Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich

Autor

  • Mariana Idzo Іnstitut movoznavstva іm. O.O. Potebnі, Kiїv

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.10

Słowa kluczowe:

ekspresywizacja językowa, nazwy własne, modyfikacja formalnoznaczeniowa

Abstrakt

Expressivization of proper names in current Polish media

The paper analyses expressive modifications of proper names in the current media. Based on a survey of the existing literature, it explains terms connected to the process of linguistic expressivization, and based on examples excerpted from the media between 2001 and 2015, it makes an attempt at classifying the various linguistic formal-semantic efforts. The analysis has shown that formal-semantic modification aimed at expressivization of proper names can be implemented using different word- -formational, grammatical, syntactic, and graphical operations.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Literatura

Cieślikowa A., 1991, Rodzaje ekspresji w tworzeniu nazw osobowych, „Polonica” XV, s. 111–119.

Cieślikowa A., 2005, Przezwiska zbiorowe i przydomki, [w:] E. Rzetelska-Feleszko (red.), Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Kraków, s. 177–180.

Grabias S., 1980, Ekspresywność w strukturze znaczeniowej wypowiedzi, wyrazów i formantów, „Poradnik Językowy” z. 9/10, s. 476–488.

Grabias S., 1981, O ekspresywności języka, Lublin.

Grzegorczykowa R., 1978, Struktura semantyczna wyrażeń ekspresywnych, [w:] M. Szymczak (red.), Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław, s. 117–123.

Jędrzejko E., 1997, Strategia tekstotwórcza a gry językowe w literackich nazwach własnych, [w:] E. Jędrzejko, U. Żydek-Bednarczuk (red.), Gry w języku, literaturze i kulturze, Warszawa, s. 65–75.

Kamińska-Szmaj I., 2001, Słowa na wolności, Wrocław.

Kudra B., Kudra A., 2004, Między manipulacją a perswazją (o funkcjonowaniu antroponimów w tekście prasowym), [w:] P. Krzyżanowski, P. Nowak (red.), Manipulacja w języku, Lublin, s. 91–99.

Rutkowski M., 2001, Wstępna charakterystyka funkcji nazw własnych, „Onomastica” XLVI, s. 7–29.

Rutkowski M., 2007, Nazwy własne i ich denotacje w rzeczywistości medialnej, [w:] P. Nowak, R. Tokarski (red.), Kreowanie światów w języku mediów, Lublin, s. 155–170.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, t. II, Warszawa 1959.

Skubalanka T., 1972, O ekspresywności języka, „Annales Univesitatis Mariae Curie-Skłodowska”, Sectio F, vol. 27, nr 3, s. 123–135.

Skubalanka T., 1973, Ekspresywność języka a mowa potoczna, [w:] S. Skwarczyńska (red.), Poetyka i stylistyka słowiańska, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk, s. 177–183.

SPD: D. Kosiński, Słownik postaci dramatycznych, Kraków 1999.

SWJP: B. Dunaj (red.), Słownik współczesnego języka polskiego, t. I, Warszawa 1999.

SPXVI: M.R. Mayenowa (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. II, Wrocław 1967.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, t. I–IV, Warszawa 2006.

Wierzbicka A., 1972, Dociekania semantyczne, Wrocław–Warszawa–Kraków.

WSFzP: S. Dubisz, E. Sobol (red.), Wielki słownik frazeologiczny z przysłowiami, Warszawa 2005.

Bojko N., 2005, Ukraїnsʹka leksika: semantičnij, leksikografіčnij і funkcіonalʹnij aspekti. Monografіâ, Nіžin.

Čabanenko V., 2002, Stilіstika ekspresivnih zasobіv ukraїnsʹkoї movi, Zaporіžžâ.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Idzo, M. . (2015) „Ekspresywizacja nazw własnych we współczesnych mediach polskich”, LingVaria, 10(20), s. 123–134. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.10.

Numer

Dział

Polszczyzna współczesna