O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek)

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.16.2021.31.14

Słowa kluczowe:

zaimki polskie, zaimki gwarowe, zaimki prasłowiańskie, gwary Polski południowo- -wschodniej, interferencje leksykalne

Abstrakt

Selected Dialectal Pronouns from South-Eastern Poland (Outline)

The author of this article discusses the structure, origin and functions of dialectal pronouns which occur in the local dialect of Posada Jaśliska near Krosno. Posada Jaśliska is a village of three cultures: Polish, Lemko and Slovakian. The author describes mutual influences of these three languages on shaping the collection of pronouns, with particular emphasis on the pronouns that are typical of this area or known only in this place: definite ones, such as haw ‘here’ and het ‘very far, somewhere, from somewhere, away’, and indefinite pronouns, such as dakto ‘whoever’, dagdzie ‘wherever’.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Alsztyniuk D., 2010, Składniowe i semantyczne cechy ciągu toto, „Linguistica Copernicana” 1 (3), s. 225–233, [on-line:] http://dx.doi.org/10.12775/LinCop.2010.011.

Antoniak D., 2005, Reduplikacje jako uniwersum językowe, „Investigationes Linguisticae” XII, s. 1–16, [on-line:] https://doi.org/10.14746/il.2005.12.2.

Arkušin G., Slovnik zahìdnopolìsʹkih govìrok, t. I–II, Lucʹk 2000.

Bednarczuk L., 2018, Początki i pogranicza polszczyzny, Kraków.

Chomiński O., 1915, Djalekty polskie okolic Rymanowa, „Materiały i Prace Komisji Językowej Akademii Umiejętności w Krakowie” VII, s. 75–182 (nadbitka).

Cyran W., 1967, Przysłówki polskie. Budowa słowotwórcza, „Prace Wydziału I Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii ŁTN” 64, Łódź.

Duda I., 2011, Lemkivskij slovnik. 26 000 sliv, Ternopilʹ, [on-line:] https://lemko.org/pdf/ Duda2011.pdf.

ESUM: O. Mel’ničuk (red.), Etimologìčnij slovnik ukraïns’koï movi, t. 1–6, Kiïv 1982–2012.

Horoszczak J., 2004, Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski, Warszawa.

Hrinczenko: B. Grinčenko (red.), Slovar’ ukraїns’koї movi, t. I–IV, Kiïv 1907–1909.

HV: D. Hevery, Krátky slovník nárečia slovenského vel’korevištianskeho, Bratislava 1997.

ISJP: M. Bańko (red.), Inny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa 2000.

Janów J., 2001, Słownik huculski, oprac. i przygot. do druku J. Rieger, Kraków.

Kartoteka: Kartoteka Słownika gwar polskich w Zakładzie Dialektologii Polskiej IJP PAN w Krakowie.

KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, wyd. II popr. i poszerz., t. I–II, Krakow 2011.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, wyd. 4, Warszawa.

KS: A. Kret, Krátky slovník nárečia slovenského spišského, Bratislava 1994.

Kurek H., 2009, Polska wieś południowo-wschodniego pogranicza – trzy typy języka i kultury (na przykładzie regionu krośnieńskiego), [w:] M. Skarżyński, M. Szpiczakowska (red.), W kręgu języka. Materiały konferencji „Słowotwórstwo – słownictwo – polszczyzna kresowa” poświęconej pamięci Profesor Zofii Kurzowej. Kraków 16–17 maja 2008, „Biblioteka LingVariów”, t. 2, Kraków, s. 123–133.

Kurzowa Z., 2007, Dialekt południowokresowy i jego gwary ludowe, [w:] eadem, Prace językoznawcze, t. 3: Ze studiów nad polszczyzną kresową. Wybór prac, red. M. Skarżyński, M. Szpiczakowska, Kraków, s. 94–101.

Kuziorowa A., 1992, Gwarowe odpowiedniki zaimków ten, tamten, [w:] M. Kucała, J. Reichan (red.), Studia historycznojęzykowe i dialektologiczne, „Prace Instytutu Języka Polskiego PAN”, nr 78, s. 105–112.

Lehr-Spławiński T., 1914, O mowie Polaków w Galicji wschodniej, „Język Polski” II, s. 40–51.

Małecki M., 1938, Język polski na południe od Karpat (Spisz, Orawa, Czadeckie, wyspy językowe) z 2 mapami, „Biblioteczka Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego”, nr 12, Kraków.

MSGP: J. Wronicz (red.), Mały słownik gwar polskich, Kraków 2010.

MSS: J. Hodorovský, Malý spišský slovník, Spišská Nová Ves 1997.

Oniškevič M., 1984, Slovnik bojkivs’kih govirok, t. 1–2, Kiïv.

OS: M. Zimkova, Krátky slovník nárečia slovenského okružniansko-šarišského, Bratislava 1997.

Otrębski J., 1960, Die slawischen k- und t- Partikeln, „Lingua Posnaniensis” VIII, s. 183–193.

Polacy: http://bukowinski.net/polacynabukowinie/.

Polonia: https://sites.google.com/site/poloniawrumunii/o-nas.

Rieger J., 1995, Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie, Warszawa.

Rieger J., 2016, Mały słownik łemkowskiej wsi Bartne, Warszawa.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V, Kraków 1952–1982.

SGP: Słownik gwar polskich, red. M. Karaś (Źródła, t. 1), J. Reichan (t. 2–9, z. 2), S. Urbańczyk (t. 2–5), J. Okoniowa (t. 6–9, z. 2), B. Grabka (t. 7–9, z. 2), R. Kucharzyk (t. 9, z. 2–t. 10, z. 2), t. 1–3: Wrocław – Warszawa – Kraków 1977–1991, t. 4–10: Kraków 1992–2019.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. I–XI, Warszawa 1958–1969, [on-line:] http://www.doroszewski.pwn.pl/.

SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI (t. IV–VI do druku przygot. J. Łoś), Kraków 1900–1911.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, Warszawa 1807–1814.

SPsł: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, t. I–VIII, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 1974–2001.

SRNG: F. Filin (red.), Slovar’ russkih narodnyh govorov, Leningrad – Moskva 1965–.

SS: J. Gerbóc, Krátky slovník nárečia slovenského sotáckeho zo Sniny, Bratislava 2000.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Kraków 1953–2002.

Stamirowska Z., 1969, Studia nad polskimi przysłówkami. Gwarowe kiedy, wtedy, nigdy, zawsze, zaraz, teraz na tle historycznym, Wrocław.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, Warszawa 1996.

Szczepankowska I., 2012, O semantyce zaimków, „Białostockie Archiwum Językowe” nr 12, s. 275–291, [on-line:] https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/1055/1/BAJ_12_Szczepankowska.pdf.

Urbańczyk S., 1968, Zarys dialektologii polskiej, wyd. 3, Warszawa.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2003 (CD-ROM).

Zakrewska: Â. Zakrevs’ka (red.), Gucul’s’kì govìrki. Korotkij slovnik, L’vìv 1997.

ZB: J. Bilčíkova, Krátky slovník nárečia slovenského zemplínskeho z Budkoviec, Bratislava 1998.

Pobrania

Opublikowane

2021-05-10

Jak cytować

Kurdyła, T. . (2021) „O wybranych zaimkach gwarowych z Polski południowo-wschodniej (przyczynek)”, LingVaria, 16(1(31), s. 183–197. doi: 10.12797/LV.16.2021.31.14.

Numer

Dział

Dialektologia