemowej a fakty słowotwórcze, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” XXV, s. 91–102.

Puzynina J., 2007, Słowotwórstwo – po dwudziestu pięciu latach, [w:] H. Burkhard, A. Nagórko (red.), Sprachliche Kategorien und die Slawische Wortbildung, Hildesheim – Zürich – New York, s. 19–31.

Rogowska-Cybulska E., 2013, Słowotwórstwo na usługach reklamy. Mechanizmy tekstowe, Gdańsk.

Waszakowa K., 2002, Perspektywy kognitywnego opisu słowotwórstwa (kognitywna interpretacja znaczenia derywatu), [w:] J. Siatkowski (red.), Językoznawstwo. Prace na XIII Międzynarodowy Kongres Slawistów w Lublanie 2003, „Z Polskich Studiów Slawistycznych” ser. 10, Warszawa, s. 253–262.

Waszakowa K., 2007a, Derywaty słowotwórcze w tekście, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXIII, s. 125–138.

Waszakowa K., 2007b, Dynamika zjawisk słowotwórczych w tekście, [w:] Z. Rudnik-Karwatowa (red.), Językoznawstwo. Prace na XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, „Z Polskich Studiów Slawistycznych” ser. 11, Warszawa, s. 227–236.

Waszakowa K., 2009, Nowe derywaty słowotwórcze w ujęciu kognitywno-dyskursywnym, [w:] V.A. Vinogradov, V.F. Novodranova, N.K. Râbceva (red.), Gorizonty sovremennoj lingvistiki. Tradicii i novatorstvo. Sbornik v čestʹ E.S. Kubrâkovoj, Moskva, „Âzyki clavânskux kulʹtyp”, s. 365–374.

Waszakowa K., 2014, Współczesna myśl słowotwórcza a dydaktyka uniwersytecka (wybrane zagadnienia), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXX, s. 167–187.

Waszakowa K., w druku, Kognitywistyczne ujęcia derywatów słowotwórczych a koncepcja Miloša Dokulila.

Ziemska Je., [= E.A. Земская], 1992, Slvoobrazovanie kak deâtelʹnostʹ, Moskva.

Pobrania

Opublikowane

2015-03-01

Jak cytować

Waszakowa, K. . (2015) „Pragmatyka słowotwórczego działania (Kontynuacja myśli Marii Honowskiej o technikach stawania się form słowotwórczych)”, LingVaria, 10(19), s. 99–108. doi: 10.12797/LV.10.2015.19.06.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna