Z przeszłości gwar Wielkopolski wschodniej

Na podstawie akt stanu cywilnego Goliny i Kawnic z roku 1821

Autor

  • Błażej Osowski Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.08.2013.15.14

Słowa kluczowe:

dialektologia historyczna, XIX wiek, Wielkopolska wschodnia

Abstrakt

From the past of the dialects of eastern Greater Poland. Based on the acts of civil status from Golina and Kawnice of 1821

During the period of partitions, eastern Greater Poland was in a special situation. It was doubly a linguistic periphery, both with regard to the rest of the region and to the major centres of cultural life (Cracow and Warsaw). In the 19th c., the principle “we speak as we write, and we write as we speak” was in wide use, meaning that the manuscripts from those times can be used to analyze the non-normalized language. Based on this assumption, the article discusses acts of civil status from the year 1821 from Golina and Kawnice (Konin municipality).

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Abramowicz Z., 2010, Antroponimia Żydów białostockich, Białystok.

AJKLW: Atlas języka i kultury ludowej Wielkopolski, 1979–1991, t. I−VI, oprac. zesp. pod red. Z. Sobierajskiego i J. Burszty, Wrocław; 1992, t. VII, oprac. zesp. pod red. Z. Sobierajskiego, Wrocław; 1994–2005, t. VIII−XI, red. Z. Sobierajski, Poznań.

Bajerowa I., 1986, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 1: Ortografia, fonologia z fonetyką, morfonologia, Katowice.

Bajerowa I., 1992, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 2: Fleksja, Katowice.

Bajerowa I., 2000, Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 3: Składnia. Synteza, Katowice.

Handke K., 2008, Socjologia języka, Warszawa.

Klemensiewicz Z., 1930, Liczebnik główny w polszczyźnie literackiej, „Prace Filologiczne” XV, cz. 1, s. 1–130.

Klemensiewicz-Bajerowa I., 1955, Polska oboczność e || ø w przyimkach i przedrostkach, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 1, s. 162–202.

Kopczyński O., 1780, Grammatyka dla szkół narodowych na klassę II, Warszawa.

Kuraszkiewicz W., 1984, Regionalizmy w Leksykonie Jana Mączyńskiego, „Slavia Occidentalis” t. 41, s. 25–43.

SGMP: Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa – Poznań 1997.

SGP: Słownik gwar polskich, 2003, oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN w Krakowie pod kier. J. Okoniowej, t. VI, z. 3, Dożreć (się) – Drużkuś, Kraków.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, Warszawa 1807–1814.

SWil: A. Zdanowicz i in., Słownik języka polskiego, Wilno 1861.

Szlesiński I., 1984, Prowincjonalizmy Marcina Błażowskiego, [w:] Polszczyzna regionalna w okresie renesansu i baroku, pod red. H. Wiśniewskiej i Cz. Kosyla, Wrocław, s. 59–67.

Tomaszewski A., 1934, Mowa ludu wielkopolskiego. Charakterystyka ogólna. Z dwoma mapami, Poznań.

Westfal S., 1936, O zwrotach w Litwie i do Litwy, „Język Polski” XXI, z. 3, s. 65–71; z. 4, 106–109.

Witaszek-Samborska M., 1997, Składnia, [w:] Słownik gwary miejskiej Poznania, pod red. M. Gruchmanowej i B. Walczaka, Warszawa – Poznań, s. 45–52.

Zierhofferowa Z., 2003, Nazwy osad olęderskich w dawnym województwie poznańskim, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza” X , s. 261–293.

Pobrania

Opublikowane

2013-05-18

Jak cytować

Osowski, B. . (2013) „Z przeszłości gwar Wielkopolski wschodniej: Na podstawie akt stanu cywilnego Goliny i Kawnic z roku 1821”, LingVaria, 8(15), s. 157–172. doi: 10.12797/LV.08.2013.15.14.

Numer

Dział

Dialektologia