Bilingwizm w tekście zapisany

Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze

Autor

  • Bronisława Ligara Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.10

Słowa kluczowe:

bilingwizm/dwujęzyczność, mowa dwujęzyczna, wykładniki transkodowe, kompetencja dwujęzyczna, semantyka interpretacyjna, lingwistyka międzykulturowa

Abstrakt

The paper presents problems related to texts that record the bilingual speech of their authors, carriers of two languages, L1 and L2. The bilingual author, while creating his or her text, drew from the verbal resources of both of his or her languages. The verbalized encounters of two codes in the text (code switching, code mixing and interference) constitute manifestations of bilingual speech. The paper is composed of two parts.
The first part defines the linguistic status of texts in bilingual speech as a separate object of linguistic research. This status is determined by the presence of transcodic markers on the surface of the texts as traces of active bilingualism of their authors, and the awareness that the authors have of transgressing the standards caused by a change of language within a single text. As an object of linguistic research, texts in bilingual speech pose the question, on the one hand, of how the bilingualism of the author influences the linguistic shape of the text itself, and on the other hand, of how heterogenous elements, incompatible by nature, create a definite semantic whole, a supersign that the receiver interprets as a textual semantic unit.
Study of texts in bilingual speech falls into four linguistic paradigms, which are: 1. the paradigm of intercultural communication, 2. the vision of bilingualism and linguistic contacts contained in the theoretical proposals of the Swiss school of language pedagogy and research into bilingualism (François Grosjean, Georges Lüdi, Bernard Py, and their students), 3. the paradigms which place text in the centre of linguistic research, i.e. text linguistics and discourse analysis, in view of the connection between a text that was created in the bilingual mode with the context of its creation and its interpretation, and 4. the interpretive semantics of François Rastier, together with the postulate to study each linguistic phenomenon in four descriptive orders: the syntagmatic, the paradigmatic, the hermeneutic and the referential.
The theoretical-methodological framework of study of texts recorded in bilingual speech, is created by a number of research concepts suggested by these paradigms. In particular, 1. the concept of bilingual competence of a bilingual author as two verbal resources that he or she can exploit during the creation of text, 2. the concept of a bilingual person as someone who communicatively operates in two languages, 3. the concept of transcodic markers as the hyperonym for all the traces of encounters of two codes (L1 and L2) in the given text, as a result of the bilingualism of the author.

 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Adam J.-M., 1999, Linguistique textuelle. Des genres de discours aux textes, Paris.

Backvis C., 1958, Quelques remarques sur le bilinguisme latino-polonais dans la Pologne du Bajerowa I., 1992, Cytaty obcojęzyczne w tekstach polskich jako ślady przeszłości, „Poradnik Językowy” z. 6, s. 412–420.

Baudouin de Courtenay J., 1984, [1904], Charakterystyka psychologiczna języka polskiego, [w:] idem, O języku polskim, Warszawa, s. 139–225.

Beaugrande R.-A. de, Dressler W.U., 1990, Wstęp do lingwistyki tekstu, Warszawa.

Billiez J., 2007, Etre plurilingue: handicap ou atout?, „Ecarts d’identité” nr 111, s. 88–90.

Błasiak M., 2011, Dwujęzyczność i ponglish. Zjawisko językowo-kulturowe polskiej emigracji w Wielkiej Brytanii, Kraków, „Biblioteka Tradycji” nr CVIII.

Decyk W. et al., 1988: W. Decyk, S. Dubisz, A. Markowski, A. Nagórko, E. Sękowska, Słownik wyrazów polonijnych. Zeszyt próbny, Warszawa 1988.

Decyk w., Dubisz S., 1988, Słowo wstępne, [w:] W. Decyk et al. 1988.

Devilla L., 2007, Marques transcodiques et choix de langues dans les interactions exolinguesplurilingues dans Galanet, [w:] A. Pinna, S. Cocco, C. Varcasia (red.), Atti del Seminario

internazionale di Linguistica Corpora, discorso e stile / Corpora, discourse & style (Sassari, 18–19 maggio 2007), Roma.

Doroszewski W., 1938, Język polski w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Warszawa.

Dubisz S. (red.), 1997a, Język polski poza granicami kraju. 1945–1995, Opole.

Dubisz S., 1997b, Język polski poza granicami kraju – Wstępne informacje i definicje, [w:] idem (red.), Język polski poza granicami kraju. 1945–1995, Opole, s. 13–46.

Dubisz S., 1997c, Język polski poza granicami kraju – Próba charakterystyki kontrastowej, [w:] idem (red.), Język polski poza granicami kraju. 1945–1995, Opole, s. 324–376.

Dubisz S., Sękowska E., 1990, Typy jednostek leksykalnych w socjolektach polonijnych (próba definicji i klasyfikacji), [w:] W. Miodunka (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa–Kraków, s. 217–233.

Duszak A., 1998, Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa.

Gajo L. et al., 2004: L. Gajo, M. Matthey, D. Moore & C. Serra (red.), Un parcours au contact des langues. Textes de Bernard Py commentés, Paris, „Langues et Apprentissages des Langues”, s. 139–148.

