Filologiczne wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski Život Krista Pána

Autor

  • Karolina Borowiec Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.14

Słowa kluczowe:

wydanie, badania porównawcze, apokryf, transkrypcja, Rozmyślanie przemyskie, Život Krista Pána

Abstrakt

A philological edition of Rozmyślanie przemyskie and the Czech Život Krista Pána

The goal of the paper is to evaluate the editorial decisions made by the editors of the only transcribed philological edition of Rozmyślanie przemyskie (the so-called Freiburg edition), by confronting it with the text of Život Krista Pána, a Czech apocrypha preserved in several copies the oldest of which dates back to the first half of the 14th century. The basis for the analysis are materially and linguistically similar fragments of both apocrypha. The presented survey not only validates or questions various editorial decisions, but also once again shows that a transcription of an Old Polish text is to a considerable extent its interpretation, and that designing such a transcription is an unusually difficult task which requires a large amount of work and a specific set of skills.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bobowski M., 1893, Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do końca XVI w., Kraków.

Borowiec K., w druku, W poszukiwaniu czeskiego kontekstu Rozmyślania przemyskiego.

Rozmyślanie przemyskie a Život Krista Pána. Rekonesans, [w:] J. Bartmiński, A. Timofiejew (red.), Rozmyślanie przemyskie – świadectwo średniowiecznej kultury religijnej i językowej.

Brückner A., 1900, Apokryfy średniowieczne, cz. 1, Kraków.

Dobrzeniecki T., 1969, Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego, [w:] J. Lewański (red.), Średniowiecze. Studia o kulturze, t. 4, Wrocław, s. 196–521.

Kozaryn D., 2001, Kształt stylistyczny Rozmyślań dominikańskich na tle innych pasji staropolskich, Szczecin.

Krążyńska Z., 1995a, Warstwy stylistyczne Rozmyślania przemyskiego, [w:] Z. Krążyńska, Z. Zagórski (red.), Język polski – historia i współczesność, Poznań, s. 45–52.

Krążyńska Z., 1995b, Ze składni Rozmyślania przemyskiego, [w:] M. Białoskórska, A. Belchnerowska (red.), Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny, t. 2, Szczecin, s. 285–292.

Krążyńska Z., Twardzik W., 1996, Ze składni Rozmyślania przemyskiego. Przysłówki potem i natychmiast w zdaniach pozostających w stosunku czasu, [w:] S. Mikołajczak, A. Sieradzki (red.), W przyjacielskim kręgu. Prace ofiarowane Profesorowi Zygmuntowi Zagórskiemu w 70. rocznicę urodzin, Poznań, s. 180–190.

Laskowski R., Twardzik W., 2005, Samogłoski nosowe w Rozmyślaniu przemyskim, „Język Polski” LXXXV, cz. I, z. 3, s. 171–184; cz. II, z. 4, s. 257–267; cz. III, z. 5, s. 366–377.

Mazurkiewicz R., 2007, Kilkanaście dalszych uzupełnień do źródeł Rozmyślania przemyskiego, [w:] R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków, s. 198–201.

Mika T., 2002, Maryja, Jezus, Bóg w Rozmyślaniu przemyskim. O nazywaniu osób, „Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza” nr 17, Poznań.

Mika T., 2004, Tytuły w Rozmyślaniu przemyskim. Część I – struktura, [w:] S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś I. Materiały z konferencji, Gniezno, 15–17 kwietnia 2002, Poznań, s. 309–317.

Mika T., 2005, Tytuły w Rozmyślaniu przemyskim. Część II – stylistyczne ukształtowanie, [w:] S. Mikołajczak, T. Węcławski (red.), Język religijny dawniej i dziś II. Materiały z konferencji, Gniezno, 3–5 czerwca 2004, Poznań, s. 52–61.

Mika T., 2013, Genetyczna wielowarstwowość i złożoność tekstów staropolskich a ich badania historycznojęzykowe. Rekonesans, „Biuletyn PTJ” z. LXVIII, s. 131–145.

