Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy

Cz. I

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.32.04

Słowa kluczowe:

pragmalingwistyka, akty mowy, estetyczne akty mowy, operatory interakcyjne, afektotwórcze akty pośrednie

Abstrakt

Aesthetic Acts of Speech as a Subject of Pragmalinguistics: Status, Functions, Forms. Part 1

In the paper, the status and features of aesthetic speech acts are discussed. They are a research phenomenon at the junction of two disciplines: pragmatics and stylistics. The authors treat aesthetic speech acts as these kinds of speech acts that are produced by the sender with an intention to make the receiver have an aesthetic experience, however, they are not limited solely to the field of literature. No performative verbs can be ascribed to them, therefore they may be categorized as indirect stimulating acts. Moreover, the aesthetic function performed by such speech acts is frequently accompanied by other linguistic functions.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Admoni V.G., 1994, Sistema form rečevogo vyskazyvaniâ, Sankt-Peterburg.

Adorno T.W., 1994, Teoria estetyczna, Warszawa.

Austin J.L., 1993, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozoficzne, Warszawa.

Bauer Z., 2000, Gatunki dziennikarskie, [w:] idem, E. Chudziński (red.), Dziennikarstwo i świat mediów, wyd. 2 zm. i rozsz., Kraków, s. 143–173.

Black E., 2006, Pragmatic Stylistics, Edinburgh.

Dem’ânkov V.Z., 2016, Âzykovaâ kreativnost’ v hudožestvennom tvorčestve, „Trudy Instituta russkogo âzyka im. V.V. Vinogradova” 7 (4), s. 29–35.

Dobrzyńska T., 2001, Od niespójności do (super)koherencji. Rola metatekstu w utworze literackim, [w:] A. Pajdzińska, R. Tokarski (red.), Semantyka tekstu artystycznego, Lublin, s. 47–57.

Fedosûk M.Û., 1997, Issledovanie sredstv rečevogo vozdejstviâ i teoriâ žanrov rečy, [w:] V.E. Gol’din (red.), Žanry reči, Saratov, s. 66–88.

Ginet C., 1979, Performativity, „Linguistics and Philosophy” 3, s. 245–265, https://doi.org/10.1007/BF00126512. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00126512

Głutkowska-Polniak A., 2017, Dizajn w kontekście estetyki. Jego początki, przeobrażenia i konotacje, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 3588, Katowice.

Gumperz J.J., 1992, Contextualization and Understanding, [w:] A. Duranti, Ch. Goodwin (red.), Rethinking Context. Language as an Interactive Phenomenon, Cambridge, s. 229–252.

Heinemann W., Viehweger D., 1991, Textlinguistik. Eine Einführung, Tübingen, https://doi.org/10.1515/9783111376387. DOI: https://doi.org/10.1515/9783111376387

Hobohm H.-Ch., 1991, Der ästhetische Text als Depositum von Weisheit, [w:] A. Assman (red.), Weisheit. Archäologie der literarischen Kommunikation III, München, s. 547–554.

Huang Y., 2012, The Oxford Dictionary of Pragmatics, Oxford, https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199697960.001.0001. DOI: https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780199697960.001.0001

Johansen J.D., 2002, Literary Discourse: A Semiotic-Pragmatic Approach to Literature, Toronto, https://doi.org/10.3138/9781442676725. DOI: https://doi.org/10.3138/9781442676725

Kazankova E.A., 2010, Korrelâcii meždu sostavom personažej i illokutivnoj strukturoj ih kommunikativnyh partij (na materiale povestej G. Ŝerbakovoj i L. Ulickoj), „Učenye zapiski UO VGU im. P.M. Mašerova” 10, s. 19–26. DOI: https://doi.org/10.2165/11206230-000000000-00000

Kiklewicz A., 2007, Zrozumieć język. Szkice z filozofii języka, semantyki, lingwistyki komunikacyjnej, Łask.

Kiklewicz A., 2020, Fenomeny komunikacji (normy i dewiacje w zachowaniach językowych), Olsztyn.

Leont’ev A.A., 1968, Obŝestvennye funkcii âzyka i ego funkcional’nye èkvivalenty, [w:] F.P. Filin (red.), Âzyk i obŝestvo, Moskva, s. 99–110.

Levinson S.C., 2010, Pragmatyka, Warszawa.