Grosjean F., 2007, [1997], Mieszanie, przetwarzanie językowe – problemy, wyniki i modele, [w:] I. Kurcz (red.), Psychologiczne aspekty dwujęzyczności, Gdańsk, s. 311–339.

Gruchała J.S., Kurek H. (red.), 2010, Silva rerum philologicarum. Studia ofiarowane Profesor Marii Strycharskiej-Brzezinie z okazji Jej jubileuszu, Kraków, „Biblioteka LingVariów” t. 10.

Hamers J.F., Blanc M., 1983, Bilingualité et bilinguisme, Bruxelles.

Haugen E., 61972, Language Contact, przekł. ros.: È. Haugen, Âzykovoj kontakt, [w:] V.Û. Rozencvejg (red.), Novoe v lingvistike, Moskva, s. 61–80.

Hébert L., 2005, Une sémantique différentielle unifiée, Texto!, septembre 2005 [en ligne], www.revue-texto.net/Parutions/CR/Hebert_CR.html, 29 vi 2013.

Kiklewicz A., 2010, Kategorie lingwistyki międzykulturowej w ujęciu systemowym, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” LXVI, s. 73–96.

Klemensiewicz Z., 1976, Historia języka polskiego, Warszawa.

Labocha J., 2008, Tekst, wypowiedź, dyskurs w procesie komunikacji językowej, Kraków.

Labocha J., 2012, Tekst, wypowiedź, dyskurs jako kategorie tekstologiczne, „LingVaria” VII, nr 1, s. 29–35.

Le nouveau Petit Robert. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris 2007.

Ligara B., 2010, Bilingwizm polsko-francuski Adama Mickiewicza. W stronę antropologii lingwistycznej, „LingVaria” V, nr 2, s. 141–170.

Ligara B., 2011, Dwujęzyczność twórców literatury polskiej jako problem badawczy historii języka, „LingVaria” VI, nr 1, s. 165–178.

Lipińska E., 2003, Język ojczysty, język obcy, język drugi. Wstęp do badań dwujęzyczności, Kraków.

Lüdi G., 1987, Les marques transcodiques: regards nouveaux sur le bilinguisme, [w:] idem (red.), Devenir bilingue – parler bilingue. Actes du 2e colloque sur le bilinguisme, Université de Neuchâtel, 20−22 septembre 1984, Tübingen, s. 1–21.

Lüdi G., 2004, Pour une linguistique de la compétence du locuteur plurilingue, „Revue française de linguistique appliquée” 2004/2, Vol. IX, s. 125−135.

Lüdi G., Py B., 32003, Etre bilingue, Bern.

Miodunka W., 1990, Wstęp, [w:] idem (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa– Kraków, s. 9–20.

Miodunka W.T., 2010, Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego” z. LXVI, s. 51–71.

Miodunka W.T., 2013, O definiowaniu języków ojczystego i obcego oraz o „terminologicznym chaosie” w glottodydaktyce – polemicznie, „LingVaria” VIII, nr 2, s. 275–283.

Py B., 2004, Pour une perspective bilingue sur l’enseignement et l’apprentissage des langues, [w:] L. Gajo, M. Matthey, D. Moore & C. Serra (red.), Un parcours au contact des langues.

Textes de Bernard Py commentés, Paris, „Langues et Apprentissages des Langues”, s. 139–148.

Py B., 2007, Apprendre une langue et devenir bilingue: un éclairage acquisitionniste sur les contacts de langues, „Journal of Language Contact – THEMA” 1 (2007), www.jlc-journal.org, s. 93–100.

Rastier F., 2010, [1991], Sémantique et recherches cognitives, Paris.

Sękowska E., 1994, Język zbiorowości polonijnych w krajach anglojęzycznych. Zagadnienia leksykalno-słowotwórcze, Warszawa.

Sękowska E., 2010, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków.

Skwarczyńska S., 1937, Estetyka makaronizmu. (Próba postawienia zagadnienia), [w:] Prace ofiarowane Kazimierzowi Wóycickiemu, „Z zagadnień poetyki” nr 6, Wilno, odb.

Szlifersztejn S., 1981, Wstęp, [w:] eadem (red.), Z badań nad językiem polskich środowisk emigracyjnych, Wrocław–Warszawa–Kraków–Łódź, s. 7–27.

Weinreich U., [1963], 2008, Lingue in contatto, Torino.

Wilkoń A., 2002, Spójność i struktura tekstu, Kraków.

Wróblewska-Pawlak K., 2004, Język – tożsamość – imigracja. O strategiach adaptacyjnych Polaków zamieszkałych we Francji w latach osiemdziesiątych XX wieku, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Ligara, B. . (2014) „Bilingwizm w tekście zapisany: Część I. Status lingwistyczny. Paradygmaty badawcze”, LingVaria, 9(17), s. 149–167. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.10.

Numer

Dział

Bilingwizm polsko-obcy w Polsce i w świecie