Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich

Autor

DOI:

https://doi.org/10.12797/LV.09.2014.17.06

Słowa kluczowe:

sufiks -wa, gwary wielkopolskie, języki słowiańskie, słowotwórstwo porównawcze

Abstrakt

Agentive meaning of the -wa suffix in Greater Polish dialects and general Polish versus other Slavic languages

The paper reviews formations with the -wa suffix (and its variant -twa) in the Slavic languages in view of the state in Greater Polish dialects, where a striking domination of agentive personal names can be seen; linguistic kinships are indicated. An overview of derivatives in -wa is supplemented with nouns in -ba as there exist cases of word-formative doublets and resuffixation.

Pobrania

Brak dostęþnych danych do wyświetlenia.

Bibliografia

Andrejčin L.D., 1978, Osnovna bʺlgarska gramatika, Sofiâ.

Barić E. et al., 1990: E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Luika, Gramatika hrvatskogo književnog jezika, Zagreb 21990.

Barić E. et al., 2005: E. Barić, M. Lončarić, D. Malić, S. Pavešić, M. Peti, V. Zečević, M. Luika, Hrvatska gramatika, Zagreb 42005.

Boâdžiev T., Kucarov I., Penčev J., 1999, Sʺvremenen bʺlgarski ezik. Fonetika. Leksi-kologiâ. Slovoobrazuvane. Morfologiâ. Sintaksis. Učebnik za studenti ot filol-gičeskite fakulteti i pedagogičeskite instituti, pod redakciâta na gl.-kor. prof. d-r Todor Boâdžiev, Sofiâ.

Boryś W., 1969, Budowa słowotwórcza rzeczowników w tekstach czakawskich XV i XVI w., Wrocław–Warszawa–Kraków.

Chludzińska-Świątecka J., 1972, Budowa słowotwórcza rzeczowników w gwarach Warmii i Mazur, „Prace Filologiczne” XXII, s. 159–189.

Čirgić A., Prankjović I., Silić J., 2010, Gramatika crnogorskoga jezika, Podgorica.

Długosz-Kurczabowa K., Dubisz S., 2006, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Doroszewski W., 1928, Monografie słowotwórcze: Formacje z podstawowym -k- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIII, s. 1–161.

Doroszewski W., 1929, Monografie słowotwórcze II. Formacje z podstawowym -l- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XIV, s. 34–85.

Doroszewski W., 1931a, Monografie słowotwórcze III. Formacje z elementem -r- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XV, cz. 2, s. 275–300.

Doroszewski W., 1931b, Monografie słowotwórcze IV. Formacje z podstawowym -n- w części sufiksalnej, „Prace Filologiczne” XV, cz. 2, s. 423–436.

Dulewiczowa I., 1972a, Rzeczowniki z formantem -ьba w języku rosyjskim, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej”, t. 11, s. 137–147.

Dulewiczowa I., 1972b, Formacje z -tv(a) w tekstach staroruskich, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 12, s. 173–181.

Furdík J., 2004, Slovenská slovotvorba. Teória, opis, cvičenia, red. M. Ološtiak, Prešov.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 1979, Słowotwórstwo współczesnego języka polskiego. mRzeczowniki sufiksalne rodzime, Warszawa.

Grzegorczykowa R., Puzynina J., 21998, Rzeczowniki, [w:] R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H. Wróbel (red.), Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia, Warszawa, s. 389–468.

Karskij E.F., 1956, Belorusy. Âzyk belorusskogo naroda, vypusk 2–3, Moskva.

Klajn I., 2003, Tvorba reči u savremenom srpskom јeziku, Drugi deo, Sufiksaciјa i kon-verziјa, Beograd.

Klemensiewicz Z., 1985, Historia języka polskiego, t. 1–3, Warszawa.

Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1964, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Kleszczowa K. (red.), 1996, Słowotwórstwo języka doby staropolskiej. Przegląd formacji rzeczownikowych, Katowice.

Koneski K., 1995, Zboroobrazuvaњeto vo sovremennom makedonski јazik, Skopјe.

Korytkowska M., 1972, Kaszubskie formacje z sufiksem -ba, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej” t. 11, s. 101–105.

Lamprecht A., Šlosar D., Bauer J., 1986, Historická mluvnice češtiny, Praha.

Lehr-Spławiński T., Bartula Cz., 1965, Zarys gramatyki języka staro-cerkiewno-słowiańskiego na tle porównawczym, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Novikov L.A. (red.), 2001, Sovremennyj russkij âzyk. Fonetika. Leksikologiâ. Slovo-obrazovanie. Morfologiâ. Sintaksis, Sankt-Peterburg.

Orzechowska H., 1966, Orzeczeniowe formacje odsłowne w językach południowosłowiańskich, Wrocław–Warszawa–Kraków.

Osowski B., w druku, Wielkopolskie miągwy i rykwy na tle historycznych i współczesnych derywatów z formantem -wa, [w:] M. Kresa (red.), Młodzi o języku, Warszawa.

Piûŝ M.Â. (red.), 1994, Sučasna ukraїnsʹka literaturna mova, Kiїv.

Ponomarev O.D. (red.), 1997, Sučasna ukraїnsʹka mova, Kiїv.

Rospond S., 1973, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa.

Rusak V.P., 2003, Marfanalogіâ sučasnaj belaruskaj movy, Mіnsk.

Rusanovskij i dr.: V.M. Rusanovskij, M.A. Žovtobrûh, E.G. Gorodenskaâ, A.A. Griŝenko, Ukrainskaâ grammatika, Kiev 1986.

SJPD: W. Doroszewski (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1958–1969.

SPsł: F. Sławski (red.), Słownik prasłowiański, Wrocław 1974–2001.

Sstp: S. Urbańczyk (red.), Słownik staropolski, Wrocław−Warszawa−Kraków 1953−2002.

Stoânov S., 1980, Gramatika na bʺlgarskiâ knižoven ezik. Fonetika i morfologiâ, treto izdanie, Sofiâ.

SW: J. Karłowicz, A.A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik języka polskiego, Warszawa 1900–1927.

SWil: A. Zdanowicz et al., Słownik języka polskiego, Wilno 1861.

Šewc H., 1968, Gramatika hornjoserbskeje rěče. 1. zwjazk. Fonematika a morfologija, Budyšin.

Šipka D., 2003, Glosar tvorbenih formanata – početne leksičke liste, Beograd.

Šlosar D., 2003, Slovotvorba, [w:] M. Grepl et al., Příruční mluvnice češtiny, Praha, s. 109−225.

Švedova N.Û. (red.), 1980, Russkaâ grammatika, 1980, t. 1, Fonetika. Fonologiâ. Uda-renie. Intonaciâ. Slovoobrazovanie. Morfologiâ, Moskva.

Tihonov A.N., 2003, Sovremennyj russkij âzyk. Morfemika. Slovoobrazovanie. Mor-fologiâ, Moskva.

USJP: S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa 2003.

Vinogradov V.V., 1972, Russkij âzyk. Grammatičeskoe učenie o slove, Moskva.

Zemskaâ E.A., 1973, Sovremennyj russkij âzyk. Slovoobrazovanie, Moskva.

Pobrania

Opublikowane

2014-07-01

Jak cytować

Osowski, B. . (2014) „Agentywne znaczenie formantu -wa w gwarach wielkopolskich i języku polskim na tle innych języków słowiańskich”, LingVaria, 9(17), s. 83–95. doi: 10.12797/LV.09.2014.17.06.

Numer

Dział

Dialektologia