Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.17.2022.34.20

Słowa kluczowe:

moc języka polskiego, polityka językowa, język polski w Chinach, polska dyplomacja publiczna

Abstrakt

FACTORS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF POLISH LANGUAGE IN CHINA

The main issue of the paper is the analysis of the key factors which affect the development of the Polish language in China. Each of these factors has been discussed in this article against the background of language policy and power of Polish language in mainland China. The author, starting with a review of important concepts on this subject, tries to indicate the factors determining the creation of new Polish studies faculties and Polish studies centres in mainland China. Political and economic factors, the task-oriented approach of Chinese institutions in combination with a far-reaching profit planning strategy, factors related to regional cooperation between Poland and China, as well as sentimental and historical ones are considered to be the most significant aspects. The author tries to find a common denominator for the actions of Polish public diplomacy and often arbitrary decisions of the Chinese authorities in promoting Polish language in China. He points out some challenges and threats related to the dynamic development of Polish in China. 

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Dąbrowska A., Miodunka W.T., Pawłowski A., 2012, Wyzwania polskiej polityki językowej za granicą: kontekst, cele, środki i grupy odbiorcze, Warszawa.

Dąbrowski M., 2021, Chiny: obraz podwójny, Warszawa.

Horbatowski P., 2010, Polskie życie teatralne w Harbinie. Przyczynek do badań, [w:] T. Sekiguchi (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, Tokio, s. 39–50.

Janowska I., 2011, Podejście zadaniowe do nauczania i uczenia się języków obcych. Na przykładzie języka polskiego jako obcego, Kraków.

Janowska I., Lipińska E., Rabiej A., Seretny A., Turek P. (red.), 2016, Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziomy A1–C2, wyd. 2 popr., „Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka”, t. 1, Kraków.

Kajak P., 2021, Współdziałanie dyplomacji publicznej z glottodydaktyką polonistyczną na przykładzie Chin, [w:] A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 37–55. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.37-55

Kajdański E., 2010, Wspomnienia z Harbinu, [w:] J. Włodarski, K. Zeidler, M. Burdelski (red.), Chiny w oczach Polaków. Księga jubileuszowa z okazji 60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską a Chińską Republiką Ludową, Gdańsk, s. 73-103.

Kajdański E., 2013, Wspomnienia z mojej Atlantydy, Kraków.

Kim Y.D., 2010, Kolonia polska w Mandżurii 1898–1949, [w:] T. Sekiguchi (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, Tokio, s. 23–38.

Lubaś W., 2009, Polityka językowa, Opole.

Malejka J., 2021, Nowe wyzwania glottodydaktyki polonistycznej w Chińskiej Republice Ludowej, „Z Teorii i Praktyki Dydaktycznej Języka Polskiego” t. 30, s. 187–206, https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.12. DOI: https://doi.org/10.31261/TPDJP.2021.30.12

Mao R., 2018, Chińscy studenci o rocznych stażach językowych w Polsce, „Kwartalnik Polonicum” nr 30, s. 57–66.

Mazur J. (red.), 1998, Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Lublin.

Mazur J. (red.), 1999, Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin.

Mazur J., 2021, Glottodydaktyczne aspekty polskiej polityki językowej, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy, Kraków, s. 141–167.

Miodunka W., 1990, Moc języka i jej znaczenie w kontaktach językowych i kulturowych, [w:] idem (red.), Język polski w świecie. Zbiór studiów, Warszawa – Kraków, s. 39–49.

Miodunka W.T., 1998, Longe dos olhos, longe do coracao. Promocja języka i kultury polskiej w Ameryce Łacińskiej, [w:] J. Mazur (red.), Promocja języka i kultury polskiej w świecie, Lublin, s. 227–237.

Miodunka W.T., 2016, Glottodydaktyka polonistyczna. Pochodzenie, stan obecny, pespektywy, „Biblioteka LingVariów. Glottodydaktyka”, t. 16, Kraków.