Mika T., 2015, Problemy z Rozmyślaniem przemyskim. Formułowanie sądów ogólnych a wielowarstwowość średniowiecznego tekstu, „LingVaria” X, nr specjalny, s. 87–104.

Mika T., Rojszczak-Robińska D., w druku, Kanon wiedzy o Rozmyślaniu przemyskim, [w:] J. Bartmiński, A. Timofiejew (red.), Rozmyślanie przemyskie – świadectwo średniowiecznej kultury religijnej i językowej.

MSS: J. Bělič, A. Kamiš, K. Kučera, Malý staročeský slovník, Praha 1978.

Rojszczak D., 2007, Do spisu źródeł Rozmyślania przemyskiego, [w:] R. Laskowski, R. Mazurkiewicz (red.), Amoenitates vel lepores philologiae, Kraków, s. 276–284.

Rojszczak-Robińska D., 2012, Jak pisano Rozmyślanie przemyskie?, Poznań.

Rojszczak-Robińska D., 2015, Łacińskie źródła Rozmyślania przemyskiego. Pytania, problemy, perspektywy, [w:] T. Mika, D. Rojszczak-Robińska, O. Stramczewska (red.), Jak badać teksty staropolskie, „Staropolskie Spotkania Językoznawcze” t. 1, Poznań, s. 135–154.

Rojszczak-Robińska D., w druku, Od podobieństwa do pokrewieństwa. Zarys monografii o relacjach między staropolskimi narracjami biblijno-apokryficznymi, Gdańsk.

RP: W. Twardzik, F. Keller (wyd. i oprac.), Rozmyślanie przemyskie. Transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, Transkription, lateinische Vorlagen deutsche Übersetzung, t. 1, „Monumenta linguae Slavicae dialecti veteris” t. XL, Weiher – Freiburg i. Br 1998.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 1999, Archaizmy fleksyjne w Rozmyślaniu przemyskim, cz. 6: Archaiczne formy part. praet. act. I typu przyszed, kupiw, lizw ‘przyszedłszy, kupiwszy, liznąwszy’, „Język Polski” LXXIX z. 1–2, s. 35–46.

Rzepka W.R., Twardzik W.B., 2008, Jeszcze jeden kresowizm w Rozmyślaniu przemyskim: imiesłów czynny chciąc, „Język Polski” LXXXVIII, z. 4–5, s. 348–352.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Wrocław–Kraków 1953–2002.

StčS: I. Němec, J. Pečírková (red.), Staročeský slovník, Praha 1968–2008.

Stramczewska O., 2013, Transkrypcja Rozmyślania przemyskiego a sposób myślenia o składni tekstu, „Slavia Occidentalis” nr 70, s. 115–133.

Stramczewska O., 2014, Interpunkcja transkrypcji. Znad Rozmyślania przemyskiego, Lublin.

Twardzik W., 1997, O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna, Kraków.

Wanicowa Z., 2009, Ignota, dubia, reperta. Czytać i rozumieć staropolszczyznę, Kraków.

Wójcik R., 2014, Tłumacz, wykładacz, kompilator czy autor? Wokół kompozycji Żywota Pana Jezu Krysta Baltazara Opeca i jego stosunku do Meditaciones vite Christi, [w:] B. Opec, Żywot Pana Jezu Krysta, Poznań, s. XXXI–XCII.

Zasady wydawania: K. Górski, W. Kuraszkiewicz, F. Pepłowski, S. Saski, W. Taszycki, S. Urbańczyk, S. Wierczyński, J. Woronczak (oprac.), Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955.

ŽKP: Stluka M. (oprac.), Život Krista Pána, Brno 2006.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Borowiec, K. . (2015) „Filologiczne wydanie Rozmyślania przemyskiego a czeski Život Krista Pána”, LingVaria, 10(20), s. 179–191. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.14.

Numer

Dział

Z poznańskich badań nad staropolszczyzną