Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale rzeczownikowym i przymiotnikowym)

Autor

  • Wiesław T. Stefańczyk Uniwersytet Jagielloński, Kraków

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.10.2015.20.08

Słowa kluczowe:

rzeczownik, końcówka fleksyjna, zmiany językowe, przymiotnik

Abstrakt

Changes in the inflectional system of Polish (an analysis of nouns and adjectives)

The article deals with current tendencies and changes in the Polish inflectional system. The largest number of changes can be observed in three most frequently encountered cases: Nominative, Genitive and Accusative. Changes in the remaning cases are limited to several isolated lexemes. An important characteristic of the current inflectional system of Polish is an increase in the number of indeclinable nouns, as well as the slow disappearance of groups of rare and irregular nouns.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Bańko M., 2002, Wykłady z polskiej fleksji, Warszawa.

Dubisz S., 1995, Rozwój współczesnej polszczyzny, „Przegląd Humanistyczny” z. 5, s. 69–88.

Dunaj B., 1992, Formy mianownika liczby mnogiej rodzaju męskiego we współczesnej polszczyźnie literackiej, „Język Polski” LXXII z. 4/5 , s. 251–264.

Friedelówna T., 1968, Kategoria plurale tantum w języku polskim, Toruń.

Grabias S., 1975, Formacje ekspresywne typu spodzień, koszul, „Prace Filologiczne” t. XXV, s. 37–45.

Grappin H., 1956, Histoire de la flexion du nom en polonais, Wrocław.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1998, Słowotwórstwo. Rzeczowniki, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego, t. 2: Morfologia, Warszawa.

Krzyżanowski P., 2013a, Zmiany we fleksji współczesnej polszczyzny, [w:] A. Dunin-Dudkowska, A. Małyska (red.), 70 lat współczesnej polszczyzny. Zjawiska – procesy – tendencje, Lublin, s. 239–249.

Krzyżanowski P., 2013b, Właściwości gramatyczne rzeczowników nieodmiennych, Lublin.

Kucała M., 1970, Formy dopełniacza w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników męskich nieżywotnych, [w:] W. Krencik (red.), W służbie nauce i szkole. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Doktorowi Zenonowi Klemensiewiczowi, Warszawa, s. 117–125.

Kurcz I., Lewicki A.M., Szafran K., Woronczak J. (red.), Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej, Kraków.

Przybylska R., 2010, Jakiego rodzaju jest zombie i CD? Jeszcze raz o rodzaju gramatycznym rzeczowników zapożyczonych z języka angielskiego, „Język Polski” XC, z. 4/5, s. 246–255.

Reichan J., 1975, Zmiany we fleksji rzeczowników męskich zakończonych pierwotnie na spółgłoski wargowe palatalne w języku polskim na tle słowiańskim, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Riley T.G., 1999, IT’s Alive: Grammatical Animacy in Russian, Polish and Czech, Seattle.

Saloni Z., 1988a, Struktura gramatyczna słownictwa zawartego w Słowniku języka polskiego PAN pod red. W. Doroszewskiego – zestawienie liczbowe, [w:] idem (red.), Studia z polskiej leksykografii współczesnej, Wrocław, s. 149–160.

Saloni Z., 1988b, O tzw. formach nieosobowych męskoosobowych we współczesnej polszczyźnie, „Biuletyn PTJ” t. LXI, s. 155–166.

Satkiewicz H., 1981, Tendencje do ekonomiczności we fleksji współczesnego języka polskiego, [w:] H. Kurkowska (red.), Współczesna polszczyzna. Wybór zagadnień, Warszawa, s. 47–75.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

Stefańczyk W.T., 2007, Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika. Próba synchronicznej analizy morfologicznej, Kraków.

Swan O., 1988, Facultative Animacy in Polish. A Study in Grammatical Gender Formation. (The Carl Back in Russian and East European Studies, 606), Pittsburgh.

Tokarski J., 2001, Fleksja polska, Warszawa.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Westfal S., 1956, A Study in Polish Morphology. The Genitive Singular Masculine, Glasgow.

Zaręba A., 1983, O tak zwanej depluralizacji w języku polskim, [w:] idem, Pisma polonistyczne i slawistyczne, Warszawa–Kraków, s. 52–54.

Pobrania

Opublikowane

2015-12-01

Jak cytować

Stefańczyk, W. T. . (2015) „Zmiany we współczesnym polskim systemie fleksyjnym (na materiale rzeczownikowym i przymiotnikowym)”, LingVaria, 10(20), s. 97–106. doi: 10.12797/LV.10.2015.20.08.

Numer

Dział

Na jubileusz Profesora Władysława T. Miodunki