Lisowska-Magdziarz M., 2019, Znaki na uwięzi. Od semiologii do semiotyki mediów, Kraków, https://doi.org/10.12797/9788381381178. DOI: https://doi.org/10.12797/9788381381178

Mastandrea S., 2015, How Emotions Shape Aesthetic Experiences, [w:] P.P.L. Tinio, J.K. Smith (red.), The Cambridge Handbook of the Psychology of Aesthetics and the Arts, Cambridge, s. 500–518, https://doi.org/10.1017/CBO9781139207058.024. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9781139207058.024

Maturana H.R., Varela F.J., 1987, The Tree of Knowledge. The Biological Roots of Human Understanding, Boston.

Meister J.C., 2008, Computing Action. A Narratological Approach, Berlin – New York.

Mečkovskaâ N.B., 1996, Social’naâ lingvistika, Minsk.

Mey J.L., 1999, When Voices Clash. A Study in Literary Pragmatics, Berlin, https://doi.org/10.1515/9783110801415. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110801415

Mey J.L., 2001a, Literary Pragmatics, [w:] D. Schiffrin, D. Tannen, H.E. Hamilton (red.), The Handbook of Discourse Analysis, London, s. 787–797, https://doi.org/10.1002/9780470753460.ch41. DOI: https://doi.org/10.1002/9780470753460.ch41

Mey J.L. 2001b, Pragmatics: An Introduction, wyd. 2, Oxford – Malden.

Morgan A., 2017, Solving the Puzzle of Aesthetic Assertion, „Southwest Philosophy Review” 33, nr 1, s. 95–103, https://doi.org/10.5840/swphilreview201733110. DOI: https://doi.org/10.5840/swphilreview201733110

Norrick N., 2001, On the Conversational Performance of Narrative Jokes: Toward an Account of Timing, „Humor” 14, s. 255–274, https://doi.org/10.1515/humr.2001.003. DOI: https://doi.org/10.1515/humr.2001.003

Olsen S.H., Pettersson A. (red.), 2005, From Text to Literature. New Analytic and Pragmatic Approaches, London, https://doi.org/10.1057/9780230524170. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230524170

Petrey S., 1990, Speech Acts and Literary Theory, London.

Pilkington A., 2010, Literary Pragmatics, [w:] L. Cummings (red.), The Pragmatics Encyclopedia, Abingdon, s. 251–253.

Pisarkowa K., 1994, Z pragmatycznej stylistyki, semantyki i historii języka. Wybór zagadnień, Kraków.

Potocka M.A., 2007, Estetyka kontra sztuka. Kompromitacja założeń estetycznych w konfrontacji ze sztuką nowoczesną, Warszawa.

Pratt M.L., 1977, Toward a Speech Act Theory of Literary Discourse, Bloomigton – London.

Sell R.D. (red.), 1991, Literary Pragmatics, London.

Sil’man T., 1977, Zametki o lirike, Leningrad.

Sławiński J., 1974, Dzieło. Język. Tradycja, Warszawa.

Stępnik K., 1988, Filozofia metafory, Lublin.

Traugott E.C., 1973, Generative Semantics and the Concept of Literary Discourse, „Journal of Literary Semantics” 2, s. 5–22. DOI: https://doi.org/10.1515/jlse.1973.2.1.5

Vendler Z., 1976, Illocutionary Suicide, [w:] A.F. MacKay, D.D. Merrill (red.), Issues in the Philosophy of Language. Proceedings of the 1972 Oberlin Colloquium in Philosophy, New Haven, s. 135–145.

Wanat T., 2006, Rola efektu pierwszeństwa w publikacjach prasowych, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 1, s. 205–214.

Zeller C., 2010, Ästhetik des Authentischen: Literatur und Kunst um 1970, Berlin – Boston, https://doi.org/10.1515/9783110227215. DOI: https://doi.org/10.1515/9783110227215

Opublikowane

2021-11-18

Jak cytować

Kiklewicz, A. i Przybyszewski, S. (2021) „Estetyczne akty mowy jako przedmiot pragmalingwistyki: status, funkcje, formy: Cz. I”, LingVaria, 16(2(32), s. 31–43. doi: 10.12797/LV.16.2021.32.04.

Numer

Dział

Zagadnienia ogólne