Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy

Cz. II

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.33.04

Słowa kluczowe:

pragmalingwistyka, akty mowy, estetyczne akty mowy, operatory interakcyjne, afektotwórcze akty pośrednie

Abstrakt

AESTHETIC ACTS OF SPEECH AS A SUBJECT OF PRAGMALINGUISTICS: STATUS, FUNCTIONS, FORMS: PART 2

Aesthetic speech acts, i.e. affect-creating speech acts that are produced by the sender to make the receiver have an aesthetic experience, may be fulfilled in four different ways. They are produced by means of semantic content which is conventionally associated with beauty or ugliness. They may also be fulfilled through operations on the form and structure of a speech act. The next way is to produce them using a context that contains objects of aesthetic value. The last type of aesthetic speech acts arises when they are uttered in a specific, aesthetic manner.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Barthes R., 1957, Mythologies, Paris.

Brzeziński J., Piątkowski C., 1998, Kategoria poetyzmu leksykalnego w analizie lingwistycznej tekstu artystycznego, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LIV, s. 5–12.

Dijk T.A. van, 1992, Text and Context. Explorations in the Semantics and Pragmatics of Discourse, „Longman Linguistics Library”, t. 21, London.

Fingerhut J., Prinz J.J., 2020, Aesthetic Emotions Reconsidered, „The Monist” 103, nr 2, s. 223–239, https://doi.org/10.1093/monist/onz037. DOI: https://doi.org/10.1093/monist/onz037

Gorzelana J., 2014, Poetyzmy i ich funkcja w poezji religijnej polskiego oświecenia (na wybranych przykładach), „Opera Slavica” XXIV, nr 1, s. 11–20.

Grice H.P., 1989, Studies in a Way of Words, Cambridge – London.

Hobohm H.-Ch., 1991, Der ästhetische Text als Depositum von Weisheit, [w:] A. Assman (red.), Weisheit. Archäologie der literarischen Kommunikation III, München, s. 547–554. HTC: HTC – Design, HTC Polska, [on-line:] https://www.htc.com/pl/smartphones/htc-10-lifestyle-design.

Jakobson R., 1960/1989, Poetyka w świetle językoznawstwa, [w:] idem, W poszukiwaniu istoty języka. Wybór pism, t. 2, red. nauk. i wstęp M.R. Mayenowa, „Biblioteka Myśli Współczesnej. Seria z Kostką”, Warszawa, s. 77–124.

Kiklewicz A., 2004, Podstawy składni funkcjonalnej, Olsztyn.

Kiklewicz A., 2020, Èstetičeskij aspekt vozdejstviâ SMI (na primere žurnalistiki i Interneta), „Filologičeskie nauki” 6, s. 16–24.

Kwesi R., 2019, Semantic Meaning and Content: The Intractability of Metaphor, „Studia Semiotyczne” XXXIII, nr 1, s. 105–134, https://doi.org/10.26333/sts.xxxiii1.07.

Lewiński P., 2017, Retoryka jako narzędzie opisu komunikatów reklamowych, [w:] M. Wszołek (red.), Manual – reklama. Podręcznik z zakresu projektowania komunikacji, „Communication Design”, Wrocław, s. 35–120.

Lisowska-Magdziarz M., 2019, Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów, Kraków, https://doi.org/10.12797/9788381381178. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381381178

Lotman J.M., 1970, Struktura hudožestvennogo teksta, Moskva.

Lotman J.M., 1972, Analiz poètičeskogo teksta, Leningrad.

Mayenowa M.R., 1974, Poetyka teoretyczna. Zagadnienia języka, „Vademecum Polonisty”, Wrocław.

Mszana: „Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata” – Dzień Języka Ojczystego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej, [on-line:] https://www.mszana.pl/galerie,2478.html.

Mydlarz K., 2020, Granice mojego języka wyznaczają granice mojego świata, Gazzetta Italia, 7 V, [on-line:] https://www.gazzettaitalia.pl/pl/granice-mojego-jezyka-wyznaczaja-granice-mojego-swiata.

Mytych-Forajter B., 2010, Czułe punkty Grochowiaka. Szkice i interpretacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2813, Katowice.

Nęcki Z., 2000, Komunikacja międzyludzka, Kraków.

Pazura S., 1990, Pojęcie uczucia estetycznego w teorii Maxa Raphaela, „Sztuka i Filozofia” 3, s. 171–183.

Potocka M.A., 2007, Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Warszawa.

Skubalanka T., 1984, Historyczna stylistyka języka polskiego. Przekroje, „Vademecum Polonisty”, Wrocław.

Skubalanka T., 2002, Podstawy analizy stylistycznej. Rozważania o metodzie, Lublin.

Sławiński J., 1974, Dzieło, język, tradycja, Warszawa.

Soćko A., 2014, Kreatywność językowa Roberta Makłowicza: styl językowy programu TV „Makłowicz w podróży”, „Prace Językoznawcze” XVI, nr 2, s. 81–93.

Szymańska B., 2002, Haiku i literatura polska przełomu XIX i XX w. O estetycznej wartości nastroju, „Estetyka i Krytyka” 2, nr 1, s. 1–33.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Widerski J., 2016, Metafora jako środek kreacji w reklamie, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 17, nr 1, s. 13–16.

Wierzbicka A., 1973, Akty mowy, [w:] M.R. Mayenowa (red.), Semiotyka i struktura tekstu.

Studia poświęcone VII Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów, Warszawa 1973, Wrocław, s. 201–219.

Wszołek M., 2016, O dwóch dyskursach mówienia o reklamie, [w:] M. Grech, A. Siemes, M. Wszołek (red.), Badanie i projektowanie komunikacji 5, „Seria Projektowanie Komunikacji”, Wrocław, s. 43–56.

Opublikowane

2022-05-18

Jak cytować

Kiklewicz, A. i Przybyszewski, S. (2022) „Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. II”, LingVaria, 17(1(33), s. 39–52. doi: 10.12797/LV.17.2022.33.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne