Glosa do terminu wyrażenia funkcyjne

Autor

  • Henryk Wróbel Uniwersytet Śląski, Katowice; Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.1SP.15

Słowa kluczowe:

gramatyka polska, części mowy, wyrażenia funkcyjne

Abstrakt

A comment on the term “functional expressions”

The goal of the paper is to verify a set of expressions which should be considered functional. Accepting M. Grochowski’s 1997 general characterization of functional expressions relating to the semanticsyntactic plane, the present author also upholds, from 1995, that the term “functional expression” ought to apply as well to expressions which fulfill auxiliary roles in the creation of the formal syntactic structure of utterances. These are those components of multi-word linguistic units which are bereft of individual meaning, and are synonymous with semantically full lexemes belonging to various parts of speech, primarily adverbs, conjunctions, inflected and uninflected relators, but also verbs in so-called periphrastic (verbal-nominal) expressions.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., Krajewska M., 1995, Słownik wyrazów kłopotliwych, Warszawa.

Bogusławski A., 1978, Jednostki języka a produkty językowe. Problem tzw. orzeczeń peryfrastycznych, [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław, s. 17–30.

Bogusławski A., Danielewiczowa M., 2005, Verba polona abscondita. Sonda słownikowa III, Warszawa.

Grochowski M., 1976, Przyimek jako wykładnik relacji semantycznych między wyrażeniami predykatywnymi, „Polonica” II, s. 73–91.

Grochowski M., 1984, Projekt klasyfikacji syntaktycznej polskich leksemów nieodmiennych, „Polonica” X, s. 73–97.

Grochowski M., 1986, Polskie partykuły. Składnia, semantyka, leksykografia, „Prace Instytutu Języka Polskiego” 62, Wrocław.

Grochowski M. (red.), 1995, Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Toruń.

Grochowski M., 1997, Wyrażenia funkcyjne. Studium leksykograficzne, „Prace Instytutu Języka Polskiego” 104, Kraków.

Grochowski M., 2002, Wielowyrazowe jednostki funkcyjne. Wprowadzenia do problematyki, [w:] A. M. Lewicki (red.), Problemy frazeologii europejskiej V, Lublin, s. 35–50.

Jędrzejko E. (red.), 1998, Słownik polskich zwrotów werbo-nominalnych. Zeszyt próbny, Warszawa.

Kleszczowa K., Szczepanek A. (red.), 2014, Wyrażenia funkcyjne w perspektywie diachronicznej, synchronicznej i porównawczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach” nr 3141, Katowice.

Laskowski R., 1984, Podstawowe pojęcia morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 9–57.

Laskowski R., 1998, Zagadnienia ogólne morfologii, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.) Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 27–86.

Mel’čuk I.A., 1988, Dependency Syntax: Theory and Practice, Albany.

Przybylska R., 2002, Polisemia przyimków polskich w świetle semantyki kognitywnej, „Językoznawstwo Kognitywne. Studia i Analizy” 1, Kraków.

Wajszczuk J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa.

Wajszczuk J., 2000, Can a division of lexemes according to syntactic criteria be consistent?, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LV, s. 20–38.

Wróbel H., 1995a, Co to są leksemy funkcyjne?, [w:] M. Grochowski (red.), Wyrażenia funkcyjne w systemie i tekście, Toruń, s. 7–15.

Wróbel H., 1995b, Problemy dyskusyjne w syntaktycznej klasyfikacji polskich leksemów, „Studia Gramatyczne” XI, s. 7–18.

Wróbel H., 1996, Nowa propozycja klasyfikacji syntaktycznej polskich leksemów, [w:] idem (red.), Studia z leksykologii i gramatyki języków słowiańskich, Kraków, s. 53–60.

Wróbel H., 1998, Czasownik, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 546–561.

Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Kraków.

Opublikowane

2015-04-01

Jak cytować

Wróbel, H. . (2015) „Glosa do terminu wyrażenia funkcyjne”, LingVaria, 10(Spec.), s. 173–179. doi: 10.12797/LV.10.2015.1SP.15.

Numer

Dział

Artykuły