Początki językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Poznańskim

Autor

  • Alicja Pihan-Kijasowa Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.16

Słowa kluczowe:

historia nauki, Uniwersytet Poznański, językoznawstwo polonistyczne, ludzie nauki, obszary badawcze

Abstrakt

The Origins of Polish Language Studies at Poznań University

Linguistic studies on the Polish language and literature were first conducted at the Faculty of Philosophy of Poznań University (established in 1919). Studies on literary theory were pursued in the Department of History of Polish Literature, whereas linguistic studies in the Department of Slavic Philology and Indo-European Linguistics. Initially, these studies were supervised by scholars who came from the Jagiellonian University in Cracow: Mikołaj Rudnicki and Tadeusz Lehr-Spławiński, as well as Stanisław Dobrzycki who was active in two fields, theory of literature and linguistics. It was only in 1922 that the Department of the Polish Language was established thanks to the efforts of Edward Klich, who also came from Cracow. At first, Polish language studies at Poznań University concentrated on two fields: onomastics (with components of etymology), and dialectology. More comprehensive research was conducted since the establishment of the Department of the Polish Language which was joined by a new generation of linguists, including graduates of Poznań University.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bieńkowski W., 1973, Łęgowski Józef, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XVIII, Wrocław, s. 353–356.

GSB: Gostyński słownik biograficzny, [on-line:] https://www.muzeum.gostyn.pl/GOSTYŃSKI%20SŁOWNIK%20BIOGRAFICZNY.

Kaniewska B., 2018, O początkach i nie tylko, [w:] B. Judkowiak, S. Wysłouch, S. Karolak, A. Piotrowicz (red.), Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. 1: Okres międzywojenny i lata okupacji, Poznań, s. 11–18.

Kijas A., Walczak B., 2010, Ksiądz Stanisław Kozierowski – onomasta i historyk, [w:] S. Kozierowski, Studia onomastyczno-historyczne, wstęp i dobór tekstów A. Kijas, B. Walczak, „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 44, Poznań, s. 9–44.

Kuraszkiewicz W., 1973, Językoznawstwo polskie i słowiańskie na Uniwersytecie Poznańskim (1919–1969), [w:] G. Labuda (red.), Nauka w Wielkopolsce: przeszłość i teraźniejszość: studia i materiały: praca zbiorowa, Poznań, s. 499–540.

Łukomski G., 2019, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pięć wieków tradycji, [on-line:] https://amu.edu.pl/__data/assets/pdf_file/0015/50523/Uniwersytet-im.-Adama-Mickiewicza-w-Poznaniu-Piec-wiekow-tradycji.pdf.

Maciejewski J., 2018, Uniwersyteckie tradycje filologii polskiej w Poznaniu, [w:] B. Judkowiak, S. Wysłouch, S. Karolak, A. Piotrowicz (red.), Stulecie poznańskiej polonistyki (1919–2019), t. 1: Okres międzywojenny i lata okupacji, Poznań, s. 21–61.

Prażmowski M., 1963, Działalność naukowa i pedagogiczna Stanisława Dobrzyckiego, Poznań.

Rzetelska-Feleszko E., 1987, Językoznawstwo zachodniosłowiańskie w Polsce: przewodnik, Warszawa.

Siudut A., 1951, Bibliografia prac naukowych Tadeusza Lehra-Spławińskiego 1911–1950, „Przegląd Zachodni” nr 7–8, s. 610–624.

Skarżyński M., Walczak B., 2009, Profesor Henryk Ułaszyn (1874–1956), [w:] H. Ułaszyn, Studia onomastyczne i socjolingwistyczne, wstęp i dobór tekstów M. Skarżyński, B. Walczak, „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 41, Poznań, s. 9–37.

Stieber Z., 1962, Tadeusz Lehr-Spławiński jako slawista i polonista (w pięćdziesięciolecie twórczości naukowej), „Język Polski” XLII, s. 1–7.

[Ułaszyn H.], 1955, Bibliografia prac, artykułów i notatek Henryka Ułaszyna opublikowanych w latach 1898–1954 (zestawił autor), „Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego” II, s. 13–50.

Urbańczyk S., 1993, Dwieście lat polskiego językoznawstwa (1751–1950), „Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU” 60, Kraków.

Walczak B., 2011, Edward Klich – życie i twórczość naukowa, [w:] E. Klich, O polszczyźnie i cygańszczyźnie, wstęp i dobór tekstów B. Walczak, „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 61, Poznań, s. 9–22.

Walczak B., 2014, Mikołaj Rudnicki – życie i dzieło, [w:] M. Rudnicki, Językoznawstwo ogólne – Paleoslawistyka – Onomastyka – Historia języka – Posnaniana, wstęp i dobór tekstów B. Walczak, „Klasycy Nauki Poznańskiej”, t. 69, s. 11–33.

Zabrocki L., 1960, Bibliografia prac, artykułów i recenzji naukowych Mikołaja Rudnickiego do końca r. 1959, „Slavia Occidentalis” 20, s. 19–27.

Zagórski Z., 2011, Językoznawstwo polskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w latach 1919–2009 (w zarysie), „Poznańskie Spotkania Językoznawcze. Zeszyt Specjalny”, Poznań.

Pobrania

Opublikowane

2020-08-23

Jak cytować

Pihan-Kijasowa, A. . (2020) „Początki językoznawstwa polonistycznego na Uniwersytecie Poznańskim”, LingVaria, 15(2(30), s. 209–220. doi: 10.12797/LV.15.2020.30.16.

Numer

Dział

Z przeszłości językoznawstwa