Słownictwo podhalańskie w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego

Autor

  • Maciej Rak Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.07

Słowa kluczowe:

gwara podhalańska, etymologia, słowniki etymologiczne

Abstrakt

Podhalan vocabulary in A. Bańkowski’s Etymologiczny słownik języka polskiego ‘Polish etymological dictionary’

The paper discusses Podhalan vocabulary contained in Andrzej Bańkowski’s Etymologiczny słownik języka polskiego (SEBań) ‘Polish etymological dictionary’. It scrutinizes the information on the origin of words, and also their dating and other parts of Bańkowski’s commentary. By contrasting data from dialectal atlases and dialectal and etymological dictionaries, this author shows that the material found in SEBań is in a large part inaccurate or even erroneous. In the latter case (e.g. oscypek) own explanations have been proposed.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

AJPP: M. Małecki, K. Nitsch, Atlas językowy polskiego Podkarpacia, Kraków 1934.

Bubak J., 1966, Teksty gwarowe ze wsi Ząb w powiecie nowotarskim, „Zeszyty Naukowe UJ” XCVIII, „Prace Językoznawcze” 12, Kraków.

Bubak J., 1972, Spiskie teksty gwarowe z obszaru Polski, „Zeszyty Naukowe UJ” CCLXXVIII, „Prace Językoznawcze” 36, Kraków.

Crânjală D., 1938, Rumunské vlivy v Karpetech, Praha.

Dem: B. Dembowski, Słownik gwary podhalskiej, „Sprawozdania Komisji Językowej Akademii Umiejętności” V, 1894, s. 339–444, [przedruk w:] J. Okoniowa (red.), Studia dialektologiczne III, Kraków 2006, s. 233–342.

Eljasz-Radzikowski W., 1874, Szkice z podróży w Tatry, Poznań.

ECUM: O.S. Melʹničuk (red.), Etimologičnij slovnik ukraїnsʹkoї movi, t. I–VI, Kiїv 1982–2012.

Fasmer: M. Fasmer, Ètimologičeskij slovarʹ russkogo âzyka, Moskva 1987.

Gołąb Z., 1952, Wyrazy pochodzenia południowosłowiańskiego w polskich gwarach góralskich, „Język Polski” XXXII, s. 202–208.

Goszczyński S., 1853, Dziennik podróży do Tatrów, Petersburg.

Her I: W. Herniczek-Morozowa, Terminologia polskiego pasterstwa górskiego, cz. 1, Wrocław 1975.

Her II: W. Herniczek-Morozowa, Terminologia polskiego pasterstwa górskiego, cz. 2–3, Wrocław 1976, s. 85–212.

HodSG: S.A. Hodorowicz, Słownik gwary górali Skalnego Podhala, Nowy Targ 2004, 22005, 32013.

KąśSGO: J. Kąś, Słownik gwary orawskiej, Kraków 2003, 22011.

Kosiński W., 1884, Przyczynek do gwary zakopiańskiej, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” X, s. 225–309.

Kosiński W., 1877, Słowniczek prowincjonalizmów w okolicach Krakowa, Bochni i Wadowic, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” I, s. 37–56.

Kryński A.A., 1884, Gwara zakopańska. Studium dialektologiczne, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Filologicznego Akademii Umiejętności” X, s. 170–224.

Mach: V. Machek, Etymologický slovník jazyka českého, Praha 1968.

Miklosich F., 1886, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachenmit Berücksichtigung der anderen indogermanischen Sprachen und Dialekte; mit Nachträgen und einem Index der Wörter, die nicht als Schlagwörter auftreten, Wien.

Mladenov S., 1941, Etimologičeski i pravopisen rečnik na bʺlgarskiâ knižoven ezik, Sofiâ.

Nitsch K., 1933, Kościelisko – Polany, „Język Polski” XVIII, s. 137–143.

ODA III: A. Zaręba et al. (red.), Obŝekarpatskij dialektologičeskij atlas, t. 3, Warszawa 1991.

ODA IV: L. Bajog et al. (red.), Obŝekarpatskij dialektologičeskij atlas, t. 4, Lʹvіv 1993.

ODA VII: D. Petrović et al. (red.), Obŝekarpatskij dialektologičeskij atlas, t. 7, Beograd–Novi Sad 2003.

Reychman J., 1951, W sprawie zapożyczeń węgierskich w polszczyźnie, „Język Polski” XXXI, s. 203–211.

SEBań: A. Bańkowski, Etymologiczny słownik języka polskiego, t. I–II, Warszawa 2000.

SEBor: W. Boryś, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 2005.

SEBr: A. Brückner, Słownik etymologiczny języka polskiego, Warszawa 1927.

SEK: W. Boryś, H. Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. I–VI, Warszawa 1994–2010.

SESł: F. Sławski, Słownik etymologiczny języka polskiego, t. I–V, Kraków 1952–1982.

SGP: Słownik gwar polskich [A – Gnacka], oprac. przez Zakład Dialektologii Polskiej Instytutu Języka Polskiego PAN, Źródła i t. I, red. M. Karaś, J. Reichan, t. II–V, red. J. Reichan, S. Urbańczyk, t. VI, red. J. Okoniowa, J. Reichan, t. VII, red. J. Okoniowa, J. Reichan, B. Grabka, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 1977–.

SKarł: J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. I–VI, Kraków 1900–1911 (t. IV–VI J. Karłowicz i J. Łoś).

Skok: P. Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, Zagreb 1971–1974.

SWOKop: W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem. Nowe wydanie, Warszawa 1999.

SWOSob: E. Sobol (red.), Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa 2002.

Szewczyk J., 1960, Termin topograficzny „hala” w języku polskim, „Poradnik Językowy” z. 1, s. 36–44.

WET: Z., W. Paryscy, Wielka encyklopedia tatrzańska, Poronin 1995.

WSE-HJP: K. Długosz-Kurczabowa, Wielki słownik etymologiczno-historyczny języka polskiego, Warszawa 2008.

ZborSGZ: J. Zborowski, Słownik gwary Zakopanego i okolic opracowany i uzupełniony z materiałów Autora przez Zespół Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk pod kierunkiem Joanny Okoniowej, Kraków–Zakopane 2009.

Zejszner L., 1845, Pieśni ludu Podhalan czyli górali tatrowych polskich, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Rak, M. . (2014) „Słownictwo podhalańskie w Etymologicznym słowniku języka polskiego Andrzeja Bańkowskiego”, LingVaria, 9(17), s. 97–108. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.07.

Numer

Dział

Dialektologia