Lucjan Malinowski i Słownik staropolski

Autor

  • Ewa Deptuchowa Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.16

Słowa kluczowe:

historia języka polskiego, działalność naukowa L. Malinowskiego, Słownik staropolski

Abstrakt

LUCJAN MALINOWSKI AND SŁOWNIK STAROPOLSKI

The objective of the article is showing the role played by Lucjan Malinowski (1839-1898) in the preparation of Słownik staropolski (Dictionary of the Old Polish Language). Using the materials documenting the creation and activity of the Academy of Learning, he shows one of the aspects of activities taken up within the institution. The idea of preparing Słownik staropolski (1953-2002) is connected with professor L. Malinowski. The author of the article shows Malinowski’s contribution to the undertaking in the context of his role played in the history of the Academy of Learning and the University of Kraków.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

ARCH: Sprawozdania Lucjana Malinowskiego z prac przygotowawczych do Słownika staropolskiego z 1894 r., Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, sygn. KSG 1561/1894.

Karłowicz J., 1876, Przyczynki do projektu wielkiego słownika polskiego, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. IV, s. XIV–XCIV.

Korespondencja: Korespondencja Wydziału I. Zespół PAU W I-7, 1875–1892, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Kucała M., 1998, O tych, co odeszli, wspomnienia rocznicowe, „Język Polski” LXXVIII, s. 165–170.

Łopaciński H., 1898, Lucyan Malinowski 1839–1898. Wspomnienie pośmiertne, odbitka z „Kuriera Niedzielnego”, Warszawa, s. 3–43.

Łoś J., 1913, Jak powstaje słownik staropolski, „Język Polski” I, s. 23–25.

Łoś J., 1918, O przyszłym Słowniku staropolskim, „Rocznik Slawistyczny” VIII, s. 1–60.

Malinowski L., 1873, Beiträge zur slavischen dialectologie. I. Ueber die Oppelnsche Mundart in Oberschlesien. (1. Heft: Laut- und Formenlehre), Leipzig.

Malinowski L., 1898, Zabytek języka polskiego z początku wieku XVI. Z rękopisu Biblioteki Uniwersytetu w Erlangen, Kraków.

Małecki A., 1874, O zadaniach Wydziału filologicznego Akademii Umiejętności, „Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” t. I, Kraków, s. 1–20.

Nehring W., 1886, Altpolnische Sprachdenkmäler. Systematische Übersicht, Würdigung und Texte, Berlin.

Nitsch K., 1948, W 50-lecie śmierci Lucjana Malinowskiego, „Język Polski” XXVIII, s. 1–6.

Nitsch K., 1957, Moje wspomnienia językowe II, „Język Polski” XXXVII, s. 224–236.

Protokoły: Protokoły posiedzeń Komisji Językowej Akademii Umiejętności PAU, W I-186, W I-187, Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Rak M., 2017, Z dziejów Słownika gwar polskich Jana Karłowicza. Kartoteka i działanie wydawnicze, „LingVaria” nr 2 (24), s. 263–288, https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.17. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.12.2017.24.17

Rak M., 2020, Krakowskie listy Jana Baudouina de Courtenay do Jana Karłowicza z 1894 r., „LingVaria” nr 2 (30), s. 221–244, https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.17. DOI: https://doi.org/10.12797/LV.15.2020.30.17

Rocznik 1875: „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1874, wyd. 1875.

Rocznik 1877: „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie, rok 1876, wyd. 1877.

Rocznik 1878: „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1877, wyd. 1878.

Rocznik 1880: „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1879, wyd. 1880.

Rocznik 1882: „Rocznik Zarządu Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1881, wyd. 1882.

Rocznik 1894: „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1893/1894, wyd. 1894.

Rocznik 1897: „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1896/1897, wyd. 1897.

Rocznik 1898: „Rocznik Akademii Umiejętności w Krakowie”, rok 1897/1898, wyd. 1898.

Rozprawy 1874: „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” 1874, t. I, s. XXXIII–XXXIV.

Rozprawy 1876: „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” 1876, t. IV, s. III–V, XIV–XCIV.

SL: S.B. Linde, Słownik języka polskiego, t. I–VI, wyd. 1, Warszawa 1807–1814, wyd. 2 popr. i zm., Lwów 1854–1860.

Sochacka S. (oprac.), 1975, Listy Lucjana Malinowskiego do Jarosława Golla. Przyczynek do dziejów polsko-czeskich kontaktów naukowo-kulturalnych w drugiej połowie XIX wieku, Opole.

SStp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, t. I–XI, Wrocław – Warszawa – Kraków 1953–2002.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki (red.), Słownik języka polskiego, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.

Ułaszyn H., 1934, Jan Baudouin de Courtenay. Charakterystyka ogólna uczonego i człowieka (1845–1929), „Biblioteczka Koła Slawistów im. J. Baudouina de Courtenay Uniwersytetu Poznańskiego”, nr 1, Poznań.

Urbańczyk S., 1974, Językoznawstwo i slawistyka, [w:] E. Rostworowski et al. (red.), Polska Akademia Umiejętności 1872–1952. Nauki humanistyczne i społeczne. Materiały sesji jubileuszowej, Kraków 3–4 V 1973, Kraków, s. 257–287.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-21

Jak cytować

Deptuchowa, E. (2022) „Lucjan Malinowski i Słownik staropolski”, LingVaria, 17(2(34), s. 257–270. doi: 10.12797/LV.17.2022.34.16.

Numer

Dział

Przypomnienia