Miodunka W.T., 2020, Rozpowszechnianie, zachowywanie i nauczanie języka polskiego w świecie w latach 1918–2018. Część II: Polszczyzna i Polonia w świecie w latach 1944–2018, „Poradnik Językowy” nr 2, s. 7–28, https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.2.1. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.2.1

Miodunka W.T., Gębal P., 2020, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa.

Miodunka W.T., Tambor J. et al. (red.), 2018, Nauczanie i promocja języka polskiego w świecie.

Diagnoza – stan – perspektywy, Katowice, https://doi.org/10.31261/OA.2018.0001. DOI: https://doi.org/10.31261/OA.2018.0001

Pawłowski A., 2006, Problemy polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, „Socjolingwistyka” Pawłowski A., 2008, Zadania polskiej polityki językowej w Unii Europejskiej, [w:] J. Warchala, D. Krzyżyk (red.), Polska polityka językowa w Unii Europejskiej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”, nr 2613, Katowice, s. 113–147.

Pawłowski A., 2015, Promocja języka polskiego – między lingwistyką a marketingiem, „Poradnik Językowy” nr 8, s. 143–155.

Pisarek, RJP PAN: W. Pisarek, Polityka językowa Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Unii Europejskiej, [on-line:] https://rjp.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1382 (dostęp: 6 IV 2022).

Pisarek W., 1999, Istota i sens polskiej polityki językowej, [w:] J. Mazur (red.), Polska polityka językowa na przełomie tysiącleci, Lublin, s. 13-24.

Ruszer A., 2021, Gdy wszystko brzmi i wygląda inaczej… Chińczycy na lekcji polskiego, [w:] A. Seretny, E. Lipińska (red.), Dydaktyka języka polskiego jako nierodzimego. Konteksty – dylematy – trendy, Kraków, s. 225–244.

Ruszer A., w druku, Ogólnochińskie Warsztaty Glottodydaktyczne w Pekinie i promocja języka polskiego w Chinach, Lublin.

Sałęga-Bielowicz B., w druku, Program 2+2 na kierunku polonistyka na Daliańskim Uniwersytecie Języków Obcych i Uniwersytecie Jagiellońskim jako szansa rozwoju kompetencji językowych, interpersonalnych i kulturowych, referat wygłoszony na XI Konferencji naukowo-dydaktycznej „Języki obce – klucz do dialogu”, Gliwice 19 XI 2021.

S.D. (S. Dubisz), 2020, Polityka językowa, „Poradnik Językowy” nr 9, s. 118–120, https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.9.9. DOI: https://doi.org/10.33896/PorJ.2020.9.9

Skoczek J., 2021, Nauczanie języka polskiego jako zadanie i narzędzie dyplomacji publicznej, [w:] A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 21–36. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.21-36

Szul R., 2009, Język, naród, państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa.

Warchala J., 2013, O współczesnej polszczyźnie w duchu polityki językowej i promocji, [w:] A. Achtelik, J. Tambor (red.), Sztuka to rzemiosło, t. 3: Nauczyć Polski i polskiego, Katowice, s. 78–89.

Wawrzyniak K., 2021, Dwa programy studiów polonistycznych I stopnia na Pekińskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych (BISU), [w:] A. Jasińska, P. Kajak, T. Wegner (red.), Język polski w Chinach. Z doświadczeń nauczania polszczyzny w Azji Wschodniej, Warszawa, s. 107–115. DOI: https://doi.org/10.31338/uw.9788323550143.pp.107-115

Zhao G., 2013, O różnicy między chińską a polską polityką językową, [w:] S.E. Choi (red.), Spotkania Polonistyk Trzech Krajów – Chiny, Korea, Japonia, Seul, s. 225–229.

Zhao G., 2016, 60 lat pekińskiej polonistyki, [w:] idem (red.) Chińsko-polska wymiana literacka nowego wieku: przegląd i perspektywy, Pekin, s. 1–17.

Pobrania

Opublikowane

2022-11-21

Jak cytować

Ruszer, A. (2022) „Czynniki rozwoju języka polskiego w Chinach”, LingVaria, 17(2(34), s. 319–340. doi: 10.12797/LV.17.2022.34.20.

Numer

Dział

Język polski za granicą