Funkcje wyrazów o postaci jak by w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych. Na podstawie badań korpusowych

Słowa kluczowe: tekst mówiony, wypowiedź nieoficjalna, wypowiedź oficjalna, części mowy, słowniki

Abstrakt

FUNCTIONS OF WORDS OF THE JAKBY-TYPE IN UNOFFICIAL AND OFFICIAL SPOKEN UTTERANCES: BASED ON CORPUS ANALYSIS

The goal of the paper is to describe the function of words of the jakby-type in unofficial and official utterances, compared to their lexicographic descriptions. The analysis has been based on transcripts of oral examination interviews, and unofficial conversations. It revealed the differences in the functional load of words of the jakby-type in these two types of conversations.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne

Bibliografia

Danielewiczowa M., 2006, Do czego służy słowo „raczej”?, „Polonica” XXVI/XXVII, s. 83–100.

Doboszyńska-Markiewicz K., 2015, O „jakby nieostrości” i jej „swego rodzaju” operatorach (linguistic hedges) – uwagi wstępne, „Linguistica Copernicana” 12, s. 137–155, https://doi.org/10.12775/LinCop.2015.006.

GeWiss: Gesprochene Wissenschaftssprache kontrastive, [on-line:] https://gewiss.uni-leipzig.de.

Grochowski M., 1984, Program metodologiczny opisu partykuł, „Sborník prací Filozofické fakulty Brněnské univerzity. Studia Minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis” A 32, s. 77–88.

Grzegorczykowa R., 1996, Wykłady z polskiej składni, Warszawa.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa 2000.

Majewska-Tworek A., 2014, Niepłynność wypowiedzi w oficjalnej odmianie polszczyzny. Propozycja typologii, Wrocław.

Majewska-Tworek A., Zaśko-Zielińska M., 2016, Funkcje wyrazu „no” w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych na tle opisu leksykograficznego, [w:] M. Zaśko-Zielińska, M. Misiak, J. Kamieniecki, T. Piekot (red.), Lingua et gaudium. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Janowi Miodkowi, Wrocław, s. 447–463.

Majewska-Tworek A., Zaśko-Zielińska M., 2018, Funkcje leksemów o postaci „właśnie” w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych na tle opisu leksykograficznego, [w:] A. Piotrowicz, M. Witaszek-Samborska, K. Skibski (red.), Kultura komunikacji potocznej w językach słowiańskich, „Kultura Komunikacji Językowej”, t. 5, Poznań, s. 203–219.

Milczanowska-Matejczyk A., 2009, Wypowiedź zdeterminowana i umotywowana: użycia wyrażeń „jakby” i „jak gdyby” we współczesnej polszczyźnie mówionej, [w:] B. Dunaj, M. Rak (red.), Polszczyzna mówiona ogólna i regionalna. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Kraków, 25–26 września 2008 r., „Biblioteka LingVariów”, t. 5, Kraków, s. 327–335.

Narodowy Korpus Języka Polskiego, praca zbiorowa, red. A. Przepiórkowski, M. Bańko, R.L. Górski, B. Lewandowska-Tomaszczyk, Warszawa 2012.

NKJP: Narodowy Korpus Języka Polskiego, [on-line:] https://nkjp.pl.

Pędzik P., 2015, Spokes – a Search and Exploration Service for Conversational Corpus Data, [w:] Selected Papers from the CLARIN 2014 Conference, October 24–25, 2014, Soesterberg, The Netherlands, Linköping, s. 99–109.

PSWP: H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 1–50, Poznań 1994–2005.

SGJP: Z. Saloni, M. Woliński, R. Wołosz, W. Gruszczyński, D. Skowrońska, Słownik gramatyczny języka polskiego, [on-line:] https://www.sgjp.pl.

SGPP: M. Grochowski, A. Kisiel, M. Żabowska, Słownik gniazdowy partykuł polskich, Kraków 2014.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Kraków 1996.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003.

Wajszczuk J., 1997, System znaczeń w obszarze spójników polskich. Wprowadzenie do opisu, Warszawa.

Wajszczuk J., 2011, Co właściwie spójniki łączą? Powrót do pytań zasadniczych, „Prace Filologiczne” LX, s. 263–286.

WDK Spokes: Wyszukiwarka Danych Konwersacyjnych, [on-line:] https://spokes.clarin-pl.eu.

Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania, praca zbiorowa, red. P. Żmigrodzki, M. Bańko, B. Batko-Tokarz, J. Bobrowski, A. Czelakowska, M. Grochowski, R. Przybylska, J. Waniakowa, K. Węgrzynek, Kraków 2018.

WSJP PAN: P. Żmigrodzki (red.), Wielki słownik języka polskiego PAN, [on-line:] https://wsjp.pl.

Żabowska M., 2006, Zróżnicowanie semantyczne partykuł epistemicznych, „LingVaria” nr 1 (1), s. 203–213.

Żabowska M., 2007, Jednostki komunikujące wybór odpowiedniego wyrażenia, „Prace Filologiczne” LII, s. 451–460.

Żydek-Bednarczuk U., 2005, Wprowadzenie do lingwistycznej analizy tekstu, Kraków.

Opublikowane
2020-05-16
Jak cytować
Majewska-Tworek, A. i Zaśko-Zielińska, M. (2020) „Funkcje wyrazów o postaci jak by w nieoficjalnych i oficjalnych wypowiedziach mówionych. Na podstawie badań korpusowych”, LingVaria, (1(29), s. 103-117. doi: 10.12797/LV.15.2020.29.07.
Dział
Polszczyzna współczesna